ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ХэхакIуэ комиссэм и секретарь Джаппуев Муссэ

2016-01-19

  • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ХэхакIуэ комиссэм унафэ къэзыщтэу хэтхэм 2016 гъэм щIышылэм и 14-м ирагъэкIуэкIа зи чэзу зэIущIэм IэIэткIэ комиссэм и секретару щыхахащ Джаппуев Муссэ Хьисэ и къуэр.
  • Джаппуев Муссэ Хьисэ и къуэр 1985 гъэм щIышылэм и 9-м Тырныауз къалэм къыщалъхуащ. 2006 гъэм Иджырей гуманитар академиер къиухри, юриспруденцэмкIэ бакалавр хъуащ, 2008 гъэм Москва дэт къэрал индустриальнэ университетыр юриспруденцэ IэщIагъэмкIэ къиухащ.
  • Джаппуев М. Хь. 1998 гъэм Мечиев Кязим и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр республикэ ныбжьыщIэ библиотекэм и библиотекару лэжьэн щIидзащ. 2005 — 2007 гъэхэм «ЩIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ институт» жылагъуэ зэгухьэныгъэм и менеджер нэхъыжьу, 2007 — 2009 гъэхэм КъБР-м ЩIалэгъуалэмрэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэмрэ я IуэхухэмкIэ и къэрал комитетым и IэщIагъэлI-эксперт пажэу, 2009 — 2014 гъэхэм           КъБР-м ЦIыхубэ коммуникацэхэмкIэ, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм ядэлэжьэнымрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм и къуда-
  • мэм и унафэщIу, 2014 гъэм щегъэжьауэ 2016 гъэм и щIышылэ мазэм нэсыху Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Администрацэм къэрал кIуэцI политикэмкIэ и управленэм и консультанту щытащ.
  •  
  • Къэбэрдей-Балъкъэр
  • Республикэм и ХэхакIуэ комиссэ.