ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Iэ тедзэгъуэр йокIуэкI

2020-09-22

  • ПщIэ зыхуэтщI щIэ­джы­кIакIуэхэ!
  • 2020 гъэм фокIадэм и 1-м щIидзауэ йокIуэкI 2021 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм цIыхухэм яIэ­рыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ тедзэныр.

  • Нэхъ фыдэзыхьэх, фIыуэ флъагъу къыдэ­кIыгъуэхэм Iэ щытевдзэ хъунущ пощт зэпыщIэ­ныгъэхэмкIэ къудамэ­хэм, почтамтхэм е pod­piska.pochta.ru. сайтым.
  • Iэ зытевдза газетхэр, журналхэр и чэзум фи унэхэм ныфхуэтхьыну е пощт къудамэхэм (фэ фы­щыхуейм деж) щы­вэттыжыну къалэн зы­щыдощIыж.
  • КъыдэкIыгъуэхэм Iэ тедзэным теухуа фи уп­щIэхэм жэуап къратыжынущ пощт зэпы­щIэныгъэ­хэмкIэ ­къудамэхэм я лэжьакIуэхэм.
  • Iэ тедзэным феужьэ­рэкIыну, а Iуэхур иужь дыдэ махуэхэм нэвмы­гъэ­сыну фыкъыхудо­джэ.
  • «Адыгэ псалъэр» зыIэ­рыхьэну хуейхэм хъыбар ­фыдогъащIэ: мази 6-м ди газетым и уасэр сом 728-рэ кIэпIейкIэ 76-рэщ. Ди индексыр П 5894.
  • КъБР-м пощт зэпыщIэныгъэхэмкIэ
  • и федеральнэуправленэ.