ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Февраль, 2023

Сенаторым къехъулIахэр

2023-02-07

  • КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иджыблагъэ иригъэкIуэкIа зэIущIэм къыщыпсэлъащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм и лIыкIуэ — Урысей Федерацэм и сенатор, ФедерацэмкIэ Советым Бюджетымрэ финанс IуэхухэмкIэ и комитетым и унафэщIым и къуэдзэ Ульбашев Мухьэрбий. Абы къызэщIикъуэжащ 2022 гъэм и бжьыхьэ лэжьэгъуэм зэфIагъэкIахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Бзэр зымыщIэр, хабзэми пэIэщIэщ

2023-02-07

  • «Адыгэ псалъэ» газетым щылажьэхэм псоми сэламым я нэхъ гуапэр фызох! Фи гур здэщыIэм фи Iэр лъэIэсу Тхьэм фигъэпсэу! Фыузыншэу фи лэжьыгъэм Тхьэм куэдрэ фыпэригъэт. Дэри «Адыгэ псалъэм» дыкъеджэныр насып кIыхь Алыхьым тхуищI. Адыгагъэ зыхэлъ дэтхэнэ зыми сохъуэхъу илъэсыщIэ къихьамкIэ, Тхьэм я гъащIэм къыхупищэ, газетыр я Iэпэгъуу, абы итхэм щыгъуазэ защIыным нэхърэ нэхъ гугъуехь ямыIэу, гуныкъуэгъуэншэу дунейм тетыну си гуапэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIалэгъуалэр ягъэгушхуэ, яунэтI

2023-02-07

  • ЩIыналъэм и къулыкъущIэхэм, дин лэжьакIуэхэм я лIыкIуэхэр «Маяк» санаторэм мазаем и 3-м щыIущIащ «Дызэгъусэу» щIалэгъуалэ лагерым зыщызыгъэпсэхухэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЗэфIэкI зиIэу къалъытахэр

2023-02-07

  • «Вестник народов Кавказа» газетым илъэсым и кIэм къыхех Кавказ Ищхъэрэ, Ипщэ федеральнэ щIыналъэхэм нэхъ ехъулIэныгъэшхуэ щызиIа цIыхухэр. Абы егъэбелджылы Илъэсым и ухуакIуэхэр, жылагъуэ лэжьакIуэхэр, щIэныгъэм, щэнхабзэм, гъуазджэм я лэжьакIуэ нэхъыфIхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

УсакIуэ, зэдзэкIакIуэ,  къэхутакIуэ телъыджэ

2023-02-07

  • Лондон щыпсэу адыгэ усакIуэ, зэдзэкIакIуэ, журналист, продюсер цIэрыIуэ, ЩIДАА-м и академик, Урысей Федерацэм, Дуней псом я тхакIуэхэм я зэгухьэныгъэхэм хэт, УФ-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, филологие щIэныгъэхэмкIэ доктор, Сочэ къалэм гъэ къэс щекIуэкI «Иридэ» урысей-британие кинофестивалымрэ киносаугъэтымрэ къызэзыгъэпэща икIи абы и президент, литературэмрэ кинематографиемкIэ дунейпсо саугъэтхэр, медалхэр, щIыхь тхылъхэр зыхуагъэфэща Бэлагъы Любэ Хьэзрэталий и пхъум и ныбжьыр нобэ илъэс бжыгъэ дахэ ирокъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

КъардэнгъущI Зырамыку ягу къагъэкIыж

2023-02-07

  • КъБР-м и цIыхубэ артист, гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ республикэхэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, лъэпкъ IуэрыIуатэр зэхуэхьэсыжыным зи гъащIэр щхьэузыхь хуэзыщIа, зэхуихьэсыжа адыгэ уэрэдыжьхэр Iэзэу зыгъэзащIэу щыта, драматург, тхакIуэ КъардэнгъущI Зырамыку къызэралъхурэ илъэси 105-рэ зэрырикъур Iэтауэ щагъэлъэпIащ Шэджэм щIыналъэм хыхьэ Лашынкъей къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм. Пщыхьэщхьэ дахэм кърихьэлIат жылэ-дэс нэхъыжьхэр, ныбжьыщIэхэр, щIалэгъуалэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

КърикIуар плъагъуну IэфIщ

2023-02-07

  • Куэд зылэжь куэд къохъулIэ. Лъэпкъым щыщу зэфIэкIрэ щIэныгъэрэ зиIэ ущрихьэлIэкIэ, уи гур къимыгуфIыкIынкIэ, абы уримыгушхуэнкIэ Iэмал иIэкъым. Адыгэ мащIэр апхуэдэу дызыгъэинхэм, зи ехъулIэныгъэм дыщыгуфIыкIхэм, нэхъыбэж хуэлэжьыну дызыщыгугъхэм ящыщщ щIалэ ахъырзэман Хьэмыкъуэ Олег Теймураз и къуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди псэлъэгъухэр

ПсынщIэу икIи зэщIэгъэуIуауэ

2023-02-07

  • Урысей МЧС-м и Управленэ нэхъыщхьэу КъБР-м щыIэм и унафэщI, къэрал кIуэцI къулыкъум и генерал-майор Надежин Михаил 2022 гъэм я лэжьыгъэм кърикIуахэм теухуа пресс-конференц иригъэкIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Апсэм я къуэ

2023-02-07

  • Iущащэрэ Iущабэу, пщIыпщIыжрэ жэбзауэ псынэ цIыкIур къызыдэж къуэр куэдым яцIыхуркъым. Зи хъуреягъыр мэзыр, удыхьамэ, нэгъуэщI дуней укъыщыхутам хуэдэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха