ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дызыхэдэнухэр мащIэкъым

2016-08-11

  • УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым и Къэрал Думэм и депутат хэхыныгъэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым къыбгъэдэкIыу хэтыну цIыхуи 8-м я дэфтэрхэр иджыблагъэ КъБР-м и ХэхакIуэ комиссэм щратыжащ.
  •  
  • Ахэр: УФ-м и Къэрал Думэм и депутат Щхьэгуэш Адэлбий («Урысей зэкъуэт» политикэ партым къыбгъэдэкIыу хэхыныгъэхэм хэтынущ), КъБР-м и Парламентым и депутат Пащты Борис («КПРФ»), «Техно-Алмаз» ООО-м и унафэщI Токъу Руслан («Захуагъэм и телъхьэ Урысей»), «Газпром Межрегионгаз Пятигорск» ООО-м къэзыпщытэ и управленэм и унафэщI Цумаев Мусэ («ЛДПР»), КъБР-м и Парламентым и депутат Щхьэгъэпсо Сэфарбий («ЩхъуантIэхэр»), пIалъэкIэ IэнатIэ Iумыт Жылэ Хьэсэн («Хэку»), Султановэ Iэишэт («Яблоко»), Шаваев Камал («Урысейм и коммунистхэр») сымэщ.
  • КъБР-м и ХэхакIуэ комиссэм и секретарь Джаппуев Мусэ жиIащ: «Кандидатым и Iуэхур зэрыдаIыгъым и щыхьэту, цIыху 15977-м я IэщIэдзыр зэхуэпхьэсын хуейщ, ебгъуанэ кандидатым и телъхьэу къигъэувыфар 1404-рэщ, аращ абы и дэфтэрхэр щIыпхымыкIари. Нэхъ ипэIуэкIэ иджыри цIыхуитIым жаIащ хэхыныгъэхэм зэрыхэмытынур».
  • Цумаев Мусэ КъБР-м и ХэхакIуэ комис-сэм хэтхэм фIыщIэ яхуищIащ, дэфтэрхэр гъэхьэзырыным ехьэлIауэ яIа упщIэхэмкIэ абыхэм зыкъызэрыщIагъэкъуам папщIэ.
  • КъБР-м и ХэхакIуэ комиссэм и унафэщI Джэш Вячеслав кандидатхэм я Iуэхухэр къайхъулIэну ехъуэхъуащ.
  • БАГЪЭТЫР  Луизэ.