ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2013-06-19

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм 2013 гъэм икIыу хьэжыщI кIуэнухэм
 • ядэIэпыкъунымкIэ къызэгъэпэщакIуэ комитетым теухуауэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Унафэ
 • 2013 гъэм мэкъуауэ­гъуэм и 11-м                №60-РГ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм икIыу мус­лъымэн щIыналъэ лъа­пIэхэу Мэккэрэ Мадинэрэ хьэжыщI кIуэнухэм ядэIэпыкъун мурадкIэ:
 • 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Рес­публикэм 2013 гъэм икIыу хьэжыщI кIуэнухэм ядэIэпыкъунымкIэ къызэгъэпэщакIуэ комитет къэщтэн икIи абы хэгъэ­хьэн мы унафэм и гуэдзэным итхэр.
 • 2. Къэрал властым и рес­публикэ органхэм, щIы­пIэ унафэр зезыгъа­кIуэ органхэм, жылагъуэ зэ­гухьэныгъэхэмрэ орга­ни­зацэхэмрэ чэнджэщ етын хьэжыщI кIуэнухэм ядэIэпыкъуну.
 • 3.Мы унафэм къару ­егъуэт Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр
 • Республикэм и Iэтащ­хьэ
 •   Къанокъуэ Арсен
 •  
 •  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 • Iэтащхьэм 2013 гъэм мэкъуауэгъуэм и 11-м
 • къыдигъэкIа унафэ              № 60-РГ-мкIэ къищтащ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм 2013 гъэм икIыу хьэжыщI кIуэнухэм ядэIэпыкъунымкIэ къызэгъэпэщакIуэ комитетым хэтхэр
 • Къуэшрокъуэ З. Къ. — Къэбэрдей-Балъкъэр Рес­публикэм и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщIым и къалэнхэр зы­гъэ­защIэр (къызэ­гъэпэ­ща­кIуэ комитетым и унафэщIщ)
 • Бэджыдэ Ю.М. — Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ ми­нис­терствэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм Гъуэгухэм шына­гъуэншэу щызекIуэ­ным­кIэ и къэрал инспекцэм и управленэм и уна­фэ­щIыр (зэгурыIуауэ)
 • Бесчокъуэ А.Ш. — Федеральнэ таможнэ къулы­къущIапIэм и Кавказ Ищхъэрэ таможнэ управленэм и Минераловодскэ таможнэм и Къэбэрдей-Балъкъэр таможнэ постым и унафэщIыр (зэгу­ры­Iуауэ)
 • Гергоков Дж. Б. — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм цIыхубэ хъы­бар­­егъа­щIэ IэнатIэ­хэм­кIэ, жы­­лагъуэ, дин зэгухьэ­ны­гъэ­­хэмкIэ и министрым и къуэд­зэр (къызэгъэпэ­ща­кIуэ комитетым жэуап зыхь и секретарщ)
 • Дзасэжь Хь. У. — Къэ­бэр­дей-Балъкъэр Рес­пуб­­ли­кэм и Муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм и тхьэмадэр (зэгурыIуауэ)
 • ДыщэкI А. З. — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм транспортымкIэ, связымрэ гъуэгу хозяйс­твэм­кIэ и министрыр
 • Жанатаев С. А. — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым ЛэжьыгъэмкIэ, социальнэ политикэмрэ узыншагъэр хъумэнымкIэ и комитетым и унафэщIыр (зэгу­ры­­Iуауэ)
 • Къумахуэ М. Л. — Къэбэрдей-Балъкъэр Рес­пуб­ли­кэм цIыхубэ хъы­ба­р­­­е­-        гъа­щIэ IэнатIэ­хэм­кIэ, жы­­­­лагъуэ, дин зэ­гу­хьэ­ны­гъэ­хэмкIэ и минис­т­рыр
 • Пугачев А. Н. — «Урысей Фе­дерацэм ШынагъуэншагъэмкIэ и федеральнэ къулыкъущIапIэм и гъунапкъэхъумэ управленэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ» федеральнэ къэрал кIэзонэ ­Iуэ­ху­щIапIэм и унафэ­щIыр (зэгурыIуауэ)
 • Сокъур О. Хь. — Iэпхъуэ­шап­хъуэхэм я IуэхухэмкIэ федеральнэ къу­лы­къу­щIа­пIэм и Управленэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм и унафэщIыр (зэгурыIуауэ)
 •