ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Февраль, 2023

КъызэIуахынущ «Iуащхьэмахуэ» университет зэгуэт

2023-02-16

  • КIуэкIуэ Казбек Правительствэм и Унэм иджыблагъэ щригъэкIуэкIа зэIущIэм щытепсэлъыхьащ щIыналъэм унафэр щызезыгъакIуэ IэнатIэхэм, егъэджэныгъэри хэту, щыщыIэ Iуэху зехьэкIэхэр нэхъри егъэфIэкIуэ-ным. ЗэIущIэм и лэжьыгъэм хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд, КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я Iуэхухэр зезыгъакIуэ Ащхъуэт Азэмэтджэрий, КъБР-м егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министр Езауэ Анзор, КъБР-м щIалэгъуалэ уэхухэмкIэ и министр Лу Азэмэт, КъБР-м и Iэтащхьэм и чэнджэщэгъу Миронов Николай, КъБР-м и Iэтащхьэм и  Администрацэм къэрал-хуитыныгъэ IуэхухэмкIэ и управленэм и унафэщI Мэкъуауэ Аслъэн.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

«Псори ТекIуэныгъэм папщIэ!»

2023-02-16

  • Апхуэдэ фIэщыгъэ зиIэ псапащIэ телемарафон КъБР-м и Музыкэ театрым мазаем и 17-м сыхьэт 14-м щыщIэдзауэ сыхьэт 18 пщIондэ щекIуэкIынущ.  Iуэхур къызэригъэпэщащ Урысейпсо цIыхубэ фронтым, зауэ операцэм щыIэ щIалэхэм зэрадэIэпыкъуну ахъшэ зэхадзэн папщIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ХъыбарегъащIэ

МыкIыж уIэгъэ

2023-02-16

  • Советыдзэхэр Афганистаным къызэрырашыжрэ илъэс 34-рэ зэрырикъур щагъэлъапIэ махуэм Налшык и Дей хадэм ит, Афганистаным щекIуэкIа зауэм зи къалэн зыгъэзащIэу щыхэкIуэдахэм я фэеплъым деж щызэхуэсат а зауэм щыIахэр, КъБР-м Правительствэм, Парламентым, дзэ комиссариатым, хабзэхъумэ IэнатIэхэм, ветеран, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр, кадетхэмрэ юнарме-ецхэмрэ, къалэдэсхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

И хьэлымрэ теплъэмкIэ къыдехьэх

2023-02-16

  • ЩIэблэм ядэлэжьэным епха IэщIагъэхэр къыхэзых дэтхэнэми и гумрэ и псэмрэ а лэжьыгъэм етауэ щытын хуейщ. ЕгъэджакIуэм, гъэсакIуэм сабийхэм щIэныгъэ ябгъэдилъхьэн ипэ къихуэу, ахэр и хьэлымкIэ, и теплъэмкIэ, и лэжьыгъэмкIэ къыдихьэхыфын хуейщ. Апхуэдэу хъумэ, сабийм и гур къыпхузэIуехри, тыншу еукъуэдий щIэныгъэм адэкIэ зэрыхуэкIуэну гъуэгур, егъэтIылъ еджэным, гъащIэм, дунейм и зэхэлъыкIэм теухуа и гупсысэхэм я лъабжьэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

КъызыхэкIар къахутэ

2023-02-16

  • Урысейм ЩIэныгъэхэмкIэ и Академием ЩIыр щыхъеинур къэхутэнымрэ геофизикэмкIэ и Математикэ институтым и унафэщI Шебалин Пётр тепсэлъыхьащ Тыркум и ищхъэрэ, ипщэ лъэныкъуэхэр къэхъукъащIэ шынагъуэр нэхъ зытегуплIэхэм зэращыщым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Сурэттеххэм  иджы  Налшык  щаIуощIэ

2023-02-16

  • Республикэр илъэсищэ зэрырикъум и щIыхькIэ ди къалащхьэм къыщызэрагъэпэща паркым, Налшык зегъэужьынымкIэ «Платформа» институтыр и дэIэпыкъуэгъуу, мы махуэхэм щекIуэкIащ Кавказым иджырей гъуазджэхэмкIэ и II дунейпсо выставкэм зи лэжьыгъэхэр щызыгъэлъэгъуахэр зыхэта зэIущIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ