ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Февраль, 2023

КъБР-м и Iэтащхьэм  Хэкум и хъумакIуэм  и махуэм теухуа и хъуэхъу

2023-02-22

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
 • Си гум къыбгъэдэкIыу сынывохъуэхъу Хэкум и хъумакIуэм и махуэмкIэ!
 • Нобэрей махуэшхуэр къэралым и тхыдэм хахуагъэкIэ гъэнщIа и напэкIуэцIхэм я нэщэнэщ. Ар Хэкум и щхьэхуитыныгъэмрэ щIыналъэр зыми и унафэ щIэмытынымрэ щIэбэна ди зауэлIхэм лIэщIыгъуэкIэрэ къагъэлъагъуэ лIыхъужьыгъэмрэ къэмылэнджагъэмрэ папщIэ диIэ гушхуэныгъэм и щыхьэтщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

УхуэныгъэщIэм и лъабжьэр ягъэтIылъ

2023-02-22

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ Урысейм и МВД-м Iуащхьэмахуэ районым щиIэ къудамэм и унэ яухуэнум и лъабжьэр щагъэтIылъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ЛIыгъэм щIапIыкI

2023-02-22

 • Звёзднэ поселкэм щыIэ Урысей гвардием и дзэ частым къулыкъур щезыхьэкIхэм «лIыгъэм и дерс» щрагъэкIуэкIащ ХьэтIохъущыкъуей дэт, Дыкъынэ З. Хь. и цIэр зезыхьэ кадет школ-интернат №1-м. Ар хуэгъэпсат я дзэ къулыкъур нэгъуэщI къэралым щрахьэкIыу хэкIуэда ди хэкуэгъухэм я фэеплъ махуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зэманым и лIыхъужь

2023-02-22

 • (ШэджыхьэщIэ Мухьэмэд Хьэгуцырэ и къуэр)
 • Жылагъуэ, политикэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ, Хэку зауэшхуэм и ветеран ШэджыхьэщIэ Мухьэмэд къызэралъхурэ мазаем и 23-м илъэси 100 ирокъу. Къэбэрдей-Балъкъэрым и экономикэмрэ щэнхабзэмрэ зегъэужьыным хэлъхьэныгъэшхуэ зэрыхуищIам и   мызакъуэу, зыщыдгъэгъупщэ хъунукъым 1941 гъэм къыщыщIэдзауэ 1943 гъэ пщIондэ ар зауэ IэнатIэм зэрыIутари. Абы къыхуагъэфэщащ Хэку зауэшхуэм и япэ нагъыщэ орденымрэ «Кавказыр зэрихъумам папщIэ», «Германием зэрытекIуам папщIэ» медалхэмрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Лъэпкъ макъамэр  лъагапIэм нэзыхьэса

2023-02-22

 • Совет, урысей композитор, РСФСР-м и цIыхубэ артист, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Гимныр зытха Къардэн Хьэсэн Екъуб и къуэр къызэралъхурэ мазаем и 23-м илъэси 100 ирокъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Хэкум папщIэ зи псэр зытахэр

2023-02-22

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и ЦИК-м 1924 гъэм фокIадэм и 10-м къыдигъэкIа унафэм ипкъ иткIэ, Джэрмэншык къуажэр 1926 гъэм и гъатхэм «ТIыуащIэкIэ» зэджэ щIыпIэм жылэу щытIысащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэмылэнджэжын дзэлIт

2023-02-22

 • Адыгэ лъэпкъым ди щхьэр лъагэу дэзыгъэIэт, дызэрыпагэхэм ящыщт Дыгулыбгъуей къуажэм щалъхуа Бахъсэн Хьэсанш. Орджоникидзе дэт дзэ училищэр, Фрунзем и цIэр зезыхьэ академиер, Генеральнэ штабым и академиер щытхъушхуэ иIэу къиухащ, Афганистаным илъэс зыбжанэкIэ къулыкъу щищIащ, Таджикистаным щыIа генерал-майор Бахъсэныр КъуэкIыпIэ Жыжьэм и дзэ округым и пулемёт-артиллерие дивизэм и унафэщIу щытащ. Абы дамыгъэ лъапIэ зыбжанэ къыхуагъэфэщат — «ЛIыгъэ зэрызэрихьам папщIэ», Вагъуэ Плъыжь орденхэр, «Зауэм щиIа ехъулIэныгъэхэм папщIэ», «Хахуагъэм папщIэ» медалхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ГъащIэм къызэрыпищэнур  и фIэщ хъурт

2023-02-22

 • 1941 — 1945 гъэхэм екIуэкIа Хэку зауэшхуэм хэтащ Лэс- кэн ЕтIуанэ къуажэм дэс Уэркъуасэхэ ящыщу Хьэбцу, Iэмин, Мухьэмэд, Iэдэм, Хьэ-зиз, Хьэзрэт сымэ. ЗауэлI хахуэ, гвардием и старшина Уэркъуасэ Хьэзрэт Бэчыр и къуэм, зауэ гуащIэм тIэунейрэ уIэгъэ щигъуэтами, Хэку зауэшхуэр ТекIуэныгъэ ИнкIэ щиуха 1945 гъэм нэсыху и къулыкъур ирихьэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Я фэеплъыр лIэщIыгъуэхэм яхъумэ

2023-02-22

 • Зы унагъуи щыIэу къыщIэкIынкъым Хэку зауэшхуэм ди къэралым къыщихьа ТекIуэныгъэм и гуа-щIэ хэмылъу. Бийр Хэкум къыщытезэрыгуэм абы и цIыхухэр зылI и быну зэкъуэувэри, лейзехьэхэм псэемыблэжу япэщIэтащ. Щхьэхуит гъащIэм, мамыр псэукIэм, щIэблэм я къэкIуэну дахэм папщIэ я псэр ятащ цIыху мелуан бжыгъэхэм. Абыхэм зэрахьа лIыхъужьыгъэм увыпIэ щхьэхуэ щеубыд тхыдэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ТекIуэныгъэ Иныр къытхуэзыхьахэр

2023-02-22

 • Хабзэ хъуауэ, цIыху щхьэхуэхэм къищынэмыщIауэ, къэхъугъуэхэм ехьэлIа, тхыдэ, щэнхабзэ мыхьэнэ зиIэ фэеплъхэр ягъэув. Сыкъыщыхъуа жылэми а хабзэр къыпекIуэкIакъым. Аргудан къуажэм къыщхьэщыт лъагапIэм — Джэрмэншык Iуащхьэм — щыболъагъу революцэмрэ Граждан зауэмрэ хэкIуэдахэм хуагъэува, вагъуэ къуапитху зиIэ фэеплъ иныр. Апхуэдэу ди къуажэр зыгъэдахэ дамыгъэхэм ящыщщ курыт еджапIэ №1-м и гупэм къит «Анэ лIыхъужь» фэеплъыр. Ар жылэм дэсхэм я къарукIэ ягъэуващ Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэ Иныр къызэрыщытхьрэ илъэс 25-рэ щрикъум ирихьэлIэу икIи къызэIуахащ а махуэшхуэр щагъэлъэпIа 1970 гъэм накъыгъэм и 9-м. Школым и фэеплъ пхъэбгъум тетхащ Хэку зауэшхуэм лIыгъэрэ хахуагъэрэ щызезыхьа аргудандэс 314-м я цIэ-унэцIэхэр. Къуажэм и курыт еджапIэ №3-м и щIыхьэпIэм деж щагъэуващ Хэку зауэшхуэм (1941 — 1945) и сэлэтым и фэеплъыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

Уи бзэр, бзууэ, пIэщIэкIамэ, КIэлъылъати, къэпхъуэтэж

2023-02-22

 • Анэдэлъхубзэр, зэрытщIэщи, цIыхум зезыгъэужь Iэмал къудейкъым, ар лъэпкъыр адрейхэм къахэзыгъэщ, и хабзэрэ щэнхабзэрэ зыхъумэ къулеигъэщ. ООН-м къызэритымкIэ, дуней псом бзэуэ мини 7-м нэблагъэ тетщ, абы щыщу мини  2,5-м кIуэдыжынкIэ шынагъуэ ящхьэщытщ. Къэбгъэлъагъуэмэ, тхьэмахуитI къэс зы бзэ токIуэдыкIыж, ар щыщымыIэжым — лъэпкъри хошыпсыхьыж. Абы къыхэкIыу, 1999 гъэм ЮНЕСКО-м и конференц нэхъыщхьэм къыщыхалъхьэри, 2000 гъэм къыщыщIэдзауэ ягъэлъапIэ Анэдэлъхубзэм и дунейпсо махуэр. АбыкIэ цIыхухэр къыхураджэ хуэдэщ я анэдэлъхубзэр зыщамыгъэгъупщэну, яхъумэну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр