ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Октябрь, 2020

Къэрал Советым COVID-19-м земыгъэубгъуным хуэгъэза Iуэхухэр къызэгъэпэщынымкIэ и лэжьакIуэ гупыр мэлажьэ

2020-10-31

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ Къэрал Советым COVID-19-м земыгъэубгъуным хуэгъэза Iуэхухэр къызэгъэпэщынымкIэ и лэжьакIуэ гупым и селектор зэIущIэу Москва къалэм и Iэтащхьэ Собянин Сергей иригъэкIуэкIам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Бюджетым хоплъэ

2020-10-31

 • КъБР-м и Парламентым и Президиумым хэтхэм я зи чэзу зэIущIэ видеоконференц щIыкIэм тету иригъэкIуэкIащ абы и спикер Егоровэ Татьянэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

2020-10-31

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал
 • дамыгъэхэр тыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 • Я къулыкъур хьэлэлу зэрырахьэкIымрэ къахьа ехъулIэныгъэхэмрэ папщIэ
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и ЩIыхь тхылъыр етын
 • Мамбэт Альберт Хьэсэнбий и къуэм — Суд приставхэм я федеральнэ къулыкъущIапIэм и управленэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм и суд приставхэм я Налшык къалэ къудамэм и унафэщIым — суд пристав нэхъыжьым

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Указ

Ягу къагъэкIыж

2020-10-31

 • СССР зи фIэщыгъэ къэрал абрагъуэу дунейм тетам къыдэунэхуа зэгухьэныгъэхэм я нэхъ инт ВЛКСМ-кIэ дызэджэу щытари. Ар ноби фIыкIэ ягу къинащ а лъэхъэнэм псэуа цIыхухэм я нэхъыбапIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ибрэхьим Борис Мухьэмэд и къуэр

2020-10-31

 • Аргуэру зы хэщIыныгъэшхуэ дигъэгъуэтащ къежьа уз зэрыцIалэм. И ныбжьыр илъэс 69-м иту дунейм ехыжащ дохутыр Iэзэ, спортсмен гъуэзэджэ Ибрэхьим Борис Мухьэмэд и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Экономикэм и дунейпсо махуэ

2020-10-31

 • ЩIы Хъурейм тет къэралхэм ящыщу 29-м щыIэ ахъшэ хъумапIэ нэхъ инхэм я лIыкIуэхэр 1924 гъэм жэпуэгъуэм и 27-м Италием и Милан къалэм щызэхаша Япэ дунейпсо конгрессым (Ist International Savings Bank Congress) щызэIущIат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Венерэмрэ Юпитерымрэ

2020-10-31

 • Дызэрыщыгъуазэщи, Дыгъэм къедза планетэхэм цIыхухэр щегъэтIысэха зэрыхъунум щIэныгъэлIхэр куэд щIауэ йогупсыс.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Алихъан Ульяновск щытокIуэ

2020-10-31

 • Жэпуэгъуэм и 24 — 25 махуэхэм Ульяновск къалэм щекIуэкIащ ныбжьыщIэхэм дзюдомкIэ я урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы дыщэ медалыр къыщихьащ Балъкъыз Алихъан.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-10-31

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, щэкIуэгъуэм и 2
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «ГъащIэ гъуэгуанэ». Къэжэр Борис (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 «Дыщэ бжьамий». Кулиев Къайсынрэ Мечиев Кязимрэ (6+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «ТВ-галерея». КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, композитор Жырыкъ Заур (12+)

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Нэтынхэр

Ислъамым и нур

2020-10-31

 • Уаз
 • Фадэр хьэрэмщ
 • Хьэрэмышхуэхэм ящыщу нобэ зи гугъу тщIынур фадэращ. Ислъам диным игъэхьэрэмащ фадэр. Куэдми мащIэми емылъытауэ, фадэр хьэрэмщ.
 • Фадэр зэуэ игъэхьэрэмакъым. Ар тIэкIу-тIэкIуурэ хьэрэм тщищIауэ аращ. Абы теухуауэ зыбжанэрэ къехащ Iэят лъапIэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2020-10-31

 • Фигу къыдогъэкIыж
 • ЩэкIуэгъуэ мазэ
 • «Ноябрь» мазэр латин бжыгъэцIэ «бгъу»-м къытекIащ: «новем» — ноябрь. Мы мазэцIэм цIэ зэтемыхуэхэр иIащ: мэкъушэжыгъуэ мазэ, гъуэгыгъуэ мазэ, тIы утIыпщыгъуэ. Иужьрей зэманым адыгейхэми, къэбэрдейхэми, Сирием, Иорданием щыпсэу ди лъэпкъэгъухэми къагъэсэбэпыр щэкIуэгъуэ «время охоты» жыхуиIэрщ. Мы псалъэ къэхъукIэм ди бзэм куэдрэ ущрохьэлIэ. Нэгумэ Шорэ и тхыгъэхэм къыщихьыр — б ж и х а к е м а з е (бжьыхьэкIэмазэ) «ноябрь» — псалъэращ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Шэрджэс Бэллэ и къулыкъущIэ

2020-10-29

 • Урысей Федерацэм бжыгъэр зи лъабжьэ зыужьыныгъэмкIэ, связымрэ массовэ коммуникацэмкIэ и министрым и къуэдзэу ягъэуващ Къэрэшей-Шэрджэсым щыщ адыгэ пщащэ Шэрджэс Бэллэ. Апхуэдэ унафэм жэпуэгъуэм и 23-м Iэ щIидзащ УФ-м и Правительствэм и УнафэщI Мишустин Михаил. Иджы Бэллэ и нэIэ щIэтынущ къэралым медиаIэнатIэхэмрэ интернетымрэ зэрызыщиужьыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъыбар гуапэ

Iэ  тедзэгъуэр  йокIуэкI

2020-10-29

 • ПщIэ зыхуэтщI щIэджыкIакIуэхэ!
 • 2020 гъэм фокIадэм и 1-м щIидзауэ йокIуэкI 2021   гъэм и япэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ тедзэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

Тхьэбысым  Умар  и  уэрэдхэр  утыку  кърахьэ

2020-10-29

 • Щэкlуэгъуэм (ноябрым) и 2-м сыхьэт 18-м щlидзэу Лъэпкъхэм я Унэу Санкт-Петербург къалэм дэтым щекlуэкlынущ уэрэдус цlэрыlуэ Тхьэбысым Умар и lэдакъэщlэкlхэр щызэхуэхьэса «Уэрэдыр зигъэгъусэ»  тхылъым и «лъэтеувэ».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

Адыгэ литературэм и вагъуэ

2020-10-29

 • ЦIыху цIыкIуу щыIэр насыпыфIэ зыщI
 • Усыгъэм и жэнэтым сфIощI уэ сипшэу
 • ЩоджэнцIыкIу Алий Iэсхьэд и  къуэр
 • къызэралъхурэ илъэси 120-рэ ирокъу
 • Адрейхэм я гъуэгур къегъэнэху
 • Адыгэ литературэм и классик ЩоджэнцIыкIу Алий и гъащIэ гъуэгу кIэщIыр уи нэгу къыщIэбгъэхьэжмэ, абы псэукIэ тынш и натIэ итауэ пхужыIэнукъым: сабиигъуэ хуэмыщIа, пэжымрэ щIэныгъэмрэ хьэзаб пылъу къащыкIэлъикIухьа щIалэгъуэ, и псэугъуэ дыдэу Бобруйск дэт фашист гъэрыпIэм щиуха гъащIэ кIэщI. ИтIани, Алий и IэдакъэщIэкIхэр щызэхуэхьэсыжа усэ тхылъитIыр къапщтэрэ, къызэрымыкIуэу бзэ тынш дыдэкIэ тха абы и усэхэмрэ  поэмэхэмрэ укъеджэмэ, щхьэхуимыту уогупсыс: «И насыпщ и лъэпкъыпсэм, мылIэжыну и Хэкум апхуэдэ сурэт телъыджэ къыхуэзыгъэнэфам».

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей