ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и Iэтащхьэм  Хэкум и хъумакIуэм  и махуэм теухуа и хъуэхъу

2023-02-22

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
  • Си гум къыбгъэдэкIыу сынывохъуэхъу Хэкум и хъумакIуэм и махуэмкIэ!
  • Нобэрей махуэшхуэр къэралым и тхыдэм хахуагъэкIэ гъэнщIа и напэкIуэцIхэм я нэщэнэщ. Ар Хэкум и щхьэхуитыныгъэмрэ щIыналъэр зыми и унафэ щIэмытынымрэ щIэбэна ди зауэлIхэм лIэщIыгъуэкIэрэ къагъэлъагъуэ лIыхъужьыгъэмрэ къэмылэнджагъэмрэ папщIэ диIэ гушхуэныгъэм и щыхьэтщ.

  • ФIыщIэ мыухыж яхудощI Хэку зауэшхуэм хэтахэм, ди къэралри дуней псори бий гущIэгъуншэм къезыгъэлахэм. Абыхэм я лIыгъэр, лIыхъужьыгъэр, хахуагъэр Хэкум худиIэн хуей лъагъуныгъэ гъунэншэм, хэкупсэ нэсу зэрыщытыпхъэм и щапхъэ сытым дежи тхуэхъунущ.
  • Урысейм и шынагъуэншагъэр нобэ зыхъумэхэми пщIэшхуэ яхудощI. Шэч хэмылъу, фIыщIэ мыухыжыр яхуэфащэщ зауэ Iуэху хэхам хэту къэралым и щхьэхуитыныгъэм, абы и зэкъуэтыныгъэм къыщхьэщыжу дзэ къулыкъур езыхьэкIхэм. Хэкум и лъэщагъыр гъэбыдэным, абы и къарум хэхъуэным дэ псори дызэкъуэту дыхуолажьэ.
  • Псоми ехъулIэныгъэ, узыншагъэ быдэ, зэIузэпэщыгъэ фиIэну сынывохъуэхъу.