ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ласицкене  етхуанэуи  токIуэ

2020-09-22

  • Ди лъахэгъу цIэрыIуэ ­Ласицкене (Кучинэ) Марие етхуанэу къэралым и чемпион щыхъуащ иджыблагъэ Челябинск щекIуэкIа Урысей Федерацэм атлетикэ псынщIэмкIэ и гъэмахуэ зэхьэзэхуэм.

  • Лъагэу дэлъеинымкIэ зэпеуэм Ласицкене къыщыпэлъэщын аргуэру къыхэкIакъым. Дыщэ медалыр зы­Iэригъэхьэн папщIэ ар ирикъуащ къызэринэкIа 1 мет­рымрэ сантиметр 92-мрэ, нэхъыбэж зэры­хузэ­фIэ­кIыр нэхъапэм мызэ-мытIэу къигъэлъэгъуа пэтми.
  • Зэхьэзэхуэм етIуанэ увы­пIэр щызыубыда Королёвэ Кристинэ ди лъахэгъум сантиметри 4-кIэ къыкIэрыхуащ.
  •  
  • Мэзкуу  Къанщобий.