ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2018-04-05

 • ЦIыхум и хуитыныгъэхэмкIэ уполномоченнэу
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм
 • 2017 гъэм зэфIигъэкIа лэжьыгъэм теухуауэ
 • ищIа докладым и IуэхукIэ
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Парламентым и Унафэ
 •  
 • ЦIыхум и хуитыныгъэхэмкIэ уполномоченнэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ Зумакулов Б. М. 2017 гъэм зэфIигъэкIа лэжьыгъэм теухуауэ ищIа докладым хэплъауэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым унафэ ещI:
 • ЦIыхум и хуитыныгъэхэмкIэ уполномоченнэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм 2017 гъэм зэфIигъэкIа лэжьыгъэм теухуауэ ищIа докладыр къэлъытэн.
 •  
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 •       Парламентым и УнафэщI
 • Егоровэ Татьянэ
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм гъатхэпэм и 20-м
 • №848-П-П