ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2013-05-17

 • Къэбэрдей-Балъкъэр
 • Республикэм и Правительствэм и
 • УНАФЭ
 • 2013 гъэм мэлыжьыхьым и 16                      №214-рп
 • Кавказ зауэм хэкIуэда адыгэхэм я фэеплъ махуэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм зыщыхуэгъэхьэзырын икIи щегъэкIуэкIын мурадкIэ:
 • 1. Кавказ зауэм хэкIуэда адыгэхэм я фэеплъ махуэм зыхуэгъэхьэзырынымкIэ икIи ар егъэкIуэкIынымкIэ къызэгъэпэщакIуэ комитетым хэтхэр къэщтэн, мы Унафэм и гуэ­дзэным зэритым хуэдэу.
 • 2. КъызэгъэпэщакIуэ комитетым хуэгъэувын Кавказ зауэм хэкIуэда адыгэхэм я махуэм теухуауэ ирагъэ­кIуэкIыну лэжьы­гъэхэм я планыр зэхилъхьэу къищтэну.
 • 3. Мы Унафэр зэрагъэзащIэм кIэлъыплъыну и пщэ илъхьэн Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Портэ Г. А.
 •  
 •             Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 •             Правительствэм и УнафэщIым и къалэнхэр
 •             зыгъэзащIэ                                     МАРЬЯШ Иринэ.
 •  
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм
 • 2013 гъэм мэлыжьыхьым и 16-м къыдигъэкIа
 • Унафэ №214-рп-мкIэ къищтащ
 • Кавказ зауэм хэкIуэда адыгэхэм я фэеплъ махуэм зыхуэгъэхьэзырынымрэ ар
 • егъэкIуэ­кIынымкIэ
 • къызэгъэпэщакIуэ комитетым хэтхэр
 • Портэ Г. А. — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэр (къызэгъэпэщакIуэ комитетым и унафэщIщ)
 • Фырэ Р. Б. — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щэнхабзэмкIэ и министрыр (къызэгъэпэщакIуэ комитетым и унафэщIым и къуэдзэщ)
 • Васильев С. В. — къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министру Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэр (зэгурыIуауэ)
 • Къалмыкъ Ж. А. — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Адыгэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я зэзыгъэIу советым и тхьэмадэр (зэгурыIуауэ)
 • Кладько И. Е. — Налшык къалэ округым и щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэр (зэгурыIуауэ)
 • Къумахуэ М. Л. — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм цIыхубэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэмкIэ, жылагъуэ, дин зэгухьэныгъэхэмкIэ и министрыр
 • Семэн П. Г. — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм егъэ­джэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министрыр
 • Сэхъурокъуэ Хь. Хь. — Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэр (зэгурыIуауэ)
 • Уянаевэ А. М. — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и чэнджэщэгъур (зэгурыIуауэ)
 • ХьэфIыцIэ М. М. — «Адыгэ псалъэ» газетым и редактор нэхъыщхьэр, «Адыгэ Хасэ» Къэбэрдей-Балъкъэр республикэ жылагъуэ зэгухьэныгъэм и тхьэмадэр (зэгурыIуауэ)
 • Яхэгуауэ К. С. — «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщу абхъаз зауэм хэтахэм я союз» жылагъуэ зэгухьэныгъэм и тхьэмадэр (зэгурыIуауэ)