ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Пхъэидзэр  къапоплъэ

2021-08-17

  • «Зы мандат зиIэ Къэбэрдей-Балъкъэр хэхыпIэ округ №14-м» и депутату къагъэлъагъуэхэмрэ политикэ партхэмрэ ящIэн папщIэ:

  • Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым и Къэрал Думэм и еянэ зэхыхьэгъуэм и депутатхэр щыхахыну фокIадэм и 19-м ипэ къихуэу, КъБР-м и ХэхакIуэ комиссэм нобэ сыхьэти 10-м щекIуэкIынущ кандидатхэм яхэту зыкъэзыгъэлъэгъуа политикэ партхэр телевиденэмрэ радиомрэ къызэрыщыпсэлъэну чэзур, апхуэдэуи я Iуэху еплъыкIэхэр газетхэм къызэрыщытрадзэнур зыгъэбелджылы пхъэидзэр.
  • УпщIэ зиIэхэр псалъэ хъунущ 8(8662) 40-81-22 телефон номерымкIэ.
  • КЪАНЩАУЭ Мэлычыпхъу.