ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Белавенцев Олег КурортологиемкIэ Пятигорск дэт къэрал щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым Iэ щиIэтащ

2018-03-20

  •  Бюллетеныр щридзэм абы къызэхуэсахэм ягу къигъэ-кIыжащ Кърымыр Урысейм щыщ зэрыхъужрэ илъэсиплI зэрырикъуар икIи а гуфIэгъуэри къыхыхьэжауэ, гукъыдэж иIэу Iэ иIэтыну къызэрыкIуар.
  • «Сыхуейщ ди япэ итахэр зэрыгушхуэу щыта хабзэфIхэр ди бынхэм яхъумэну икIи ахэр ягъэбэгъуэну. Апхуэдэу сэ шэч къытесхьэркъым илъэс гъунэгъухэм къриубыдэу зэрыщыту ди къэралми, абы и Iыхьэ Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэми хуабжьу зэрызаужьынум» — жиIащ Белавенцев Олег.
  • Президентым и лIыкIуэм  къигъэлъэгъуащ  хэхыныгъэхэр Кавказ Ищхъэрэм тэмэму зэрыщекIуэкIыр, псом хуэмы-дэу, а махуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и хэхакIуэхэм жыджэрагъышхуэ къызэрагъэлъагъуэр.
  •  
  • УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым
  • щыIэм и аппаратым и пресс-IуэхущIапIэ.