ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Унафэ

2017-09-16

 • Адыл-Су аузым 2017 гъэм фокIадэм и 1-м къыщежьа ятIэпсым къиша къызэрымыкIуэ щытыкIэм и лъэужьыр гъэзэкIуэжыным хуэунэтIа къэлъыхъуэныгъэ-къегъэлакIуэ Iуэхухэмрэ икIэщIыпIэкIэ егъэкIуэкIын хуей зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэхэмрэ зэрызэфIэкIам, «ЦIыхухэмрэ щIыналъэхэмрэ щIыуэпсым и къэхъукъащIэхэм, техникэр къызэрагъэсэбэпым къадэкIуа къызэрымыкIуэ щытыкIэхэм ящыхъумэным и IуэхукIэ» Федеральнэ законым, Урысей Федерацэм и Правительствэм «КъызэрымыкIуэ щытыкIэхэр къэмыгъэхъунымрэ абыхэм я лъэужьхэр гъэкIуэдыжынымкIэ къэрал системэ зэгуэтым теухуауэ» 2003 гъэм дыгъэгъазэм и 30-м къищта Унафэ №794-м, «ЩIыуэпсым и къэхъукъащIэхэр, техникэр къызэрагъэсэбэпым пыщIа къызэрымыкIуэ щытыкIэхэм я классификацэм и IуэхукIэ» 2007 гъэм накъыгъэм и 21-м къыдигъэкIа Унафэ №304-м япкъ иткIэ:
 • 1. КъызэрымыкIуэ щытыкIэхэр къэмыгъэхъунымрэ абыхэм я лъэужьхэр гъэкIуэдыжынымкIэ къэрал системэ зэгуэтым и Къэбэрдей-Балъкъэр системэ къуэдзэм и къарухэмрэ Iэмалхэмрэ папщIэ Iуащхьэмахуэ, Бахъсэн районхэм я щIыналъэхэм къызэрымыкIуэ щыты-кIэм и хабзэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Унафэ №102-РГ-мкIэ 2017 гъэм фокIадэм и 1-м щегъэжьауэ щагъэувауэ щытар 2017 гъэм фокIадэм и 14-м сыхьэти 9-м къыщыщIэдзауэ Iухыжын.
 • 2. КъызэрымыкIуэ щытыкIэхэр къэмыгъэхъунымрэ абыхэм я лъэужьхэр гъэкIуэдыжынымкIэ къэрал системэ зэгуэтым и Къэбэрдей-Балъкъэр системэ къуэдзэм и къарухэмрэ Iэмалхэмрэ папщIэ щIыналъэ щытыкIэм и хабзэр Iухыжын.
 • 3. КъызэрымыкIуэ щытыкIэхэр къэмыгъэхъунымрэ абыхэм я лъэужьхэр гъэкIуэдыжынымкIэ къэрал системэ зэгуэтым и Къэбэрдей-Балъкъэр системэ къуэдзэм и къарухэмрэ Iэмалхэмрэ къызэрыгуэкI лэжьэкIэ мардэм тегъэхьэ-жын.
 • 4. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм 2017 гъэм фокIадэм и 1-м къыдигъэкIа Унафэ №102-РГ-м къару имыIэжу къэлъытэн.
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэ КIУЭКIУЭ Юрий.
 • Налшык къалэ,
 • 2017 гъэм фокIадэм и 14-м
 • №108-РГ