ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сентябрь, 2020

Москва  Iэ щытрадзащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэмрэ Урысейм щIэныгъэхэмкIэ и  академиемрэ зэрызэдэлэжьэнум теухуа зэгурыIуэныгъэм

2020-09-10

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ Москва щыхуэзащ Урысейм щIэныгъэхэмкIэ и академием и президент Сергеев Александр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ПщIэншэу хущхъуэхэр зратын хуей  сымаджэхэм зыщIагъэкъуэн папщIэ КъБР-м  къыхуаутIыпщынущ сом  мелуанищым щIигъу

2020-09-10

 • Хущхъуэхэр, медицинэ Iэмэпсымэхэр, я хущхъуэгъуэ зыхэлъ ерыскъыхэкIхэр льготэхэр зиIэ сымаджэхэм къахуэщэхуным трагъэкIуэдэнущ сом мелуан 988-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Къэрал Iуэху

Iэ тедзэгъуэм щIедзэ

2020-09-10

 • ПщIэ зыхуэтщI щIэджыкIакIуэхэ!
 • 2020 гъэм фокIадэм и 1-м щIидзауэ йокIуэкI 2021 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ тедзэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Гугъэ мыушэ щыIэкъым

2020-09-10

 • И лэ игъуэр къеIэтыж, жаIэ адыгэхэм, Iуэхум псэ хэзылъхьэжхэм папщIэ. Лъэпкъым и щIэжым зыкъыщиIэтыж лъэхъэнэм ирихьэлIэу къэхъея Куржы-Абхъаз зауэм хэта щIалэхэм лIыгъэм, къуэшыгъэм, напэм я уасэр зыхуэдизыр зэрыпсэемыблэжымкIэ къагъэлъэгъуат, а псор цIыхугъэм и пкъощIэсэу зэрыщытри цIыхум я фIэщ ящIыжат. Зи лIыгъэ щIагъэ зыущэхуа куэдым, фIы зыщIэу псым хэзыдзэжа ди лъэпкъэгъухэм я къэгъуэтыным, я цIэр фIыкIэ иджыри зэ къиIуэным, лъытэным хуэгъэзат Куржы-Абхъаз зауэм хэта щIалэхэм я зэгухьэныгъэм иужьрей лъэхъэнэм иригъэкIуэкI Iуэхугъуэхэр. Зауэм абхъазхэм текIуэныгъэр къызэрыщахьрэ илъэс 25-рэ зэрырикъум ирихьэлIэу къыдагъэкIа медалыр зейхэм зэрыратыжым Куржы-Абхъаз зауэм и ветеран, пащтыхь Лиуан ЕтIуанэм и цIэр зезыхьэ дамыгъэр зыхуагъэфэща, зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ Щэрдан Тимур Зеикъуэ къуажэм дыщепсэлъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Пшынэр пасэу Iэпэгъу зыхуэхъуа Къэжэр Индрис

2020-09-10

 • «КъБАССР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ», «КъБР-м щIыхь зиIэ и артист» цIэ лъапIэхэр, «ЩIыхь дамыгъэ» орденыр зыхуагъэфэща артист икIи пшынауэ Iэзэ, республикэм и щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ я лъабжьэр зыгъэтIылъахэм, а унэтIыныгъэхэм хэлъхьэныгъэфI хуэзыщIахэм ящыщ Къэжэр Индрис Прималкэ районым хыхьэ Алътуд къуажэм 1895 гъэм фокIадэм и 5-м къыщалъхуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Дзыхь зыхуэпщI хъун щIалэгъуалэ

2020-09-10

 • Дызэрыщыгъуазэщи, ди къэралым и хабзэ нэхъыщхьэм, УФ-м и Конституцэм, зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным теухуа IэIэтхэр куэд дыдэ щIакъым ди хэкум зэрыщекIуэкIрэ. Дэтхэнэ зыми ди дежкIэ къызэрыгуэкIыу щымыт а Iуэхур къызыхуэтын-шэу къызэгъэпэщыным, ныкъусаныгъэншэу егъэкIуэкIыным я зэфIэкI куэд ирахьэлIащ къулыкъущIэхэми, IэщIагъэлIхэми, жылагъуэ лэжьакIуэхэми. Iуэхум жыджэру хэлэжьыхьахэм ящыщщ щIалэгъуалэри. «Конституцэм и волонтёрхэр» жылагъуэ зэщIэхъееныгъэм хэту, КъБР-м и ХэхакIуэ комиссэм и нэIэм щIэту а лъэхъэнэм ди щIыналъэм щылэжьащ зи щIалэгъуэ 200-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуэгу къежьапIэ

Бахъсэн щаухуащ яслъэ ныбжьым итхэм щакIэлъыплъыну унэр

2020-09-10

 • Бахъсэн къалэм дэт курыт школ №4-м егъэбыдылIа, яслъэ ныбжьым ит сабийхэм щадэлэжьэну IуэхущIапIэр щIын яухащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуэгу къежьапIэ

Псынэ  къибыргъукIым  ещхь  КIуащ  БетIал

2020-09-10

 • Багъы Петр
 • «ЩыIэщ Iуэхуи цIыхуи, гъэхэр блэкIыурэ пэIэщIэ дахуэхъуу,
 • ауэ я мыхьэнэр нэхъ гурыIуэгъуи нэрылъагъуи хъууэ».
 • Академик Чикобавэ Арнольд

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Адыгэбзэр умыщIэмэ, нэгъуейм еупщI

2020-09-10

 • Мэздэгу къэбэрдейхэм я псалъалъэ
 • «Адыгэ псалъэ» газетым и щIэджыкIакIуэхэр фызэрыщыгъуазэщи, кIэщI-кIэщIурэ псэлъэкIэ зэмылIэужьыгъуэхэм къыхэхыжа хъуа псалъэхэм я псалъалъэ къытыдодзэ, абыкIэ адыгэбзэм хэлъ щIэщыгъуэхэр къэдгъэлъэгъуэн, и пщIэр къэтIэтын щхьэкIэ. Нобэ фи пащхьэ идолъхьэ мэздэгу адыгэхэм я псэлъэкIэм щыщ псалъэ Iэрамэ. Шэч хэлъкъым, ахэр нэхъыби мэхъу, нэхъ гъэщIэгъуэныжхэри щыIэщ. Мызыгъуэгум къыте-ддзэр нэгъабэ мэздэгу адыгэхэм я деж IуэрыIуатэщыпэ дыщыщыIам зэхуэтхьэса IуэрыIуатэхэм къыхэтхыжа псалъэхэращ. Дызэрыпсалъэ адыгэбзэр къигъэбеину дыщогугъ теддзэ псалъэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэралым  щыяпэ  и  университет  центрыр  Эрмитажым  КъБКъУ-м  къыщызэIуех

2020-09-10

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым «Эрмитаж — Кавказ» щэнхабзэ-узэщIакIуэ центр къыщызэIухыным теухуа зэгурыIуэныгъэм фокIадэм и 16-м Iэ щытрадзэнущ Санкт-Петербург къалэм. Центрыр къызэгъэпэщыным тепсэлъыхьауэ щытащ еджапIэ нэхъыщхьэм и ректор Алътуд Юрийрэ Къэрал Эрмитажым и генеральнэ директор Пиотровский Борисрэ гъэ кIуам и дыгъэгъазэ мазэм щызэIущIам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

2020-09-10

 • КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм, «КъБР-Медиа» къэрал кIэзонэ IуэхущIапIэм, «Эльбрус» тхылъ тедзапIэм, КъБР-м и Театр лэжьакIуэхэм я зэгухьэныгъэм,         КъБР-м и Журналистхэмрэ ТхакIуэхэмрэ я союзхэм, «Адыгэ псалъэ», «Кабардино-Балкарская правда», «Заман», «Советская молодежь», «Горянка» газетхэм, «Iуащхьэмахуэ», «Минги Тау», «Литературная Кабардино-Балкария», «Нур», «Нюр», «Солнышко» журналхэм я редакцэхэм, «Къэбэрдей-Балъкъэр» къэрал телерадиокомпанием, программэхэр къэзыт «Къэбэрдей-Балъкъэр» телекомпанием, Дунейпсо Адыгэ Хасэм, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм я коллективхэм гущIыхьэ ящыхъуащ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и художественнэ унафэщI, Урысей Федерацэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Абхъазым гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ Фырэ Руслан Борис и къуэр дунейм зэрехыжар икIи абы и Iыхьлыхэмрэ и благъэхэмрэ яхуогузавэ.

Зыхыхьэхэр: Хэха