ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

УФ-м и президент хэхыныгъэхэм ирихьэлIэу

2018-01-16

  • «Адыгэ псалъэ» газетым и редакцэм хъыбар фегъащIэ Урысей Федерацэм и Президентыр 2018 гъэм хэхыным и пэ къихуэу ирагъэкIуэкI агитацэм ипкъ иткIэ, кандидатым папщIэ Iэ фIэтыну фыкъыхуезыджэ тхыгъэхэр зы тхьэмахуэ зэхуакум сантиметр зэбгъузэнатIэ 900 яубыду къызэрытридзэфынумкIэ, дэтхэнэ сантиметр зэбгъузэнатIэми сом 200 хуэзэу.