ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сентябрь, 2020

КIуэкIуэ Казбек республикэм и жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я унафэщIхэм яIуощIэ Къэбэрдей-Балъкъэрыр къызэрызэрагъэпэщрэ  илъэси 100 зэрырикъур  гъэлъэпIэным зыхуэгъэхьэзырыным теухуауэ

2020-09-24

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек КъБР-м Мэлбахъуэ Т. Къу. и цIэр зезыхьэ и Лъэпкъ библиотекэм фокIадэм и 22-м щаIу-щIащ республикэм и жы-лагъуэ зэгухьэныгъэхэм я унафэщIхэм. Зэхуэсым щытепсэлъыхьащ КъБР-р къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэрырикъуар 2022 гъэм гъэлъэпIэным ехьэлIа Iуэхухэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

НэхъыжьыфIым хуэгъэза хъуэхъухэр

2020-09-24

 • ПщIэ зыхуэсщI Уардэщыкъуэ Джырандыкъуэ и къуэ!
 •  Сигуми си псэми къыбгъэдэкIыу уи махуэ лъапIэмкIэ сынохъуэхъу!
 • Дэ ди фIэщу дрогушхуэ лIыгъэрэ гушхуэныгъэрэ зыхэлъ фи лъэхъэнэм и цIыхухэм! УзэщIыныгъэм хуэIэижьу къыщIэкIа лIыхъужь нэсхэм! Фэ гугъуехьхэми фыщышынакъым, фызыпэрыхьа Iуэхур зэрызахуэм шэч къытевмыхьэу, фыкъимыкIуэту, зэныбжьэгъугъэм и хьэтыр флъагъуу фыкъэгъуэгурыкIуащ. Хэкум напэ къабзэкIэ фыбгъэдэтащ.
 •  Узыншагъэ быдэм ущымыщIэну, дяпэкIи уефIэкIуэну сынохъуэхъу!
 • Урысей Федерацэм и Президент
 • Путин Владимир.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Амфитеатр телъыджи щыболъагъу

2020-09-24

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек зи пашэ къулыкъущIэхэр а махуэм и етIуанэ Iыхьэм щыIащ Налшык къалэ округым хыхьэ Кэнжэ къуажэм, «Уэрдыхъуитху» и фIэщыгъэу къыщызэрагъэпэща спорт академием лэжьэн зэрыщIрагъадзэм ехьэлIауэ къызэрагъэпэща гуфIэгъуэ зэхыхьэм хэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Уардэщыкъуэ

2020-09-24

 • Ди лъахэм мыхьэнэшхуэ зиIэу щекIуэкIа ухуэныгъэхэм хэлъхьэныгъэфI хуэзыщIа ухуакIуэ цIэрыIуэхэм ящыщщ мы махуэхэм илъэс 90 ныбжьыр зыгъэлъапIэ, хабзэмрэ нэмысымрэ щытепщэ адыгэ унагъуэм и жьэгум и тхьэмадэ Табыхъу Уардэщыкъуэ. НэхъыжьыфIым зэрыжиIэщи, и лэжьыгъэр фIыуэ илъагъуу, набдзэгубдзаплъэу, зэщIэкъуауэ, ерыщу ипэкIэ зэрыкIуэтэным хущIэкъуу, Iуэхур и кIэм нигъэсу щытын хуейщ ухуакIуэ нэсыр. Езы Уардэщыкъуи а щапхъэм ирикIуахэм ящыщщ. Ар къэзыгъэлъагъуэщ Табыхъум ди республикэм и ухуакIуэхэм ящыщу япэу Ленин орденыр къызэрыхуагъэфэщар

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

Хэкупсэ гъэсэныгъэм и къежьапIэр

2020-09-24

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым Лъэпкъ технологие жэрдэмхэр дэIыгъынымкIэ и департаментым и лэжьакIуэхэмрэ Налшык къалэм дэс бзылъхугъэхэм я жылагъуэ зэгухьэныгъэмрэ еджапIэ нэхъыщхьэм мы махуэхэм щрагъэкIуэкIащ «Тщыгъупщакъым, пщIэ худощI» фэеплъ акцэр. Ар ирагъэхьэлIащ фокIадэ мазэм ягъэлъапIэ хабзэ Мамырыгъэм и дунейпсо махуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

Хэку   зауэшхуэм  теухуауэ  иджыри  зэ

2020-09-24

 • (КIэухыр. ПэщIэдзэр №115-м итщ).
 • ЦIыхухэм я фIэщхъуныгъэр зэфIэгъэувэжын и лъэныкъуэкIэ къыпхуэмылъытэным хуэдиз мыхьэнэ иIащ Октябрь революцэр илъэс 24-рэ зэрырикъур ягъэлъапIэу щэкIуэгъуэм и 7-м Ут Плъыжьым щрагъэкIуэкIа дзэ парадым. Нацистхэр Москва гъунэгъу къыщыхуэхъупа зэманым совет унафэщIхэр абы тегушхуэну куэдым ягугъакъым. Бийр лъэщу къебгъэрыкIуэрт, ауэ Сталиным и гупым ялъагъурт абы и къарур зэрыщIэкIыр. Иджы къэнэжыр абы псэемыблэжу икIи къэмыдзыхэу пэщIэтынырт. ИтIанэ…

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Мамрэш Светланэ: Дибзэргугъуми,  ар цIыхухэм  зэхедгъэхыфынущ

2020-09-24

 • Ди щIэджыкIакIуэхэм нэхъ пасэуи и гугъу фхуэтщIауэ щытащ МэшбащIэ Исхьэкъ и «Аиссе» романымкIэ фильм зэрытрахым. Режиссёр Муратов Александр зыдэлажьэ гупым апхуэдэ Iэмал къаритащ Адыгэ Республикэм и президенту щыта, псапащIэ IуэхухэмкIэ цIэрыIуэ хьэрычэтыщIэ Щэумэн Хьэзрэт. Фильмым епха лэжьыгъэхэр и кIэм нэсащ, куэд дэмыкIыу ар цIыхубэм я пащхьэ кърахьэнущ. Нобэ ди псэлъэгъущ зи гугъу тщIы фильмым роль нэхъыщхьэр щызыгъэзэщIа Мамрэш Светланэ.
 • Дызэрыт зэманым псори зэхуэзэгъуей дызэрищIам къыхэкIыу, ди псэлъэгъур редакцэм къедгъэблэгъэну Iэмал щыдмыгъуэтым, Хэкум къэкIуэжауэ зыщызыгъэпсэху актрисэр арэзы хъуащ хьэзыру хуедгъэхьа упщIэхэм жэуап къаритыну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Нэхущ шу телъыджэ

2020-09-24

 • Мы тхыгъэр зэхэзылъхьари зытеухуари Нартан къуажэм щыщщ: ПащIэ Бэчмырзэрэ КIэрэф Залымджэрийрэ. ЛIыгъэ здэщыIэм абы хуэфэщэн псалъи щызэхалъхьэф. Апхуэдэ щапхъэхэм язт Япэ дунейпсо зауэм зыхуей хуэза Iэщэ IэщIамылъхьэу Iуашауэ IурагъэукIыхь адыгэ щIалэхэм къащхьэщыжа ПащIэ Бэчмырзэ и псалъэри. ХахуагъкIэ яхуэдэ узыгъэлъыхъуэн адыгэ зауэлIхэр топрэ фочкIэ узэда бийм сэшхуэрэ джатэкIэ пагъэувыну хуежьахэм зэрахуимыдарт КIэрэфым дагъуари укI тезыр къыщIытралъхьари. А псори къыхощ Бэчмырзэ абы хуиуса лIыхъужь уэрэдым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зихуэдэ щымыIэ къыдэкIыгъуэ

2020-09-24

 • «Кабарда. Слава Кавказа, вольности щит XVI-XX вв.» фIэщыгъэм щIэт лэжьыгъэшхуэ томитху хъууэ мы мазэм дунейм къытехьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Кэнжэ щызэпоуэ

2020-09-24

 • 2004 — 2006 гъэхэм къалъхуа щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ дзюдомкIэ я республикэпсо зэпеуэ иджыблагъэ Кэнжэ щекIуэкIащ. «Спортыр терроризмэм и бийщ» къыхуеджэныгъэм ар щIэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр

Дунейм и  бгырыпх нэхъ лъапIэ дыдэр зезыхьэ

2020-09-24

 • Мырзэкъан Азэмэт лъэпкъыр дызэрыгушхуэ спортсмен нэхъыфI дыдэхэм ящыщ зыщ. Ар IэпщэрызауэмкIэ Урысей Федерацэм спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастерщ, плIэнейрэ дунейпсо чемпионщ, Дунейпсо кубокыр зыIэщIэлъщ, Европэм, Азием, ди къэралым куэдрэ щытекIуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр