ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Февраль, 2023

Президентыр хэтащ Сабий поликлиникэр къыщызэIуахыжым

2023-02-17

  • УФ-м и Президент Путин Владимир видеоконференц жыпхъэм иту хэтащ Урысей Федерацэм и хэгъэгу зыбжанэм узыншагъэр хъумэнымкIэ я IэнатIэхэм я IуэхущIапIэщIэ-хэр къыщызэIуах зэIущIэм. Ахэр цIыхухэм япэ медицинэ дэIэпыкъуныгъэхэр щрат IуэхущIапIэхэр къэгъэщIэрэщIэжын программэмкIэ зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэшхуэхэр щрагъэкIуэкIахэрщ. Апхуэдэхэщ Саратов, Белгород, Липецк областхэм, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм, Красноярск крайм, Запорожье щIыналъэм щыIэ сымаджэщхэр, поликлиникэхэр, амбулаторэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Лъэхъэнэмрэ къалэнхэмрэ

2023-02-17

  • КIуэ пэтми нэхъ къызгурыIуэ мэхъу сабийр гъэсэным, егъэджэным гугъуехьышхуэ зэрыпылъри, а Iуэхугъуэр нэхъ гугъу зэрыхъури. Уэ къыбдэплъейхэм, щапхъэ узыхуэхъухэм ауэ къызэрыгуэкIыу уабгъэдэт хъунукъым. Аращ ущыпсэу зэманым къигъэув къалэнхэмрэ мурадхэмрэ бгъэзэщIэн зэрыхуейми шэч щIыхэмылъыр. ЕгъэджакIуэм зэи зыщигъэгъупщэ хъунукъым и еджакIуэхэр гъащIэм зэрыхэбэкъуэну щIыкIэр езым зэрелъытар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЗэхэгъэкIыпIэ хъуа Сталинград текIуэныгъэр

2023-02-17

  • 2023 гъэм мазаем и 2-м илъэс 80 ирикъуащ Хэку зауэшхуэм мыхьэнэшхуэ щызыубыд Сталинград зауэзэрылIыр. А махуэхэм Индыл Iуфэм щызэхэкIырт ди къэралым и натIэ хъунур. Нэмыцэдзэр зи нэIэ щIэт вермахтым 1942 гъэм Урысей Ипщэм щыIэ советыдзэр зэтриукIэу, Кавказым и хъугъуэфIыгъуэхэр зыIэщIилъхьэну тегушхуэрт. Ауэ фашистхэм я мурадхэр къехъулIакъым. Сталинград деж биидзэр щызэрызэтракъутам къыкIэлъыкIуащ зыхуей хуэза, Кавказ Ищхъэрэ ебгъэрыкIуэныгъэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Лъэпкъым псэ хьэлэлкIэ хуэлажьэ

2023-02-17

  • Адыгэм и блэкIар къэтIэщIыным, и цIыху пажэхэм я цIэ фIыкIэ къиIуэным, абыхэм я IуэхущIафэр нэхъыбэм къегъэщIэным, жыпIэнурамэ, лъэпкъым ифI зыхэлъ Iуэху лэжьыным зи гъащIэр щхьэузыхь хуэзыщI бзылъхугъэ щыпкъэщ ди къалэмыр нобэ къызыхуэтщтар. Зи IэнатIэм псэ хьэлэлкIэ пэрыт, «Къэбэрдей-Балъкъэр» телеканалым адыгэбзэкIэ нэтынхэр зыгъэхьэзыр и редакцэм и редактор нэхъыщхьэ, журналист цIэрыIуэ Хьэгъундокъуэ (Бей) Салисэт Ахьмэд и пхъум дохъуэхъу къыщалъхуа махуэмкIэ, унагъуэм – насыпрэ гуфIэгъуэрэ, лэжьыгъэм – ехъулIэныгъэрэ гукъыдэжрэ щыщымыщIэну ди гуапэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

«ИстамбылакIуэм» и гъуэгуанэр

2023-02-17

  • Уэрэдыр зыгуэркIэ псалъэжьым ещхьщ. Псалъэ шэрыуэр цIыхубэ хъугъуэфIыгъуэу къалъытэ щхьэкIэ, дэтхэнэ зы едзыгъуэри зыгуэрым зэхилъхьащ, псалъэми макъамэми я щIыбагъ цIэрэ унэцIэрэ къыдэтщ. «ИстамбылакIуэ» уэрэдым къикIуа гъуэгум ироплъэж жылагъуэ лэжьакIуэ, уэрэджыIакIуэ Тохъу Мухьэмэд:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къалэшхуэхэм щIэIэпхъуэм и щхьэусыгъуэр

2023-02-17

  • Урысей Федерацэр къэ-рал абрагъуэщ, дунейм щынэхъ инхэм ящыщщ. Къалэу итыр гъэщIэгъуэн защIэщ, дэтхэнэми езым и тхыдэ, и псэукIэ, и щхьэхуэныгъэ, и дахагъэ иIэжу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Абы дегъэпIейтей

Адэ цIэрыIуэм  хуэфащэ ирехъу

2023-02-17

  • ГъащIэми спортми куэдрэ къыщыхъу щыIэщ адэм пхиша лъагъуэм быныр ирикъуэрэ ар нэхъ кIыхь, бгъуэ ищIу. Нобэ зи гугъу тщIыну ЛIыхъугу Марат абы папщIэ япэ лъэбакъуэхэр ичащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол