ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Февраль, 2023

Узытепсэлъыхьынур мащIэкъым

2023-02-21

  • КIуэкIуэ Казбек Прохладнэ муниципальнэ щIыналъэм и къулыкъущIэхэм яIущIащ. ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ лъэпкъ проектхэр гъэзэщIа зэрыхъум, цIыхубэр зыхуей хуэзэу псэун папщIэ зэфIах лэжьыгъэхэм, къуажэхэм зэрызрагъэужьым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Дохутыр IэщIагъэм драгъэхьэх

2023-02-21

  • КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам яхуэзащ Налшык къалэ дэт лицей №2-м медицинэ унэтIыныгъэ иIэу къыщызэрагъэпэща классхэм щIэс еджакIуэхэм. ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ къэралым щIэныгъэ нэхъыщхьэ щызрагъэгъуэт и еджапIэхэм я медицинэ къудамэхэм унэтIыныгъэ хэхакIэ узэрыщIэтIысхьэнум, узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм щIэуэ къыхыхьа технологиехэмрэ Iэмалхэмрэ, дохутыр IэщIагъэр зыхуэдэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Япэу Налшык щагъэлъагъуэ

2023-02-21

  • Мэстафэ Тинэ и «Тембот» фильмыр Налшык и «Дея» киногъэлъэгъуапIэм япэу утыку къыщрахьащ. Ар гъэмахуэ кIуам щIэупщIэшхуэ иIэу Ивановэ щагъэлъэгъуащ Тарковский Андрей и цIэр зезыхьэ «Зеркало» дунейпсо фестивалымрэ Вологдэ щекIуэкIа Voices кинофестивалымрэ. Санкт-Петербург дэсхэр абы щеплъащ «Аврора» кинотеатрым. Иджы лэжьыгъэр къэралым и къалэ куэдым я кинотеатрхэм щагъэлъагъуэ. КъыжыIапхъэщ, «Тембот» фильмыр «Региональное кино России» урысейпсо зэпеуэм зэрыщытекIуар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэ

Чемпионыгъэр  зэIэпаха?

2023-02-21

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и щIымахуэ чемпионатым и гуп нэхъыщхьэм и зи чэзу зэIущIэхэр щызэхэтащ. Нэхъ гу зылъытапхъэу топджэгум ди-хьэххэм яфIэгъэщIэгъуэну щытар зэхьэзэхуэм зэрыщIидзэрэ я хьэрхуэрэгъу псори хигъэщIауэ чемпионыгъэм лъэ быдэкIэ хуэкIуэ Бахъсэн и «Автозапчасть»-мрэ нэгъабэрей зэпеуэм дыщэр къыщызыхьа «Тэрчымрэ» я зэпэщIэтыныгъэрщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Си еджапIэ — си къежьапIэ

2023-02-21

  • Лъэпкъ гупсысэм и гъуджэ
  • ЩIы хъурейм лъэпкъыу тетым я тхыдэр, зэрахьэ хабзэхэр, адрейхэм къазэрыщхьэщыкI я лъэпкъ нэщэнэхэр, гупсысэкIэмрэ псэукIэмрэ къозыгъащIэу щыIэр абыхэм яIурылъ бзэрщ — я анэдэлъхубзэрщ. Аращ цIыхум дунейр къызэрищIэ, фIымрэ Iеймрэ зэхигъэкIыфу щIэблэр нэхъыжьхэм япэ дыдэ зэраущий, адэ-анэхэм быным гъэсэныгъэ зэрыхалъхьэ Iэмэпсымэ нэхъыщхьэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ЦIыкIураш

2023-02-21

    • Къуалэбзухэм зэреджэр
    • Брат Хьэсин филологие щIэныгъэхэмкIэ кандидатщ, Урысейм и жураналистхэм я зэгухьэныгъэм хэтщ, Къэрэшей-Шэрджэсым щIыхь зиIэ и журналистщ, КъШР-м Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым IуэрыIуатэмкIэ и къудамэм и щIэныгъэлI нэхъыжьщ. Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм и телевиденэмрэ радиомрэ адыгэбзэмкIэ и къудамэм диктору, редактору, редактор нэхъыщхьэу щыIащ. Братыр кандидат щыхъунум итха диссертацэ лэжьыгъэм и фIэщыгъэр гъэщIэгъуэн фщыхъунущ, цIыкIухэ: «МафIэмрэ джатэмрэ я дамыгъэр адыгэ IуэрыIуатэм къызэрыхэщыр». IуэрыIуатэр зэхуэхьэсыжыным, анэдэлъхубзэр хъумэным, щэнхабзэр къегъэлыным, лъэпкъ тхыдэр джыным теухуауэ лэжьыгъэшхуэ елэжь абы.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха