ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Февраль, 2023

Бдзэпс — ПцIэпс – ЦIэпс

2023-02-14

 • Мыр ТIуапсы и ищхъэрэ-къуэкIыпIэ лъэныкъуэмкIэ щыIэ къуажэ цIыкIущ. А цIэ дыдэр зэрехьэ абдежым блэж псы бгъунжми.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

IэщIагъэмкIэ нэхъыфI пщащэ

2023-02-14

 • Москва Кремлым и уардэунэм щекIуэкIащ «Дыпсэунущ!» саугъэтыр зыхуагъэфэщахэр щагъэлъапIэ зэIущIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

ЛIыхъужьхэм  я цIэхэр уахътыншэщ

2023-02-14

 • Адыгэхэр дуней псом игъащIэми къызэрыщацIыхур лIыхъужьыгъэ нэсрэ хахуагъэ инрэ зыхэлъ, захуагъэмрэ пэжымрэ зи гъуэгугъэлъагъуэ икIи абыхэм я телъхьэ лъэпкъ уардэущ. Лъэпкъыр зэрыщыIэрэ гъуэгуанэшхуэ къикIуащ, гугъуехьрэ гуауэ куэдрэ игъэващ, иIащ дэрэжэгъуэ щигъуэт, гуфIэгъуэшхуэм щызэщIищтэ зэманхэри. Зыщыпсэу лъэхъэнэм емылъытауэ, адыгэхэр ноби цIэрыIуэщ яхэлъ хабзэ екIумкIэ, лъэпкъ хьэлкIэ зэджэ фIыгъуэхэмкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Сэрмакъдэсхэр къыхуэарэзыщ

2023-02-14

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и къуажэ нэхъ инхэм ящыщщ Сэрмакъыр. Дзэлыкъуэ районым хыхьэ а жылэ Iумахуэм щопсэу цIыху мин 8,5-м нэс. Сэрмакъ дэтщ курыт школхэр, гъэсапIэхэр, щолажьэ щэнхабзэ, спорт IэнатIэхэр, промышленностым епха IуэхущIапIэхэр, нэгъуэщIхэри. Абыхэм щызэфIах къуажэдэсхэм яфI, я ехъулIэныгъэ къызэрыкI Iуэхугъуэ щхьэпэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Дохутырым насып егуэш

2023-02-14

 • Бакъ Залым хирургщ, Налшык къалэ сымаджэщ №1-м и дохутырщ, Герниологхэм я «GREPA» европей ассоциацэм, Урысейм и хирургхэм я зэгухьэныгъэм хэтщ. Доху-тыр IэщIагъэм гуапагъэ хелъагъуэ, аращ зэгуэр абы хуеджэну игу щIрилъхьауэ щытар. Залым и IэщIагъэр цIыхум и гупсысэкIэр зыкъомкIэ зыпсыхьщ. Абы епха и щэхухэм, гугъуу хэлъхэм, фIыуэ щIилъагъум теухуауэ депсэлъащи, ди гуапэу дывдогуашэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Узыншагъэ

Лъабжьэр быдэмэ…

2023-02-14

 • И къэкIуэнум телажьэ къэралым курыт еджапIэм гулъытэ ин хуищIын хуейщ, сыту жыпIэмэ аращ къытщIэхъуэ щIэблэм я гупсы-сэм зыщиужь, гъэсэныгъэ щигъуэт IуэхущIапIэр. НыбжьыщIэхэм школым щрат щIэныгъэр пэжу, щызу, гурыIуэгъуэу икIи лъабжьэ быдэ иIэуи щытыпхъэщ. Апхуэдэ гупсысэхэр и гъуэгугъэлъагъуэу егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ IэнатIэм пэ-рытщ Шорэн (Хьэкъун) Хьэлимэт Алихъан и пхъур. Ар илъэс 35-м нэсауэ щолажьэ Аруан щIыналъэм хыхьэ Аруан жылэм дэт курыт школым, адыгэбзэмрэ литературэмрэ щригъэджу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Iуащхьэмахуэ къэушыну?

2023-02-14

 • Европэ псор зэрыпагэ Iуащхьэмахуэр Iуащхьэ къудейуэ къэтлъытэу дыкъокIуэкI ижь-ижьыж лъандэрэ. ЩIэныгъэм зиужьщ, къэхутэныгъэхэр нэхъыбэ хъури, Iуащхьэмахуэ зэрыкъэбэкъауэр (вулкан) къэтщIащ. Нобэр къыздэсым щIэныгъэлIхэм жаIэрт ар вулканыжьу, мышынагъуэу, «жеижауэ». Ауэ Iуэхур дызэригугъэм щыщыIэкъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIыр къыпхуэгъэпцIэнукъым

2023-02-14

 • Колхоз, совхозхэр зэбгрыщэжыжа нэужь, щIым телэжьыхьу IэнатIэщIэ зыбжанэ къыщыунэхуащ ди республикэм. Апхуэдэхэм ящыщ зыщ кIуэ пэтми къаруушхуэ зыгъуэт мэкъумэш-фермер хозяйствэхэр. Апхуэдэхэм я бжыгъэр мы зэманым щхьэдэхащ 300-м.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩхъуэкIэплъыкIэхэр зэхеухуанэ

2023-02-14

 • Лъэпкъ къэрал музейм мазаем и 7-м щыщIэдзауэ щагъэлъагъуэ КъБР-м и цIыхубэ художник, ХудожествэхэмкIэ Урысей Академием и академик, Урысейм и Абстракционистхэм (САБРОС), «Урысейм и сурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэ» творческэ жылагъуэ союзхэм хэт Къанокъуэ Руслан и лэжьыгъэ телъыджэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Тхыдэ-хэкурыдж музей

2023-02-14

 • Иужьрей лъэхъэнэм къэралым гулъытэшхуэ зыхуищI унэтIыныгъэхэм ящыщщ щIэблэм хэкупсэ гъэсэныгъэ егъэгъуэтыныр. ЩIэныгъэ куу яIэным зыкIи пебдзых мыхъуну а лэжьыгъэр дэнэкIи щыщIагъэхуэбжьащ: еджапIэхэми, гъэсапIэхэми, щэнхабзэ IуэхущIапIэхэми, зэгухьэныгъэ зэмылIэужьыгъуэхэми. Iуэху щхьэпэхэр, хъарзынэхэр щызэфIах курыт школхэм хэту лажьэ тхыдэ-хэкурыдж музейхэми. Абыхэм щекIуэкI лэжьыгъэхэр наIуэ къыщыхъуащ иджыблагъэ республикэм къыщызэрагъэпэща зэпеуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIыIэм зигъэткIиями  

2023-02-14

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и щIымахуэ чемпионатым и гуп нэхъыщхьэм и зи чэзу епщыкIузанэ джэгугъуэр зэхэтащ. ГъэщIэгъуэнращи, щIыIэм дауэ зигъэткIия-ми, пхужыIэнукъым топджэгухэри абы дихьэххэри игъэупщIыIуу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол