ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Алимбэч ягу  къагъэкIыж

2023-02-28

  • Зи къалэн зыгъэзащIэу хэкIуэда хабзэхъумэм и фэеплъу Къэбэрдей-Балъкъэрым щекIуэкIащ баскетболымкIэ зэпеуэ. Ар ирагъэхьэлIащ Хэкум и хъумакIуэм и махуэм.

  • Урысей МВД-м Налшык къалэм щиIэ управленэм и плъыр-пост къулыкъум и батальон щхьэхуэм и лэжьакIуэхэр хэтащ Тет Алимбэч МуIэед и къуэм и фэеплъу илъэс къэс ирагъэкIуэкI турнирым. «Кавказ» федеральнэ гъуэгум и 429-нэ километрым деж щыIэ «Бахъсэн» постым къалэныр 2010 гъэм накъыгъэм и 9-м щрихьэкIыу милицэм и лейтенантыр щаукIат IэщэкIэ зэщIэузэда бзаджащIэхэм.
  • Офицерым и Iыхьлыхэмрэ Тэрч район муниципалитетым и лIыкIуэхэмрэ къызэрагъэпэща спорт зэхьэзэхуэр щекIуэкIащ Алимбэч къыщалъхуа Тэрч къалэм. Фэеплъ зэхьэзэхуэм хэтащ районым и еджапIэхэм щIэсхэр. Абы щыIащ Урысей МВД-м Налшык къалэм щиIэ управ-ленэм и плъыр-пост къулыкъум и 2-нэ батальон щхьэхуэм и унафэщI, полицэм и капитан Бышэн Iэхьедрэ Управленэм и ППСП-м и лэжьакIуэхэмрэ.
  • Тет Алимбэч щыдэлэжьа илъэсхэр игу къигъэкIыжу Бышэн Iэхьед къыхигъэщащ ар ныбжьэгъу пэжу, офицер нэсу зэрыщытар. Ар офицерым и Iыхьлыхэмрэ благъэхэмрэ яхуэгузэващ икIи жиIащ Алимбэч зыцIыхуу щытахэм, къулыкъу къыдэзыщIахэм абы и дуней тетыкIар зэращымыгъупщэнур. Турнирым кърихьэлIа и адэ Тет МуIэед Управленэм и унафэщIхэмрэ лэжьакIуэхэмрэ фIыщIэ яхуищIащ хэкIуэда я лэжьэгъум и фэеплъым пщIэ зэрыхуащIым папщIэ, мамырыгъэр, хабзэр хъумэнымкIэ я къалэнхэр зэфIэхыным ехъулIэныгъэхэр щаIэну зэригуапэр яжри-Iащ.
  • Зэпеуэхэр ерыщу зэпэщIэту екIуэкIащ. ТекIуахэмрэ къыхэжаныкIахэмрэ медалхэр, кубокхэр, щIыхь тхылъхэмрэ саугъэт лъапIэхэмрэ иратащ.
  • УАРДЭ  Жантинэ.