ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мэкъуауэгъуэм и 25-м къыщыщIэдзауэ Iэ яIэт хъунущ

2020-06-10

  • КъБР-м и ХэхакIуэ комиссэм и унафэщIым и къуэдзэ Джаппуев Мусэ республикэм ис журналистхэм дыгъуасэ яхутепсэлъыхьащ Урысей Федерацэм и Конституцэм халъхьэ зэхъуэкIыныгъэхэм теухуа урысейпсо IэIэтыр шынагъуэншэу къызэрызэрагъэпэщыну Iэмалхэм.

  • — ЗэрыфщIэщи, УФ-м и Президентым 2020 гъэм мэкъуауэгъуэм и 1-м къыдигъэкIа унафэ №354-м тету, урысейпсо IэIэтыр бадзэуэгъуэм и 1-м екIуэкIынущ. Къэбэрдей-Балъкъэрым а Iуэхум зыщыхуэдгъэхьэзырын щIэддзащ. Ар егъэкIуэкIыныр къызэрагъэпэщынущ КъБР-м и ХэхакIуэ комиссэм къыдэкIуэу щIыналъэ хэхыпIэу 13-мрэ участковэ хэхакIуэ комиссэу 355-мрэ. Абыхэм щылэжьэнущ республикэм и ХэхакIуэ комиссэм хэт цIыху мини 3-м нэблагъэ, — жиIащ Джаппуевым.
  • Абы къызэрыхигъэщамкIэ, 2020 гъэм щIышылэм и 1-м ирихьэлIэу республикэм хэхакIуэу щатхахэм я бжыгъэр мин 537-рэ 720-рэ щохъу. IэIэтыр зэIухауэ зэрекIуэкIынум и щыхьэту къагъэсэбэпыну я мурадщ бюллетенхэр къэзыпщытэ комплекс 69-рэ.
  • — Iэ Iэтыныр щедгъэкIуэкIкIэ нэхъыщхьэ дыдэр абы къекIуэлIэнухэм я узыншагъэрщ. Абы къыхэкIыу цIыхухэр гупышхуэу зэхуэмысын папщIэ, IэIэтыр Iыхьэ зыбжанэу зэщхьэщытхыну ди мурадщ, — пищащ Джаппуевым. — НэгъуэщIу жыпIэмэ, цIыхухэм Iэмал яIэнущ урысейпсо IэIэтыр щекIуэкIынум (бадзэуэгъуэм и 1-м) и пэ къихуэ махуи 6-ми (мэкъуауэгъуэм и 25-м къыщыщIэдзауэ) я Iуэху еплъыкIэр къагъэлъэгъуэну. КъищынэмыщIауэ, щIыбым Iэ щаIэтын папщIэ щIыпIэ зыбжанэ къызэдгъэпэщынущ, хэхыпIэхэм къемыкIуэлIэфхэм гупыж ящIрэ къэпсалъэмэ, IэщIагъэлIхэр абыхэм я унэхэм кIуэнурэ Iэ ирагъэIэтынущ. А Iэмалыр, псалъэм папщIэ, къагъэсэбэпыфынущ тхьэмахуитIкIэ унэм щIэсын хуейуэ зыхуагъэлъэгъуахэм, — жиIащ къэпсэлъам.
  • Джаппуев Мусэ дыщIигъуащ IэIэтым хэтыну зэрыхуейм теухуа тхыгъэхэр мэкъуауэгъуэм и 5-м щегъэжьауэ ирагъэхь зэрыхъунур къалэн куэд щагъэзащIэ центрхэм, щIыпIэ хэхакIуэ комиссэхэм е къэрал IуэхутхьэбзэхэмкIэ порталым. Мэкъуауэгъуэм и 16-м къыщыщIэдзауэ апхуэдэ тхыгъэр дэтхэнэ участковэ хэхакIуэ комиссэми ират хъунущ.
  • Къэпсэлъам къызэрыхигъэщамкIэ, Iэ щаIэтыну пэшхэр сыт и лъэныкъуэкIи зыхуей хуэгъэзауэ къызэрагъэпэщынущ, цIыхухэр хуиту зэблэкIын, зэлъэмыIэсын папщIэ. Апхуэдэуи хэхыпIэхэм я щIыхьэпIэхэм къыщапщытэнущ IэIэтым къекIуалIэ псоми я пщтырагъыр. Абдеж дэтхэнэми къыщратынущ нэкIуIупхъуэхэр, Iэлъэхэр, я Iэхэр зэрагъэкъэбзэнухэр.
  • — Мы Iуэхухэр псори къызэдгъэпэщын папщIэ, КъБР-м и ХэхакIуэ комиссэр жыджэру долажьэ КъБР-м ПромышленностымкIэ и министерствэм. Псори зэхэту медицинэ нэкIуIупхъуэу мин 400-м щIигъу къэтщэхуну ди мурадщ, Iэлъэу — мин 300-м щIигъу, Iэр зэратхьэщIу — мин 20-м щIигъу, нэкIур зыхъумэ Iэмэпсымэу мини 3, термометру 400, — дыщIигъуащ Джаппуевым.
  • Ахэр федеральнэ ахъшэкIэ къащэхунущ, мэкъуауэгъуэм и 15-м республикэм къыIэрыхьэнущ.
  • Къэпсэлъам зэрыжиIамкIэ, коронавирус узыфэр зыпкърыту шэч зыхуащIхэм хэхыпIэхэм пэш щхьэхуэ щаIэнущ, дохутырхэр къыщеплъын папщIэ. Къыхэгъэщыпхъэщ хэхыпIэхэм хабзэхъумэ IэнатIэхэм, ДэIэпыкъуэгъу псынщIэм я лэжьакIуэхэр зэрыщыIэнур. Джаппуевым жиIащ IэIэтыр езыгъэкIуэкIыну IэщIагъэлI мини 3-м я узыншагъэр нэхъ пасэу къызэрапщытэнур.
  • БАГЪЭТЫР Луизэ.