ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Февраль, 2023

Лъэпкъ макъамэр  лъагапIэм нэзыхьэса

2023-02-22

 • Совет, урысей композитор, РСФСР-м и цIыхубэ артист, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Гимныр зытха Къардэн Хьэсэн Екъуб и къуэр къызэралъхурэ мазаем и 23-м илъэси 100 ирокъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Хэкум папщIэ зи псэр зытахэр

2023-02-22

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и ЦИК-м 1924 гъэм фокIадэм и 10-м къыдигъэкIа унафэм ипкъ иткIэ, Джэрмэншык къуажэр 1926 гъэм и гъатхэм «ТIыуащIэкIэ» зэджэ щIыпIэм жылэу щытIысащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэмылэнджэжын дзэлIт

2023-02-22

 • Адыгэ лъэпкъым ди щхьэр лъагэу дэзыгъэIэт, дызэрыпагэхэм ящыщт Дыгулыбгъуей къуажэм щалъхуа Бахъсэн Хьэсанш. Орджоникидзе дэт дзэ училищэр, Фрунзем и цIэр зезыхьэ академиер, Генеральнэ штабым и академиер щытхъушхуэ иIэу къиухащ, Афганистаным илъэс зыбжанэкIэ къулыкъу щищIащ, Таджикистаным щыIа генерал-майор Бахъсэныр КъуэкIыпIэ Жыжьэм и дзэ округым и пулемёт-артиллерие дивизэм и унафэщIу щытащ. Абы дамыгъэ лъапIэ зыбжанэ къыхуагъэфэщат — «ЛIыгъэ зэрызэрихьам папщIэ», Вагъуэ Плъыжь орденхэр, «Зауэм щиIа ехъулIэныгъэхэм папщIэ», «Хахуагъэм папщIэ» медалхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ГъащIэм къызэрыпищэнур  и фIэщ хъурт

2023-02-22

 • 1941 — 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм хэтащ Лэс- кэн ЕтIуанэ къуажэм дэс Уэркъуасэхэ ящыщу Хьэбцу, Iэмин, Мухьэмэд, Iэдэм, Хьэ-зиз, Хьэзрэт сымэ. ЗауэлI хахуэ, гвардием и старшина Уэркъуасэ Хьэзрэт Бэчыр и къуэм, зауэ гуащIэм тIэунейрэ уIэгъэ щигъуэтами, Хэку зауэшхуэр ТекIуэныгъэ ИнкIэ щиуха 1945 гъэм нэсыху и къулыкъур ирихьэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Я фэеплъыр лIэщIыгъуэхэм яхъумэ

2023-02-22

 • Зы унагъуи щыIэу къыщIэкIынкъым Хэку зауэшхуэм ди къэралым къыщихьа ТекIуэныгъэм и гуа-щIэ хэмылъу. Бийр Хэкум къыщытезэрыгуэм абы и цIыхухэр зылI и быну зэкъуэувэри, лейзехьэхэм псэемыблэжу япэщIэтащ. Щхьэхуит гъащIэм, мамыр псэукIэм, щIэблэм я къэкIуэну дахэм папщIэ я псэр ятащ цIыху мелуан бжыгъэхэм. Абыхэм зэрахьа лIыхъужьыгъэм увыпIэ щхьэхуэ щеубыд тхыдэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ТекIуэныгъэ Иныр къытхуэзыхьахэр

2023-02-22

 • Хабзэ хъуауэ, цIыху щхьэхуэхэм къищынэмыщIауэ, къэхъугъуэхэм ехьэлIа, тхыдэ, щэнхабзэ мыхьэнэ зиIэ фэеплъхэр ягъэув. Сыкъыщыхъуа жылэми а хабзэр къыпекIуэкIакъым. Аргудан къуажэм къыщхьэщыт лъагапIэм — Джэрмэншык Iуащхьэм — щыболъагъу революцэмрэ Граждан зауэмрэ хэкIуэдахэм хуагъэува, вагъуэ къуапитху зиIэ фэеплъ иныр. Апхуэдэу ди къуажэр зыгъэдахэ дамыгъэхэм ящыщщ курыт еджапIэ №1-м и гупэм къит «Анэ лIыхъужь» фэеплъыр. Ар жылэм дэсхэм я къарукIэ ягъэуващ Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэ Иныр къызэрыщытхьрэ илъэс 25-рэ щрикъум ирихьэлIэу икIи къызэIуахащ а махуэшхуэр щагъэлъэпIа 1970 гъэм накъыгъэм и 9-м. Школым и фэеплъ пхъэбгъум тетхащ Хэку зауэшхуэм лIыгъэрэ хахуагъэрэ щызезыхьа аргудандэс 314-м я цIэ-унэцIэхэр. Къуажэм и курыт еджапIэ №3-м и щIыхьэпIэм деж щагъэуващ Хэку зауэшхуэм (1941 — 1945) и сэлэтым и фэеплъыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Уи бзэр, бзууэ, пIэщIэкIамэ, КIэлъылъати, къэпхъуэтэж

2023-02-22

 • Анэдэлъхубзэр, зэрытщIэщи, цIыхум зезыгъэужь Iэмал къудейкъым, ар лъэпкъыр адрейхэм къахэзыгъэщ, и хабзэрэ щэнхабзэрэ зыхъумэ къулеигъэщ. ООН-м къызэритымкIэ, дуней псом бзэуэ мини 7-м нэблагъэ тетщ, абы щыщу мини  2,5-м кIуэдыжынкIэ шынагъуэ ящхьэщытщ. Къэбгъэлъагъуэмэ, тхьэмахуитI къэс зы бзэ токIуэдыкIыж, ар щыщымыIэжым — лъэпкъри хошыпсыхьыж. Абы къыхэкIыу, 1999 гъэм ЮНЕСКО-м и конференц нэхъыщхьэм къыщыхалъхьэри, 2000 гъэм къыщыщIэдзауэ ягъэлъапIэ Анэдэлъхубзэм и дунейпсо махуэр. АбыкIэ цIыхухэр къыхураджэ хуэдэщ я анэдэлъхубзэр зыщамыгъэгъупщэну, яхъумэну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Узытепсэлъыхьынур мащIэкъым

2023-02-21

 • КIуэкIуэ Казбек Прохладнэ муниципальнэ щIыналъэм и къулыкъущIэхэм яIущIащ. ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ лъэпкъ проектхэр гъэзэщIа зэрыхъум, цIыхубэр зыхуей хуэзэу псэун папщIэ зэфIах лэжьыгъэхэм, къуажэхэм зэрызрагъэужьым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Дохутыр IэщIагъэм драгъэхьэх

2023-02-21

 • КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам яхуэзащ Налшык къалэ дэт лицей №2-м медицинэ унэтIыныгъэ иIэу къыщызэрагъэпэща классхэм щIэс еджакIуэхэм. ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ къэралым щIэныгъэ нэхъыщхьэ щызрагъэгъуэт и еджапIэхэм я медицинэ къудамэхэм унэтIыныгъэ хэхакIэ узэрыщIэтIысхьэнум, узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм щIэуэ къыхыхьа технологиехэмрэ Iэмалхэмрэ, дохутыр IэщIагъэр зыхуэдэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Япэу Налшык щагъэлъагъуэ

2023-02-21

 • Мэстафэ Тинэ и «Тембот» фильмыр Налшык и «Дея» киногъэлъэгъуапIэм япэу утыку къыщрахьащ. Ар гъэмахуэ кIуам щIэупщIэшхуэ иIэу Ивановэ щагъэлъэгъуащ Тарковский Андрей и цIэр зезыхьэ «Зеркало» дунейпсо фестивалымрэ Вологдэ щекIуэкIа Voices кинофестивалымрэ. Санкт-Петербург дэсхэр абы щеплъащ «Аврора» кинотеатрым. Иджы лэжьыгъэр къэралым и къалэ куэдым я кинотеатрхэм щагъэлъагъуэ. КъыжыIапхъэщ, «Тембот» фильмыр «Региональное кино России» урысейпсо зэпеуэм зэрыщытекIуар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

Чемпионыгъэр  зэIэпаха?

2023-02-21

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и щIымахуэ чемпионатым и гуп нэхъыщхьэм и зи чэзу зэIущIэхэр щызэхэтащ. Нэхъ гу зылъытапхъэу топджэгум ди-хьэххэм яфIэгъэщIэгъуэну щытар зэхьэзэхуэм зэрыщIидзэрэ я хьэрхуэрэгъу псори хигъэщIауэ чемпионыгъэм лъэ быдэкIэ хуэкIуэ Бахъсэн и «Автозапчасть»-мрэ нэгъабэрей зэпеуэм дыщэр къыщызыхьа «Тэрчымрэ» я зэпэщIэтыныгъэрщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Си еджапIэ — си къежьапIэ

2023-02-21

 • Лъэпкъ гупсысэм и гъуджэ
 • ЩIы хъурейм лъэпкъыу тетым я тхыдэр, зэрахьэ хабзэхэр, адрейхэм къазэрыщхьэщыкI я лъэпкъ нэщэнэхэр, гупсысэкIэмрэ псэукIэмрэ къозыгъащIэу щыIэр абыхэм яIурылъ бзэрщ — я анэдэлъхубзэрщ. Аращ цIыхум дунейр къызэрищIэ, фIымрэ Iеймрэ зэхигъэкIыфу щIэблэр нэхъыжьхэм япэ дыдэ зэраущий, адэ-анэхэм быным гъэсэныгъэ зэрыхалъхьэ Iэмэпсымэ нэхъыщхьэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ЦIыкIураш

2023-02-21

  • Къуалэбзухэм зэреджэр
  • Брат Хьэсин филологие щIэныгъэхэмкIэ кандидатщ, Урысейм и жураналистхэм я зэгухьэныгъэм хэтщ, Къэрэшей-Шэрджэсым щIыхь зиIэ и журналистщ, КъШР-м Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым IуэрыIуатэмкIэ и къудамэм и щIэныгъэлI нэхъыжьщ. Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм и телевиденэмрэ радиомрэ адыгэбзэмкIэ и къудамэм диктору, редактору, редактор нэхъыщхьэу щыIащ. Братыр кандидат щыхъунум итха диссертацэ лэжьыгъэм и фIэщыгъэр гъэщIэгъуэн фщыхъунущ, цIыкIухэ: «МафIэмрэ джатэмрэ я дамыгъэр адыгэ IуэрыIуатэм къызэрыхэщыр». IуэрыIуатэр зэхуэхьэсыжыным, анэдэлъхубзэр хъумэным, щэнхабзэр къегъэлыным, лъэпкъ тхыдэр джыным теухуауэ лэжьыгъэшхуэ елэжь абы.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зэи тщыгъупщэнукъым

2023-02-18

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ «Кавказым папщIэ ди псэр ттынут» щIыналъэ хэкупсэ Iуэхум. Ар теухуат Iуащхьэмахуэ лъапэ нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэм къызэрыIэщIахыжрэ, апхуэдэуи СССР-м и къэрал ныпыр Iуащхьэмахуэ и щыгум зэрыщагъэуврэ илъэс 80 зэрырикъум. Мы Iуэхур Iуащхьэмахуэлъапэ махуищкIэ щекIуэкIыну щIалэгъуалэ хэкупсэ фестивалым хиубыдэу аращ. Ар къызэрагъэпэщащ КъБР-м ЩIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм, Iуащхьэмахуэ щIыналъэ администрацэм, УФ-м ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэм и къудамэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

«Псори ТекIуэныгъэм папщIэ!»

2023-02-18

 • Ар зи фIэщыгъэ псапащIэ телемарафон КъБР-м и Музыкэ театрым дыгъуасэ сыхьэт 14-м къыщыщIэдзауэ сыхьэт 18 пщIондэ щекIуэкIащ. Хэкум и хъумакIуэм и махуэм и пэ къихуэу, Iуэхур къэралым и щIыналъэ псоми къыщызэригъэпэщащ Урысейпсо цIыхубэ фронтым, зауэ Iуэху хэхам щыIэ щIалэхэм зэрадэIэпыкъуну ахъшэ зэхалъхьэн папщIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха