ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сентябрь, 2020

Доллар мелуан 18-м щIигъу и уасэ

2020-09-15

 • Мазийм кърикIуахэм къызэрагъэлъэгъуащи, КъБР-м ерыскъыхэкIыу хамэ къэралхэм иригъэшащ илъэс псом тещIыхьауэ яубзыхуауэ щытам и процент 90-р.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Бещто Хьэмидбий и вагъуэр

2020-09-15

 • Адыгэм и цIэр жыжьэ зыгъэIуа хэкупсэхэм ящыщщ лъэпкъ щIэныгъэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа еджагъэшхуэ Бещто Хьэмидбий Мухьэмэд и къуэр. Физико-математикэ щIэныгъэхэм я доктор Бещтор дыгъэм и нейтринэр джынымкIэ дуней псом цIэрыIуэ щыхъуа IэщIагъэлIхэм халъытащ. «ЩIы хъурейм и цIыху пэрыт» цIэ лъапIэр абы хуагъэфэщауэ зэрыщытари щыхьэт тохъуэ а адыгэ еджагъэшхуэм бгъэдэлъа зэфIэкI лъагэм, сыту жыпIэмэ апхуэдэ пщIэ лъагэ зыфIащхэр зи IэнатIэм ехъулIэныгъэ къызэрымыкIуэхэр щызыIэрызыгъэхьэфа IэщIагъэлI щыпкъэхэращ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

«Илъэсиблым  мэблаблэри,  илъэсибгъум  зеубгъу»

2020-09-15

 • Ди газетым зэрытетащи, фокIадэм и 1-м къыщегъэжьауэ и 10 пщIондэ ди республикэм щекIуэкIащ «Шэрджэс дерби» зыфIаща шы зэпеуэр. Ар иухащ адыгэшым дунейпсо рекорд зэригъэувамкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Пэжыр зи лъабжьэ

2020-09-15

 • Мейкъуапэ дэт «Полиграф-ЮГ» ООО-м Натхъуэ Къадир и IэдакъэщIэкI тхылъ гъэщIэгъуэн дунейм къыщытехьащ. «Легенда о великом похищении» зыфIища лэжьыгъэм иджыри зэ дрегъэплъэж XIX лIэщIыгъуэм екIуэкIа Кавказ зауэм щыгъуэ адыгэхэм къатехьа гузэвэгъуэшхуэм и тхыдэ напэкIуэцIхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

2020-09-15

Адыгэ Хасэм хэтхэр Кавказ бгы лъапэм деж щызэIуощIэ.Сурэтыр «Атлас»журналым къитхыжащ. 2003 гъэ

Зыхыхьэхэр: Ди сурэт гъэтIылъыгъэхэр

Сытым дрищIыс, адыгэбзэр  тфIэкIуэдмэ

2020-09-15

 • Филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор БакIуу Хъанджэрий
 • и ныбжьыр  илъэс 80 ирокъу
 • Урысей Федерацэм щIэныгъэ нэхъыщхьэ щрагъэгъуэт и IэнатIэм щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Къэрэшей-Шэрджэс, Къэбэрдей-Балъкъэр республикэхэм щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, а псом нэ- мыщIыжкIи, КъБР-м и ТхакIуэхэм я союзым хэт, ЩIДАА-м и академик, Къандурым и цIэр зезыхьэ дунейпсо саугъэтым и лауреат БакIуу Хъанджэрий и ныбжьыр илъэс 80 ирокъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

ЩIакIуэ кIапэ

2020-09-15

 • Iуэтэж
 • ХьэпащIейрэ Локъуажэрэ я зэхуаку МэчэнеикъуэкIэ еджэу зы къуэшхуэ дэтщ. Ар ЛIыгъурхьэблэ къуажэм къыщожьэ. ИтIанэ, тIэкIу хуэегъэзыхыгъуэу зиубгъуурэ, къухьэпIэмкIэ зеукъуэдий. Псышхуэм и гъунэгъу щыхъукIэ, фIыуэ зэв мэхъури, абдежым щеух. Къуэм и лъэныкъуэ псомкIи нэхъ ищхьэIуэкIэ къыщыщIив псынэ цIыкIухэр блэм ещхьу зызыIуантIэ псыIэрышэ цIыкIуу зэхолъэдэж, къуэ зэхуакум дэтурэ йожэхри, а зи гугъу тщIа псышхуэм хохуэж. ПсыIэрышэм и IуфитIыр екIуэкIыу мэкъупIэщ, нэхъ ищхьэжхэри Iэщ   хъупIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Алихъан  етIуанэ текIуэныгъэри  къытхуехь

2020-09-15

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 2:0 (1:0). Налшык. «Спартак» стадион. ФокIадэм и 13-м. ЦIыхуи 100 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Псынэдахэр  иджыщ  щыхагъащIэр

2020-09-15

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым нэхъыфIу къыщыщIэзыдзахэм ящыщщ Псынэдахэ къуажэм и «Родник»-р. ПэщIэдзэ джэгугъуэ пщыкIутIым ар зыми къыщыхигъэщIэфакъым икIи пашэхэм яхыхьащ. Иужь зэIущIэращ псынэдахэдэсхэм щыфIахьар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Щэнхабзэ махуэшхуэхэр

2020-09-15

Дахагъэм и къарур Налшык щегъэлъагъуэ
«Удз гъэгъахэм я фестиваль» фIэщыгъэм щIэту иджыблагъэ Налшык щекIуэкIа зэхыхьэ дахэм Кавказ Ищхъэрэм ис удзгъэкI нэхъыфIхэр, дизайнерхэр, IэщIагъэлIхэр, епэрхэр фIыуэ зылъагъухэр зэхуишэсат.
ЖыпIэнуракъэ, ар щекIуэкIа ЗэгурыIуэныгъэм и утыкур а махуэхэм зэщIэгъэгъат. Епэрым къыхэщIы- кIа хъыринэ, бостей, тетIысхьэпIэ, щхьэцхэлъхьэ, нэгъуэщI телъыджэ Iэджэми ущрихьэлIэрт абы. Дахагъэм и къарур абы кърихьэлIахэм я нэгум къищ нэщхъыфIагъым иджыри зэ хьэкъ пщищIыжырт.
ГуфIэгъуэ щытыкIэр нэхъри щIигъэхуабжьэрт Адыгейм и Къэрал симфоническэ оркестрым (сурэтым) игъэзащIэ макъамэ щабэм.

Зыхыхьэхэр: Хэха