ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2016-12-22

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым
 •  и УнафэщIым и къуэдзэр хэхыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр
 • Республикэм и Парламентым и
 • Унафэ
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и Регламентым и 11-нэ статьям ипкъ иткIэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым унафэ ещI:
 • 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэу АфэщIагъуэ Михаил Хьэлым и къуэр хэхын.
 • 2. Мы Унафэм къару егъуэт къыщащта махуэм щегъэжьауэ.
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •       и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ
 •  
 • Налшык къалэ
 • 2016 гъэм дыгъэгъазэм и 20-м
 • №592-П-П