ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Февраль, 2023

Щхьэж хузэфIэкIыр наIуэу

2023-02-28

 • Урысейм и Президент Путин Владимир Федеральнэ Зэхуэсым Зэрызыхуигъэзам щигъэува къалэнхэр гъэзэщIа зэрыхъунум теухуа зэIущIэ КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ. Абы хэтащ КъБР-м Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, министрхэр, щIыпIэ муниципальнэ администрацэхэм я унафэщIхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къалэдэсхэм я тыншыгъуэм тращIыхь

2023-02-28

 • Налшык къыщызэрагъэпэщынущ къалэ транспортыр зэрызекIуэну щIыкIэщIэ. Ар сэбэп хъунущ къалэдэсхэр цIыхубэ транспорткIэ нэхъ тыншу зекIуэнымкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

БлэкIам  дерс  къыхэзымыхахэр

2023-02-28

 • ЛъэпкъгъэкIуэд жыхуаIэрат 2014 гъэм къыщыщIэдзауэ Украинэм тетыгъуэр щызыубыдахэм я мурад нэхъыщхьэу щытар. Илъэси 8-м къриубыдэу Донбассым и цIыхухэм трагъэхьа лейр къыхэщу мазаем и 22-м КъБР-м и Лъэпкъ музейм къыщызэIуахащ «Обыкновенный нацизм» зыфIаща гъэлъэгъуэныгъэр. Абы кърихьэлIат КъБР-м и Парламентым и депутатхэр, щIэныгъэлIхэр, жылагъуэ лэжьакIуэхэр, щIалэгъуалэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЕхъулIэныгъэхэр  и  плъапIэт

2023-02-28

 • ДыкъэзыгъэщIам дэтхэнэми тхухихащ пIалъэ гуэркIэ мы дунейм дытетыну. АтIэми, абы ехыжахэр          тщIыгъу пэлъытэщ, зигу къэкIыж щыIэхукIэ, IуэхущIафэу яIамрэ гупсысэу ябгъэдэлъамрэ зыгуэр тепсэлъыхьыхукIэ. ЛIэныгъэм текIуэу къалъытэр дунейм ехыжам хуэгъэзауэ цIыхухэм я гумрэ я псэмрэ щахъумэ фэеплъырщ. ГъащIэм лъэужь нэху къыщызыгъэнам и лъагъуэр куэдрэ щIыхэмыгъуэщэжри аращ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Шау-Хуна  щхьэдэхыпIэм

2023-02-28

 • Хэкум и хъумакIуэм и махуэм Iуэхугъуэ куэд иращIэкI. Абыхэм ящыщу  зекIуэ къызэрагъэпэщат Шау-Хуна щхьэдэхыпIэм (метр 2153-рэ) дэкIыным теухуауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЦIыхугъэ, лIыгъэ, щIэныгъэ

2023-02-28

 • Мы тхыгъэм фIэщыгъэцIэ хуэтщIа псалъищыр и къыхуеджэныгъэу дунейм тетауэ жыпIэ хъунущ ар зытеухуар, цIыхум щIэныгъэ етынымрэ фIым хуигъэсэнымрэ и къалэну къилъытэжу къекIуэкIар икIи зи цIэр уахътыншэ хъуар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ислъамым и нур

2023-02-28

 • БэраIэт  жэщыр
 • Шэхьбаныр зэхуэдитI щыхъум деж, мазэм и 14 — 15-нэ махуэхэм (гъатхэпэм и 6 — 7) я зэхуакум БэраIэт жэщыр къохьэ. НэщI мазэр къэсыным иджыри тхьэмахуитI иIэжу дызыхиубыдэ мы зэман лъапIэм зэрыхъукIэ жейм пэIэщIэ зыпщIу, дин лэжьыгъэхэм зептыныр ягъэдахэу къогъуэгурыкIуэ муслъымэнхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

Лъэпкъ щэнхабзэр зыгъэбей

2023-02-28

 • Адыгэ Республикэм щIыхь зиIэ и сурэтыщI, УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт, ХудожествэхэмкIэ Урысей академием и дипломант, IуэрыIуатэдж, адыгэ арджэнхэр щIыным, лъэпкъ макъамэ Iэмэпсымэхэр хъумэнымрэ ахэр къэгъэщIэрэщIэжынымрэ хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщI ГъукIэ Замудин и ныбжьыр мазаем и    26-м илъэс илъэс 70 ирикъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

И  Iыхьэ  щанэращ  къигъэщIар

2023-02-28

 • 1987 гъэ лъандэрэ илъэс къэс мазаем и 23-м Къэхъун къуажэм щокIуэкI Афганистаным щыхэкIуэда, зэрихьа лIыгъэм папщIэ Вагъуэ Плъыжь орденыр мыпсэужу зыхуагъэфэща НэгъэцIу Хьэсэнбий волейболымкIэ и фэеплъ зэхьэзэхуэ. Мы гъэм ар щэщIрэ етхуанэу зэхаублащ икIи аргуэру ирагъэхьэлIащ Хэкум и хъумакIуэм и махуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Алимбэч ягу  къагъэкIыж

2023-02-28

 • Зи къалэн зыгъэзащIэу хэкIуэда хабзэхъумэм и фэеплъу Къэбэрдей-Балъкъэрым щекIуэкIащ баскетболымкIэ зэпеуэ. Ар ирагъэхьэлIащ Хэкум и хъумакIуэм и махуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Гуащэ и псынэ

2023-02-28

 • А зэманым унагъуэм шы иIэну къэрал хабзэм идэртэкъыми, шыдыгут къагъэсэбэпыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъБР-м и Iэтащхьэм  Хэкум и хъумакIуэм  и махуэм теухуа и хъуэхъу

2023-02-22

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • Си гум къыбгъэдэкIыу сынывохъуэхъу Хэкум и хъумакIуэм и махуэмкIэ!
 • Нобэрей махуэшхуэр къэралым и тхыдэм хахуагъэкIэ гъэнщIа и напэкIуэцIхэм я нэщэнэщ. Ар Хэкум и щхьэхуитыныгъэмрэ щIыналъэр зыми и унафэ щIэмытынымрэ щIэбэна ди зауэлIхэм лIэщIыгъуэкIэрэ къагъэлъагъуэ лIыхъужьыгъэмрэ къэмылэнджагъэмрэ папщIэ диIэ гушхуэныгъэм и щыхьэтщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

УхуэныгъэщIэм и лъабжьэр ягъэтIылъ

2023-02-22

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ Урысейм и МВД-м Iуащхьэмахуэ районым щиIэ къудамэм и унэ яухуэнум и лъабжьэр щагъэтIылъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ЛIыгъэм щIапIыкI

2023-02-22

 • Звёзднэ поселкэм щыIэ Урысей гвардием и дзэ частым къулыкъур щезыхьэкIхэм «лIыгъэм и дерс» щрагъэкIуэкIащ ХьэтIохъущыкъуей дэт, Дыкъынэ З. Хь. и цIэр зезыхьэ кадет школ-интернат №1-м. Ар хуэгъэпсат я дзэ къулыкъур нэгъуэщI къэралым щрахьэкIыу хэкIуэда ди хэкуэгъухэм я фэеплъ махуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зэманым и лIыхъужь

2023-02-22

 • (ШэджыхьэщIэ Мухьэмэд Хьэгуцырэ и къуэр)
 • Жылагъуэ, политикэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ, Хэку зауэшхуэм и ветеран ШэджыхьэщIэ Мухьэмэд къызэралъхурэ мазаем и 23-м илъэси 100 ирокъу. Къэбэрдей-Балъкъэрым и экономикэмрэ щэнхабзэмрэ зегъэужьыным хэлъхьэныгъэшхуэ зэрыхуищIам и   мызакъуэу, зыщыдгъэгъупщэ хъунукъым 1941 гъэм къыщыщIэдзауэ 1943 гъэ пщIондэ ар зауэ IэнатIэм зэрыIутари. Абы къыхуагъэфэщащ Хэку зауэшхуэм и япэ нагъыщэ орденымрэ «Кавказыр зэрихъумам папщIэ», «Германием зэрытекIуам папщIэ» медалхэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей