ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Февраль, 2023

ГъащIэр езыгъэфIакIуэ къару

2023-02-09

  • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Урысей щIэныгъэм и махуэмкIэ IэнатIэм и лэжьакIуэхэм ехъуэхъуащ:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Зыужьыныгъэм  и  Iэмал  гъуэзэджэ

2023-02-09

  • Мы махуэхэм ди къэралым щагъэлъапIэ Урысей щIэныгъэм и махуэр. Илъэс 300-м нэскIэ узэIэбэкIыжмэ, 1724 гъэм и мазаем и 8-м урысей пащтыхь Пётр Езанэм Iэ тридзауэ щытащ ЩIэныгъэхэмкIэ Урысей Академие (РАН) къэралым къызэрыщызэрагъэпэщым теухуа унафэм. Абы къыщежьащ щIэныгъэлIхэм я махуэщIыр Iэтыныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

IэщIагъэр фIыуэ плъагъумэ…

2023-02-09

  • ЕгъэджакIуэмрэ унэтIакIуэмрэ я илъэсым ди гулъытэр нэхъыбэу, дауи, зыхуэгъэзар егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ IэнатIэ мытыншым хьэлэлу пэрытхэращ. Апхуэдэхэм ящыщщ къытщIэхъуэ щIэблэм илъэс 35-м нэсауэ яхэт, Шыд Хьэзрит и цIэр зэрихьэу Нарткъалэ дэт курыт школ №2-м (унафэщIыр Шыбзыхъуэ Иннэщ) адыгэбзэмрэ литературэмрэ щезыгъэдж Къурашэ Эммэ. ЛэжьакIуэ гумызагъэм зэфIэкIрэ къарууэ иIэр ирехьэлIэ ныбжьыщIэхэм щIэныгъэ куурэ лъэпкъ гъэсэныгъэрэ егъэгъуэтыным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Шэху уэздыгъэ 54-рэ

2023-02-09

  • Тхьэмахуэ махуэ кIуам и пщыхьэщхьэм, Налшык и Дей хадэм ит, Афганистаным щекIуэкIа зауэм зи къалэн зыгъэзащIэу хэкIуэдахэм я фэеплъым деж щызэхэтащ «Фэеплъ шэху уэздыгъэ» акцэр. Ар къызэригъэпэщащ «Афганистаным щекIуэкIа зауэм ныкъуэдыкъуэ хэхъухьахэмрэ фэбжь хэзыхахэм-рэ» урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэм и «Ветеран» щIыналъэ къудамэм. Пшыхьыр къыщызэIуахым еджакIуэ ныбжьыщIэ Атабий Алим кърихьэлIахэм        я гум хыхьэу игъэзэщIащ афган зауэм, абы хэкIуэдахэм ятеухуа «Дызэкъуэту» уэрэдыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Сабийм хуэдэу дыщыгуфIыкIырт

2023-02-09

  • Тхыгъэ зыбжанэм дыщытепсэлъыхьат КъухьэпIэ Кавказым щыIэ адыгэ лъагъуэжьхэм ящыщу Фыщт Iуащхьэжьым блэкIым щIалиплIыр (Бышэн Хьэбасрэ сэрэ, ныбжьыщIэхэу Бышэн Аслъэнрэ Мэремыкъуэ Амиррэ) дызэрырикIуам. Мыри абыхэм къапызыщэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Адыгэ лъагъуэжьхэмкIэ

И гъэсэнхэр узэрыгушхуэнщ

2023-02-09

  • Кинорежиссёр цIэрыIуэ, ФИПРЕССИ дунейпсо зэгухьэныгъэм, Тарковский Александр, Урысейм и Къэрал саугъэтхэм я лауреат, Европей киноакадемием къызэрилъытамкIэ, режиссёр нэхъыфIи 100-м ящыщ, «Золотой лев» саугъэтыр, япон орденыр зыхуагъэфэща Сокуров Александр ди республикэм щыщ и гъэсэн режиссёрхэм ехъулIэныгъэфIхэр яIэщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

Лъахэхутэ ныбжьыщIэхэр    утыку къохьэ

2023-02-09

  • Тыркум щыпсэу адыгэ тхьэмадэхэм ящыщ зым зэгуэрым зыхуагъэзат адыгэр адрейхэм къазэрыщхьэщыкI нэщэнэхэр къахурибжэкIыну. НэхъыжьыфIыр хэгупсысыхьащ, зыхилъэса гупсысэ куухэм, зи адэжь лъахэ зыбгынэу хамэ щIыналъэхэм къыщыхута тхьэмыщкIэхэм я фэм дэкIа гугъуехь псори и нэгу щIэрыщIэу щIэкIыжым ещхьу и нэгур къызэхэуфащ, зэпишачэ псалъэхэм я мыхьэнэр зэрызыхищIэри къыхэщу щым хъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Дызыпэмыплъа  гуэр  къэхъуакъым

2023-02-09

  • КъБР-м футболымкIэ и гуп нэхъыщхьэм и щIымахуэ чемпионатым и иужь зэIущIэхэм дызыщыгугъа гуэр ди нэгу щыщIэкIауэ къэплъытэ хъунукъым. Япэ увыпIэм щыт «Автозапчасть»-р, хабзэ зэрыхуэхъуауэ, епщIанэ зэIущIэми 6:1-уэ, бжыгъэшхуэкIэ, «Псыгуэнсум» щытекIуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол