ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Кlуэкlуэ Казбек жылагъуэ лэжьакlуэхэм яхуозэ

2020-09-22

  • КъБР-м и lэтащхьэ Кlуэкlуэ Казбек Правительствэм и унэм щахуэзащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ, ДАХ-м и Хасащхьэм хэт Хьэфlыцlэ Мухьэмэд, ДАХ-м и тхьэмадэм и япэ къуэдзэ Бырсекъуэ Орфан сымэ.

  • Сэхъурокъуэ Хьэутий КъБР-м и lэтащхьэм хуиlуэтащ ДАХ-м и Хасащхьэм и зэlущlэу мэрем кlуам зэхэтам зи гугъу щащlахэр, хамэ къэрал щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм я деж щэнхабзэр, бзэр, хабзэр хъума щыхъунымкlэ хасэшхуэм иджыпсту зэфlигъэкl lуэхухэмрэ хэхэс адыгэхэр адэжь хэкум нэхъри къыпыщlа хъужынымкlэ ялэжьхэмрэ.
  • Лlыщхьэхэр щызэпсалъэм къыхагъэщащ Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщlэ­хъуэ щlэблэр хэкупсэу гъэсэным, зэныбжьэгъугъэмрэ зэкъуэтыныгъэмрэ гъэ­бы­дэным, хамэ lуэху еплъыкlэ нэпцlхэм демыгъэхьэхыным теухуауэ зэдэлэ­жьэ­ным мыхьэнэшхуэ зэриlэр.
  • Кlуэкlуэ Казбек и деж еблэгъахэм фlы­щlэ яхуищlащ пандемием и лъэхъэ­нэм унагъуэ хуэмыщlахэм зэрызыщlагъэ­къуам папщlэ икlи Адыгэхэм я дунейпсо махуэмкlэ ехъуэхъуащ.