ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2019-06-20

 • Политикэ партхэм я щIыналъэ къудамэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щIыналъэм щыIэхэр икIи «Политикэ партхэм я IуэхукIэ» 2001 гъэм бадзэуэгъуэм и 11-м къащта Федеральнэ закон №95-ФЗ-м ипкъ иткIэ нобэм ирихьэлIэу хэхыныгъэм хэтыну хуитыныгъэ зиIэхэр

 1. «Урысей Федерацэм и коммунист парт» политикэ партым и Къэбэрдей-Балъкъэр республикэ щIыналъэ къудамэр.
 2. «Урысей зэкъуэт» урысейпсо политикэ партым и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэр.
 3. «Урысейм и хэкупсэхэр» политикэ партым и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэр.
 4. «Захуагъэ здэщыIэ Урысей» политикэ партым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ и къудамэр.
 5. «ЛДПР — Урысейм и либерал-демократ парт» политикэ партым и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэр.
 6. «ХэхъуэныгъэмкIэ и парт» урысейпсо политикэ партым и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэр.
 7. «ЯБЛОКО» урысейпсо демократие парт зэгуэт» политикэ партым и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэр.
 8. «ЩхъуантIэхэм я альянс» политикэ партым и Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ и щIыналъэ къудамэр.
 9. «Урысейм и демократ парт» политикэ партым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ и щIыналъэ къудамэр.
 10. «Социальнэ захуагъэм и коммунист парт» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ и щIыналъэ къудамэр.
 11. «Къалэдэсхэм я союз» политикэ партым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ и щIыналъэ къуда-мэр.
 • 12.. «Урысейм и аграрнэ парт» урысейпсо политикэ партым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ и щIыналъэ къудамэр.
 1. «Урысейм и коммунистхэр» коммунист парт» политикэ партым и Къэбэрдей-Балъкъэр республикэ къудамэр.
 2. Социальнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ политикэ партым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ и щIыналъэ къудамэр.
 3. «Захуагъэм и телъхьэ парт» урысейпсо политикэ партым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ и щIыналъэ къудамэр.
 4. «Граждан къару» урысейпсо политикэ партым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ и щIыналъэ къудамэр.
 5. «Урысей цIыхубэпсо союз» жылагъуэ зэгухьэныгъэм-политикэ партым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ и щIыналъэ къудамэр.
 6. «ЦIыхубэ альянс» урысейпсо политикэ партым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ и щIыналъэ къудамэр.
 7. «Урысей Федерацэм и къэзакъхэм я парт» политикэ партым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ и щIыналъэ къудамэр.
 8. «Урысей социалист парт» политикэ партым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ и щIыналъэ къудамэр.
 9. «Хэкум и хъумакIуэхэр» урысейпсо политикэ партым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ и щIыналъэ къудамэр.
 10. «Хэку» урысейпсо политикэ партым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ и щIыналъэ къудамэр.
 11. «ГуащIэдэкI союз» урысейпсо политикэ партым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ и щIыналъэ къудамэр.
 12. «ЦIыхубзхэм я псалъэ» урысейпсо политикэ партым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ и щIыналъэ къудамэр.
 13. «Урысей ГуащIэдэкI Фронт Зэгуэт» (РОТ ФРОНТ) полити- кэ партым и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэр.
 14. «Урысейм и интернациональнэ парт» урысейпсо политикэ партым Къэбэрдей-Балъкъэр Респуб-ликэм щыIэ и щIыналъэ къудамэр.
 15. «Социальнэ реформэхэм я парт — щIыуэпсым и хъугъуэфIыгъуэхэм къапэкIуэ хъерыр-цIыхубэм» политикэ партым и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэр.
 16. «Урысейм и цIыхухэу зэры-мыузыншэм къыхэкIыу тэмэму мылэжьэфхэм я парт зэгуэт» политикэ партым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ и щIыналъэ къудамэр.
 17. «IуэхуфIхэм, сабийхэмрэ цIыхубзхэмрэ, щхьэхуитыныгъэм, щIыуэпсым, пенсионерхэм къащхьэщыжын» жылагъуэ зэгухьэныгъэм-политикэ партым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ и щIыналъэ къудамэр.
 18. «Аграрнэ Урысейр къэгъэщIэрэщIэжыныр» жылагъуэ зэгухьэныгъэм-политикэ партым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ и щIыналъэ къудамэр.
 19. «Урысейм и цIыхубэ парт» урысейпсо политикэ партым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ и щIыналъэ къудамэр.
 20. «Урысейр къэгъэщIэрэщIэжынымкIэ парт» политикэ партым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ и щIыналъэ къудамэр.
 21. «Урысейм и цIыхубэ-хэкупсэ парт-Властыр — цIыхубэм» политикэ партым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ и щIыналъэ къуда-мэр.
 22. «ЩхъуантIэхэр» Урысей экологие партым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ и щIыналъэ къудамэр.
 23. «Граждан платформэ» политикэ партым Къэбэрдей-Балъкъэр Респуб-
 • ликэм щыIэ и щIыналъэ къудамэр.