ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Путин догъэлъапIэ

2018-03-20

 • Урысей Федерацэм и президент хэхыныгъэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм нэхъыбэу Iэ зыхуаIэта (процент 93,38-кIэ) Путин Владимир зэрытекIуам и щIыхькIэ «Путин ди Президентщ» гуфIэгъуэ зэхыхьэр дыгъуасэ Налшык къалэм щрагъэкIуэкIащ. ЦIыхушхуэ щызэхуэсат Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 400 зэрырикъум и цIэр зезыхьэ утым.
 •  
 • Орбакайте Кристинэ

  Бэч Азэмэт

  Абы хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий, республикэ унафэщIхэр, дин, жылагъуэ лэжьакIуэхэр, нэхъыжьхэм, щIалэгъуалэм я зэгухьэныгъэхэм хэтхэр, еджакIуэхэр.

 • КъБР-м и Музыкэ театрым и гупэм Путин Владимир и сурэтыр ину щаIэтат. Ар «Урысейр лъэщу щытыным дрителъхьэщ» фIэщыгъэр иIэу гъатхэ- пэм и 2-м екIуэкIа щIалэгъуалэ зэхыхьэшхуэм хыхьэу, Европэм и щыгу нэхъ лъагэ дыдэ Iуащхьэмахуэ и джабэм щаукъуэдия баннерырат.
 • Путин Владимир цIыхубэм зи дзыхь зрагъэза, къэралым и экономикэ, политикэ Iуэхухэр езыгъэфIэкIуэну къалъытэ пашэщ. Абы и щыхьэтт апхуэдиз цIыхур зэрызэхуэсар.
 • Концертыр ягъэдэхащ республикэм и артист пажэхэу Нэхущ Чэрим, Текуев Амур,  ЦокIыл Азэмэт, Бэч Азэмэт «Тэрч къэзакъхэр» гупым, уэрэджыIакIуэ ныбжьыщIэ Хекилаевэ Денизэ, Налшык къалэм   ГъуазджэхэмкIэ и сабий школхэм я къэфакIуэ цIыкIухэм. Псоми щIэщыгъуэ ящыхъуащ УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ, иджыблагъэ КъБР-м и Iэтащхьэм и унафэкIэ «Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ артисткэ» цIэ лъапIэр зыфIаща Орбакайте Кристинэ уэрэд зыбжанэкIэ  къазэрыхуэупсар. Артисткэ цIэрыIуэр утым къыщызэхуэсахэм ехъуэхъуащ узыншагъэрэ ехъулIэныгъэрэ яIэну, Президенту хахыжам мамырыгъэ, хъер къахудэкIуэну.
 • БАГЪЭТЫР  Луизэ.
 • Сурэтхэр Къарей Элинэ трихащ.