ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2013-07-17

 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и лъэпкъхэм я бзэхэм я IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Законым зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Законым теухуауэ Къэбэрдей-Балъкъэр
 • Республикэм и Парламентым и
 • Унафэ
 •    Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым унафэ ещI:
 • 1. «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и лъэпкъхэм я бзэхэм я IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Законым зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным теухуауэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Законыр къэщтэн.
 • 2. Мы Законыр Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм хуегъэхьэн, Iэ тридзэн икIи хэIущIыIу ищIын папщIэ.
 • 3. Мы Унафэм къару егъуэт Iэ щытрадза махуэм ще­гъэ­жьауэ.
 •  
 •             Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 •             Парламентым и УнафэщI        Чеченов Ануар
 • Налшык къалэ
 • 2013 гъэм мэкъуауэгъуэм и 20-м
 • №1598-П-П
 •  
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и лъэпкъхэм я бзэхэм я IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Законым зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным теухуауэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр
 • Республикэм и
 • Закон
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым къищтащ 2013 гъэм мэкъуауэгъуэм и 20-м
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и лъэпкъхэм я бзэхэм я IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Закон №1-РЗ-уэ 1995 гъэм щIышылэм и 16-м къащтам (правовой информацэмкIэ официальнэ интернет-портал (www.pravo.gov.ru) и 3-1 статьям мыхэр щIыгъужауэ мыпхуэдэ зэхъуэкIыныгъэ хэлъхьэн:
 • «3-1 статья. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и лъэпкъ­хэм я бзэхэр хъумэнымкIэ икIи абыхэм зегъэу­жьынымкIэ шэсыпIэхэр
 • 1. Къэбэрдей, балъкъэр лъэпкъхэр къызэтенэнымкIэ Iэмалу, дунейпсо бзэ щэнхабзэм и фIыгъуэу, апхуэдэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэралыбзэу щыт адыгэбзэмрэ балъкъэрыбзэмрэ хъумэныр икIи абыхэм заужьыныр къызэригъэпэщын мурадкIэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм зэтреухуэ адыгэбзэмрэ балъкъэрыбзэмрэ хъумэным икIи абыхэм зе­гъэу­жьыным зэгъусэу елэжьыну эксперт-консультативнэ органхэр.
 • 2. Къэдгъэлъэгъуа органхэм хагъэхьэ еджагъэшхуэхэр, адыгэбзэмрэ балъкъэрыбзэмкIэ IэщIагъэлIхэр, эт­но­графхэр, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал властым и органхэм я лингвист IуэхущIапIэхэм я Iэ­щIа­гъэлIхэр, Iуэхум хэзыщIыкI нэгъуэщI IэщIагъэлI­хэр.
 • 3. Мы статьям и япэ Iыхьэм къыщыгъэлъэгъуа органхэм я лэжьыгъэр зытетыну хабзэр Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм еубзыху».
 •  
 •                         Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 •                         Iэтащхьэ                       Къанокъуэ Арсен
 • Налшык къалэ
 • 2013 гъэм бадзэуэгъуэм и 10-м
 • №54-РЗ