ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Февраль, 2023

Медицинэ IуэхущIапIэхэм къахуэщхьэпэнухэр

2023-02-11

 • КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ IущIащ КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам. Зэхуэсыр теухуат республикэм и медицинэ IуэхущIапIэхэм я лэжьэкIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Уэрэд жыIэным псэ къабзэкIэ бгъэдэта Мэремыкъуэ Хъусен къызэралъхурэ илъэс 75-рэ ирокъу

2023-02-11

 • Мэремыкъуэ Хъусен Бахъсэн районым хыхьэ Ислъэмей къуажэм 1948 гъэм мазаем и 12-м къыщалъхуащ. Къуажэ еджапIэм къыщызэрагъэпэща хорым уэрэд щыжиIэу щыщIидзам, занщIэу нэрылъагъу хъуат абы къыдалъхуауэ макъ зэриIэр. 1966 гъэм ар щIэтIысхьащ Налшык дэт Музыкэ училищэм. Абы ар щрагъэджащ Къуэдзокъуэ Владимир, Хьэсанэ Мусэ, Темыркъан Юлэ, Проскуринэ Варьянэ сымэ, къыдеджахэм ящыщщ уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэхэу Тут Заур, Пщыгъуэш Юрэ, Пщыншэ Хьэлым, Къуныжь Алим сымэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Урысейпсо къыхэтхыкIым кърикIуахэр

2023-02-11

 • Къэрал статистикэмкIэ федеральнэ къулыкъущIапIэм 2021 гъэм жэпуэгъуэм и 15-м щегъэжьауэ щэкIуэгъуэм и 14 пщIондэ иригъэкIуэкIа Урысейпсо къыхэтхыкIым кърикIуахэр Iыхьэ-Iыхьэу гуэшауэ цIыхубэм я пащхьэ кърилъхьэжын иухащ 2022 гъэм и кIэм. Мызыгъуэгум Iуэхур нэхъ тыншу икIи псынщIэу зэфIагъэкIащ бжыгъэхэр зи лъабжьэ технологиехэр къагъэсэбэпкIэрэ. КъыхэтхыкIым къыхаша волонтёрхэр сэбэп хъуащ планшетхэм унагъуэхэм я хъыбархэр иратхэну. Апхуэдэуи «Къэрал Iуэхутхьэбзэхэр» сайтымкIэ зебгъэтх зэрыхъур куэдкIэ къахуэщхьэпащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Унагъуэ дыщэм»  и тхьэмадэ

2023-02-11

 • Псынэдахэрэ Бэтэхрэ щыпсэухэм Аслъэн Мухьэрбий зымыцIыху яхэтын хуейкъым. Зы къуажэм къыщыхъуащ, адрейм илъэс 44-кIэ физикэмрэ астрономиемкIэ егъэджакIуэу, абы щыщу илъэс 30-м щIигъукIэ — школ директору щылэжьащ. А тIум я зэхуакум Псынэдахэ и къуажэ тхьэмадэ IэнатIэри пIалъэкIэ зэрихьэну хунэсащ. IэщIагъэм къызэрыпэрыкIыжрэ Мухьэрбий иджы нэгъуэщI «къуршхэм» докI: гъэшымрэ лымрэ елэжь мэкъумэш IуэхущIапIэ зэригъэпэщащ, лэжьыгъэм къыщыдэхуэхэм деж, къалэмыр егъабзэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди псэлъэгъухэр

Псэхугъуэм сэри сыщIохъуэпс…

2023-02-11

 • Ацкъан Руслан и усэщIэхэр
 • * * *
 • ГущIэгъу къысхуэпщIмэсыбукIащ,
 • къекIуэкIыр щытми къызгурыIуэу.
 • Сыщохъу си гъуэгум бауэкIэщI,
 • итIани, пхъэр зэпытщ мы си гур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2023-02-11

 •  
 • Шхыныгъуэхэр
 • КIэртIофрэ кхъуей цIынэрэ зыдэлъ дэлэн
 • Фэ темылъу гъэва кIэртIофыр ягъэупщIыIу, кхъуей цIынэр тыкъыр цIыкIуурэ зэпаупщI. А псори лыхьэжым щабэу щIагъэкI, тепщэчышхуэм иралъхьэ, шыгъу, шыбжий, джэдгын халъхьэ, фIыуэ зэхагъэзэрыхь. IэшкIэ ящIри ягъэтIылъ. ИтIанэ пщагъэ зыхэлъ тхьэв яху, абы кIэртIоф IэшкIэ тралъхьэ, тхьэв кIапэхэр зэкIэрагъэпщIэжри, хупхъэкIэ хъурейуэ яху, и Iувагъыр см 2 хуэдизу. Дагъэ зыщыхуа тебэм иралъхьэри, захуэ ящIыж. И кум сапэкIэ гъуанэ хуащI, хьэкулъэм ирагъэувэри, хьэзыр хъуху, дакъикъи 10 — 11-кIэ, ягъажьэ. Тебэр къытрахыж, дэлэным тхъуцIынэ щахуэ, Iыхьэурэ зэпаупщIри, хуабэу яшх, шатэ и гъусэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Кавказым и къурш нэхъ лъагэхэр

2023-02-11

 • Къуршхэм я теплъэ дахэм дэтхэнэ зы цIыхури етхьэкъу. Кавказ къуршхэр Тамань хытIыгуныкъуэм щегъэжьауэ Апшерон хытIыгуныкъуэм нос, километр 1150-рэ и кIыхьагъыу. Абыхэм я нэхъ лъагэ дыдэр Iуащхьэмахуэ, Къазбэч къуршхэм я зэхуакуращ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха