ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сентябрь, 2020

«Iуащхьэмахуэ и уэрдыхъу»

2020-09-08

 • ФокIадэм и 5-м Iуащхьэмахуэ лъапэ щызэхуащIыжащ «Эльбрусское кольцо-2020» альпинизмэмкIэ зэхьэзэхуэм и дунейпсо Iыхьэр. Абы щагъэлъэпIащ зэпеуэм щытекIуахэмрэ къыщыхэжаныкIахэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Депутатхэр   зэхуосыж

2020-09-08

 • КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иригъэкIуэкIащ республикэм и хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм и Президиумым и зэIущIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Iэтедзэгъуэм  щIедзэ

2020-09-08

 • ПщIэ зыхуэтщI щIэджыкIакIуэхэ!
 • 2020 гъэм фокIадэм и 1-м щIидзауэ йокIуэкI 2021 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ тедзэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

ЗыгъэпсэхупIэм  зрагъэужь

2020-09-08

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Iуащхьэмахуэ лъапэ щыIэ Азау щIыпIэм щэбэт кIуам зэIущIэ щригъэкIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ «Iуащхьэмахуэ» турист-рекреацэ комплексым зэрызегъэужьыпхъэ Iэмалхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

 Фырэ  Руслан  Борис  и  къуэр

2020-09-08

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и щэнхабзэм хэщIыныгъэшхуэ игъуэтащ. И ныбжьыр илъэс блыщIым иту дунейм ехыжащ актёр, режиссёр, къэрал, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ, «ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театр» щэнхабзэм и къэрал кIэзонэ IуэхущIапIэм и художественнэ унафэщI Фырэ Руслан Борис и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

НыбжьыщIэхэр ягъэгушхуэ

2020-09-08

 • Гъэ еджэгъуэщIэр щыщIидзэжым ирихьэлIэу, Тэрч районым щекIуэкIащ «ЕджакIуэ кIуэным хуэгъэхьэзырынымкIэ дэIэпыкъу» урысейпсо псапащIэ Iуэхур. Ар къызэрагъэпэщащ Урысейм и ОМВД-м Тэрч районым щиIэ къудамэм и унафэщI, полицэм и полковник Кърымыкъуэ Заур и нэIэм щIэту.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Анзорей сымаджэщыр къызэIуахыж

2020-09-08

 • Коронавирус узыфэ зэрыцIалэм пэщIэтыным хузэрагъэпэщауэ щыта сымаджэщхэр зэрызэхуащIыжым теухуа хъыбархэм дызэрыщыгуфIыкIрэ куэд щIатэкъым — зы мазэ хъуауэ арат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Я  бжыгъэм  хэпщIыкIыу  хохъуэ

2020-09-08

 • Ди газетым зэрытетащи, дэ иджыблагъэ дыщыIащ икIи зыщытплъыхьащ республикэм и гъэмахуэ хъупIэхэм хабжэ Къуэштэн щIыпIэм щылажьэ шэщIэху завод цIыкIур зэрыт фэхумрэ        абы ищхьэжкIэ щыIэ лъагапIэхэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ХьэхъупащIэ Хьэжбэчыр и гукъэкIыжхэр

2020-09-08

 • (КIэухыр. ПэщIэдзэр №106-м итщ).
 • Карточкэхэр  щыIэжкъым!
 • 1948 гъэм и гъатхэпэ мазэр ди къэралым щыпсэухэм я дежкIэ гуфIэгъуэшхуэу щытащ. Илъэс IэджэкIэ, зауэ зэманми абы иужькIэ илъэситIрэ мазищкIи, цIыхухэм щыгъынхэри ерыскъыхэри карточкэкIэ тыкуэнхэм къыщащэхуу щытат. 1948 гъэм гъатхэпэм и 1-м Совет къэралым и Правительствэм унафэ къещтэ карточкэхэр щимыгъэIэжыным теухуауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жыжьэ-гъунэгъу

Нэхугъэмрэ фIыгъуэмрэ  дыхуэзышэ гъуэгуанэ

2020-09-08

 • ЩIэныгъэ зэгъэгъуэтыным и дунейпсо махуэр гъэлъэпIэн зэрыщIадзэрэ илъэс 55-м нэсащ. ЩIыпIэ куэдым щаIэт а махуэшхуэр Лъэпкъ Зэкъуэтхэм я Зэгухьэныгъэм (ООН-м) и унафэкIэ ягъэувауэ щытащ 1966 гъэм фокIадэм и 8-м. Абы щыгъуэ Тегеран къыщызэIуахат егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ министрхэм я дунейпсо зэхуэсышхуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Афыпс — Афы – Афыпсыпэ

2020-09-08

 • Афыпс — Адыгэ Республикэм щежэх псыщ, Кавказ Шытх Нэхъыщхьэм хиубыдэ Афы бгым (метр 738-рэ и лъагагъщ) къыщожьэ, километр 96-рэ и кIыхьагъщ, Шапсыгъ псы хъумапIэм бгъэдэт Афыпсыпэ къуажэм бложри, сэмэгу лъэныкъуэмкIэ Псыжь щыхолъэдэж.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Апхуэдэщ Бэрэгъуныр

2020-09-08

 • КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, «Илъэсым и цIыху — 2019» дунейпсо зэпеуэм и лауреат, «Дыщэ микрофон» саугъэтыр, «ЩIыхьымрэ напэмрэ» дыщэ орденыр, нэгъуэщI дамыгъэ лъапIэхэр зыхуагъэфэща Бэрэгъун Руслан щапхъэ зытрах унафэщIщ, къызэгъэпэщакIуэ Iэзэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Япэ текIуэныгъэр зыIэрагъэхьащ,    ауэ упщIэхэр къонэж

2020-09-08

 • «ЕсэнтIыгу» (ЕсэнтIыгу) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 2:3 (1:3). ЕсэнтIыгу. «ЕсэнтIыгу арена» стадион. ФокIадэм и 6-м. ЦIыхуи 100 еплъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ фестивалым фрагъэблагъэ

2020-09-08

 • «Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств» щэнхабзэ фестивалым фрагъэблагъэ. Ар къызэрагъэпэщащ Урысейм экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министерствэмрэ ТАСС хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэмрэ, «Кавказ Ищхъэрэм и зыгъэпсэхупIэхэр» АО-р, «Кавказ Ищхъэрэм зегъэужьынымкIэ IуэхущIапIэ» АО-р, «Посети Кавказ» фондыр я дэIэпыкъуэгъуу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

ТхакIуэ  ныбжьыщIэхэм  я  школ  къызэIуах

2020-09-08

 • Кавказ Ищхъэрэм и хэгъэгухэм ис тхэн щIэзыдзагъащIэхэм папщIэ къызэIуахащ «Пиши не в стол» литературэ школыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха