ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Iэтауэ щагъэлъэпIащ

2020-09-22

  • Тхьэмахуэ махуэм, фокIадэм и 20-м, адыгэ щыпсэу сыт хуэдэ щIыпIи хуэ­дэу, ди щIыналъэми щагъэлъэпIащ Адыгэхэм я махуэр. ГуфIэгъуэм хуэгъэпса дауэдапщэхэр ще­кIуэкIащ Бахъсэн райо­ным хыхьэ жылэхэм, онлайн щытыкIэм иту. Абы­кIэ хъыбар дагъэщIащ щIы­пIэ администрацэм и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэхэм.

  • Лъэр щIэзыгъэкI лъэпкъ къафэхэмрэ адыгэ уэрэ­дыжьхэмкIэ къызэIуахащ гуфIэгъуэр. Утыкухэм хуарзэу итащ лъэпкъ фащэхэр зэкIупс адыгэ щIалэ къуданхэмрэ пщащэ дахэ­хэмрэ. Абыхэм къакIэлъыкIуащ адыгэ шхыныгъуэ­хэм я гъэлъэгъуэныгъэхэр, ди нэхъыжьыфIхэмрэ къыт­щIэхъуэ щIэблэмрэ я зэхуэзэхэр. А зэIущIэхэм щы­тепсэлъыхьащ ди блэкIам, лъэпкъыр зэрыт но­бэрей щытыкIэм, къэкIуэнум хуаIэ мурадхэмрэ ­хъуэпсапIэхэмрэ.
  • ХьэтIохъущыкъуей къуа­жэм дэт ЩэнхабзэмкIэ унэм а махуэм ирихьэлIэу къыщызэрагъэпэщат гъэлъэгъуэныгъэ гъэщIэгъуэн. Абы и утыку кърахьахэм яхэлът адыгэхэм нэхъапэм зэрахьэу щыта хьэпшып хьэлэмэтхэр, пхъэм, гъущIым къахэIущIыкIа Iэмэпсымэхэр, пщIэ­фIапIэм щызэрахьэу щыта хьэкъущыкъухэр, ди лъэпкъ фащэм щыщ Iыхьэхэр. А хьэпшыпхэр яфIэхьэлэмэтащ абы щыгъуазэ зыхуэзыщIа куэдым.
  • Щэнхабзэм и унэм къедза утыкушхуэм деж щапщэфIащ лъэпкъ шхыныгъуэ зэмылIэужьыгъуэхэр. ЩIыпIэ-щIыпIэхэмкIэ лэ­гъупыкъухэр щызэфIа­дзат, лы ягъавэрт, жьэрымэ ­щагъэурт. Махуэшхуэм хэ­тахэм Iэмал яIащ адыгэ­хэм зэхыхьэ зэмылIэужьыгъуэхэм ирихьэлIэу дгъэ­хьэзыр хабзэ хьэлыуэр зэрызэхэлъыр зрагъэщIэну, ар зэрапщIэфI щIыкIэм кIэ­лъыплъыну. Хьэлыуэр хьэзыр хъуа нэужь, ар IэшкIэ цIыкIу ящIурэ зыфIэфI­хэм хуагуэшащ.
  • Адыгэхэм ди зы гуфIэ­гъуэ зэхыхьэ зэфIэкIыркъым къафэрэ джэгурэ щымыIэу. ЛъэныкъуэкIэ уты­кум щызэхаша джэгум къыдэкIуэу махуэшхуэм            и къызэгъэпэщакIуэхэм, Бахъ­сэн щIыналъэм щэнхабзэмкIэ и лэжьакIуэхэм, къызэхуэсахэр щыгъуазэ хуащIащ ди лъэпкъым ­игъащIэ лъандэрэ къыде­кIуэкI хабзэхэм, щэнхэм, Iуэху зехьэкIэхэм. ЩIыналъэм и нэхъыжьфIхэм ящыщ Бырхьэм Мухьэмэд щIалэгъуалэм яхутеп­сэ­лъы­хьащ лъэпкъ фащэр зэрызэхэлъ Iыхьэхэмрэ абыхэм ягъэзащIэ мыхьэ­нэмрэ. Зи щIалэгъуэхэр дихьэхауэ едэIуащ нэхъы­жьыфIым и псалъэм икIи фIыщIэ ин хуащIащ адыгэ фащэм теухуа апхуэдэ щIэныгъэ гъэщIэгъуэн ­къазэрыбгъэдилъхьам папщIэ.
  • Махуэшхуэр зыгъэдэха творческэ гупхэм ящыщщ «Кавказ» ансамбль цIэ­рыIуэр. Абыхэм ягъэзэщIа адыгэ уэрэдхэмрэ къафэ­хэмрэ гунэс зыщымыхъуа къахэмыкIами ярейщ Iуэ­хум кърихьэлIахэм.
  • ЕтIанэгъэ пIалъэ фIыкIэ дынэсыну хъуахъуэри, гуфIэгъуэр адыгэ джэгу дахэкIэ зэхуащIыжащ.
  • ЖЫЛАСЭ  Маритэ.