ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Март, 2023

Бгылъэ жылэхэм я Iуэху зыIутым зыщегъэгъуазэ

2023-03-30

 • Шэджэм щIыналъэм щыIащ икIи Шэджэм-2 — Булунгу гъуэгущIэм и ухуэныгъэр здынэсар зригъэлъэгъуащ   КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ЛIыхъужьхэм – дамыгъэхэр

2023-03-30

 • Урысей гвардием КъБР-м щиIэ къудамэм Урысей Федерацэм и Лъэпкъ гвардием и дзэхэм я махуэм ехьэлIауэ къызэригъэпэща гуфIэгъуэ махуэшхуэм КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ. Ар къызэIуихащ Урысей гвардием КъБР-м щиIэ къудамэм и унафэщI Васильев Сергей.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Балъкъэрхэм я махуэшхуэр ягъэлъапIэу

2023-03-30

 • КъБР-м и Музыкэ театрым концерт гукъинэжкIэ щагъэлъэпIащ Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэм и махуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

И хъуэпсапIэхэр  нэрылъагъу хъуну

2023-03-30

 • Лъэпкъ Iуэху зепхуэн папщIэ IэщIагъэрэ щIэныгъэрэ, зэфIэкIрэ IэнатIэрэ я закъуэкъым узыхуейр, абы щIыгъупхъэщ гууз-лыузыр, укъызыхэкIам и сыт хуэдэ Iуэхуми гудзакъэ хуиIэныр. А псори зыхэлъщ нобэ зи ныбжьыр илъэс 50 ирикъу Къардэн Хьэсэн. Ар спортым и мастерщ, Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и тренерщ, «Акрополь» щэнхабзэ-зыгъэпсэхупIэ IуэхущIапIэм, «Кавказская пленница» этнорестораным я унафэщIщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Театр сценэр къаруушхуэщ

2023-03-30

 • УФ-м и Театр лэжьакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и правленэм и щIыналъэ къудамэр я дэIэпыкъуэгъуу, гъатхэпэм и 27-м республикэм и театрихым — Горький Максим и цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмэ театрым, Кулиев Къайсын и цIэр зезыхьэ Балъкъэр къэрал драмэ театрым, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым, Музыкэ театрым, Гуащэ театрым, Нэгъуей Мухьэдин зи унафэщI «Фатум» уней театрым я актёрхэмрэ лэжьакIуэхэмрэ Театрым и дунейпсо махуэр гукъинэжу ягъэлъэпIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Зи пщIэр къалъыта  Бажэ Дотий

2023-03-30

 • И ныбжьыр илъэс 65-рэ зэрырикъур нобэ егъэлъапIэ Аргудан къуажэм къыщалъхуа, Нарткъалэ щыпсэу политик, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ Бажэ Дотий.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

ЦIыкIураш

2023-03-30

 • Бажэмрэ джэджьеймрэ
 • Пщэдджыжь дыгъэм мэз дахэшхуэр къыдэушащ. Абы уэрэдкIэ щызэпеуэу щIадзащ бзу цIыкIухэм. Ауэрэ, мэзыр зэрыщыту къызэщIэушэри, щхьэж и Iуэху пэрыхьэжащ. Псом яужь и гъуэм къипщащ бажэ кIэлъэфыр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэм и махуэм теухуауэ

2023-03-28

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек цIыхухэм зэрехъуэхъур
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • Гъатхэпэм и 28-м ди республикэм егъэлъапIэ Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэм и махуэр. Ар тхыдэм и пэжымрэ захуагъэмрэ зэтегъэувэжыным и дамыгъэу жыпIэ хъунущ. Балъкъэр лъэпкъыр щхьэ-хуимыту я щIыналъэм зэрырахуам къыдэкIуа гугъуехь псори къызэринэкIри, и хэкум къигъэзэжауэ гъащIэм и лъэныкъуэ псоми ехъулIэныгъэхэр щызыIэригъэхьэу мэпсэу,      и лъэпкъ щэнхабзэр, псэкупсэ хъугъуэфIыгъуэхэр ихъумэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Насыпыншагъэм къызэфIигъэщIакъым

2023-03-28

 • 1995 гъэ лъандэрэ гъатхэпэм и 28-р ди республикэм щыдогъэ-лъапIэ Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэм и махуэу. А лъэпкъым ехьэлIауэ захуагъэр тепщэ щыхъужа а махуэшхуэр гъэувыным лъабжьэ хуэхъуащ 1957 гъэм СССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и Президиумым къыдигъэкIауэ щыта Указыр. Абы  ипкъ иткIэ къащтащ «Къэбэрдей  АССР-р Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-у зэхъуэкIыным и IуэхукIэ» республикэ хабзэр. Апхуэдэу зэфIагъэувэжащ балъкъэр лъэпкъым и къэралыгъуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Егъэджэныгъэр  езыгъэфIакIуэ Iэмалхэр

2023-03-28

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ республикэм ит егъэджэныгъэ IуэхущIапIэхэм я унафэщIхэм я зэхуэсым. ЗэIущIэр къыщызэIуихым, Iэтащхьэм жиIащ «Урысейм илъэсым и егъэджакIуэ», «Урысейм илъэсым и гъэсакIуэ», «Илъэсым и IэщIагъэлI» урысейпсо зэпеуэхэмрэ щIыналъэ Iыхьэхэмрэ щытекIуэхэмрэ увыпIэфI къыщызыхьхэмрэ КъБР-м и Iэтащхьэм и саугъэтыр иратыну Унафэ зэрищIар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Къумахуэхэ я  унагъуэ дахэр

2023-03-28

 • Лэскэн ЕтIуанэ къуажэм дэт курыт школыр сыт щыгъуи районым япэ итхэм яхэтащ, ноби аращ. Школым щеджахэм яхэтщ еджагъэшхуэхэр, щIэныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэм я докторхэр, кандидатхэр, профессор Iэзэхэр, академик цIэрыIуэхэр. Апхуэдэхэщ, псалъэм папщIэ, Къумахуэ зэшхэу Башир, Мухьэдин, Мурадин, Къумахуэ Владимир, Шагъыр Iэмин, Мэремыкъуэ Арсен, Елей Валерэ. ЩIэныгъэхэм я кандидатщ жылэм щыщ цIыху 15. Ди тхыгъэри зытеухуар Лэскэн ЕтIуанэм и цIэр фIыкIэ зыгъэIу егъэджакIуэ Iэзэхэщ: Къумахуэхэ Феликсрэ Ритэрэ я унагъуэ дахэрщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIэныгъэм къыхураджэ

2023-03-28

 • Iимам Абу-Хьэнифэ и цIэр зезыхьэ Кавказ Ищхъэрэ Ислъам университетым студентхэм щахутепсэлъыхьащ терроризмэм пэщIэтын зэрыхуейм. Зэхуэсыр КъБР-м Лъэпкъ Iуэхухэмрэ жылагъуэ проектхэмкIэ и министерствэм къызэригъэпэщат, «КъБР-м экстремизмэмрэ терроризмэмрэ щыпэщIэтын» къэрал щIыналъэ программэм хыхьэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Усэ зыщIыгъу гъатхэ!

2023-03-28

 • Гъатхэмрэ усыгъэмрэ зэIэпэгъущ. Дунейр къощIэращIэ, псэщIэ къыхохьэ, зэпхыдэIукIыурэ макъ щIэщыгъуэхэр къегъуэт. А макъым псалъэу хохьэ усыгъэр! Мис а дунейм гур щопсэху, щопIейтей, щогъагъэ! Гъатхэмрэ усэмрэ зэщIыгъумэ — къаруущIэщ. Абыхэм цIыхупсэр къыхуагъэуш псэуным, дзыхами гугъэ иратыжыф.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

ЦIыхухэм ящIэр тфIэгъэщIэгъуэнщ

2023-03-28

 • Илъэс зыбжанэ ипэкIэ «Адыгэ псалъэ» газетым иIащ «Хэт сытым елэжьрэ?» зи фIэщыгъэ рубрикэ. Абы дэ я гугъу щытщIырт творческэ цIыхухэм, псом хуэмыдэжу тхакIуэхэмрэ усакIуэхэмрэ ящIэ-ялэжьым, абыхэм я къалэмыр къызыхуащтэм, щIэщыгъуэу зэман гъунэгъум дунейм къытехьэну дызыпэплъэ хъунухэм. Сэ мурад сщIащ а хабзэ дахэр, зэрыхъукIэ, къэзгъэщIэрэщIэжыну икIи зи Iуэху къэзгъэлъэгъуэну сыхуейр тхэхэм я закъуэкъым, атIэ театр лэжьакIуэхэми, сурэтыщIхэми, дыщэкIхэми, нэгъуэщI IэщIагъэ гъэщIэгъуэнхэм ирилажьэхэми я деж сынэсыну. ФфIэгъэщIэгъуэну, ффIэщIэщыгъуэу зыгуэр къыхэвгъуатэмэ, си гуапэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

  ГъащIэр  къыуигъэпсалъэм хуэдэщ

2023-03-28

 • Котляровхэ Викторрэ Мариерэ я тхылъ тедзапIэм иджыблагъэ адыгэбзэкIэ къыщыдэкIащ «ГъащIэ гъуэгуанэ» фIэщыгъэ дахэр зыгъуэта усыгъэ тхылъ гъэщIэгъуэныр. ЩыIэныгъэ, лъагъуныгъэ, цIыхугъэ, псэм и къабзагъэ, гумащIагъэ — дунейм тетыху цIыхум къилъыхъуэ, зэпымычу зыгъэпIейтей, и гурыщIэхэр къызэщIэзыгъэу-шэ мы Iуэхугъуэхэращ усэ зэужьым курыхыу яIэр, ар зи IэдакъэщIэкI усакIуэми и гузэхэщIэхэм къежьапIэ яхуэхъуар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ