ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2015-12-19

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым Социальнэ политикэмкIэ, лэжьыгъэмкIэ, узыншагъэр хъумэнымкIэ и комитетым и унафэщIыр хэхыным и IуэхукIэ
 •  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Парламентым и Унафэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и Регламентым и 22-нэ статьям и Iыхьэ 2-м ипкъ иткIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым унафэ ещI:
 • 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым Социальнэ политикэмкIэ, лэжьыгъэмкIэ, узыншагъэр хъумэнымкIэ и комитетым и унафэщIу хэхын ТекIушэ Артур Александр и къуэр.
 • 2. Мы Унафэм къару егъуэт къыщащта махуэм щегъэжьауэ.
 •      Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •      и Парламентым и УнафэщI
 • Егоровэ Татьянэ
 • Налшык къалэ
 • 2015 гъэм дыгъэгъазэм и 10-м
 • №371-П-П