ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Февраль, 2023

Ди гъуэгухэр ефIэкIуэнущ

2023-02-02

  • КIуэкIуэ Казбек иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ гъуэгу лэжьыгъэхэр республикэм къызэрыщызэрагъэпэщым теухуа зэIущIэ. Абы хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэм и Администрацэм и УнафэщI Къуэдзокъуэ Мухьэмэд, КъБР-м транспортымрэ гъуэгу хозяйствэмкIэ и министр ДыщэкI Аслъэн, Налшык къалэ округым и щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэ Ахъуэхъу Таймураз сымэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ЕбгъэрыкIуэныгъэхэм  я къежьапIэт

2023-02-02

  • Сталинград зэхэуэр дунейм и тхыдэм щынэхъ гуащIэ дыдэу щытащ. Мыбдежым щызэхэкIащ Хэку зауэшхуэм и мызакъуэу, зэрыщыту ЕтIуанэ дунейпсо зауэр зэриухынур, белджылы щыхъуащ къыттеуа бийхэмрэ зызыхъумэжхэмрэ я къарум, я зэхущытыкIэм зыкъызэрызэридзэкIар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Елгъэр Кашиф  Мысост и къуэр

2023-02-02

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и щэнхабзэм, литературэм хэщIыныгъэшхуэ ягъуэтащ. И ныбжьыр илъэс 94-м иту 2023 гъэм щIышылэм и 31-м дунейм ехыжащ КъБР-м и цIыхубэ тхакIуэ Елгъэр Кашиф.
  • Елгъэр Кашиф Мысост и къуэр Шэджэм районым хыхьэ Щхьэлыкъуэ къуажэм 1929 гъэм жэпуэгъуэм и 16-м къыщалъхуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Хахуагъэ нэсым и зы щапхъэ

2023-02-02

  • Къэхъун дэт курыт еджапIэ №2-м зэIущIэ гуапэ щекIуэкIащ. ЛIыгъэмрэ хахуагъэмрэ теухуа Iуэхур къызэригъэпэщат тхыдэмкIэ егъэджакIуэ, тхыдэ щIэныгъэхэмкIэ кандидат Шыбзыхъуэ Хъамсинэ. ЕджакIуэхэмрэ хьэщIэхэмрэ зыхэта зэIущIэм кърагъэблэгъащ Украинэм щекIуэкI дзэ Iуэху хэхахэм хэта къэхъундэс щIалэхэу ХьэхъупащIэ Аланрэ Тхьэгъэлэдж Аслъэнрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Утыку зэрихьэр лъапэщи, къызэрикIыжыр напэщ

2023-02-02

  • Сыт хуэдэ иджырей щIалэгъуалэр?! Iущщ, зызыужьщ, жыджэрщ. Апхуэдэщ Плановскэ (Ботэщей) къуажэм къыщыхъуа, къафэмкIэ «ВагъуэщIэ» сабий ансамблыр къызэзыгъэпэща щIалэщIэ Ахэмын Ислъам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуэгу къежьапIэ

Пасэрей уэрэдым и дуней

2023-02-02

  • Еуэри, ХьэцIыкIу Башир, Аппеш Бибарс, Васильев Тамерлан, Мэршэнкъул Астемыр сымэ зэщIыгъуу къыдагъэкIат адыгэ уэрэдыжьхэр щызэхуэхьэса альбом. Аращ фIащари — «Еуэри». Ар нэгъабэти, макъамэ лэжьыгъэр махуэ яхуэхъуащ! Гупыр республикэм фIыуэ щацIыху, цIыхухэр къахьэхуауэ жыпIэ хъунущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зыри зыпэмылъэщ «Автозапчасть»

2023-02-02

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и щIымахуэ зэхьэзэхуэм щэбэтымрэ тхьэмахуэмрэ я зи чэзу текIуэныгъэхэр къыщахьащ абы бжьыпэр щызыIыгъхэм. Зы-ри зыпэмылъэщ Бахъсэн и «Автозапчасть»-р аргуэру бжыгъэшхуэкIэ, 8:1-уэ, «ХьэтIохъущыкъуейм» текIуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

Кавказ Ищхъэрэм къыщыхэжаныкIахэр   Екатеринбург макIуэ

2023-02-02

  • Ставрополь къалэм щекIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм дзюдомкIэ и зэхьэзэхуэ. Абы кърихьэлIат зи ныбжьыр илъэс 23-рэ иримыкъуа щIалэрэ хъыджэбзу 240-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт