ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Шау-Хуна  щхьэдэхыпIэм

2023-02-28

  • Хэкум и хъумакIуэм и махуэм Iуэхугъуэ куэд иращIэкI. Абыхэм ящыщу  зекIуэ къызэрагъэпэщат Шау-Хуна щхьэдэхыпIэм (метр 2153-рэ) дэкIыным теухуауэ.

  • Бгыхэм дэкI, дунейпсо класс зиIэ къегъэлакIуэ Аккаев Азнаур я пашэу, а Iуэхум хэтащ цIыху 36-рэ. Ахэр зытраухуа щIыпIэм дэкIри, зауэлIхэм, Хэкум и хъумакIуэхэм я фэеплъым удз гъэгъахэр тралъхьащ.
  • Апхуэдэуи пэкIу щрагъэкIуэкIащ Хъущтэ-Сырт къуажэм Хэку зауэшхуэм и лIыхъужьхэм я фэеплъу дэтым дежи.
  • ЗекIуэм хэтащ Май, Прохладнэ, Бахъсэн, Шэджэм щIыналъэхэм, Налшык къалэм щыщхэр. Нэхъыжь дыдэм и ныбжьыр илъэс 66-рэ хъурт, нэхъыщIэм — илъэс 12. ЗекIуэм зы цIыхубзи хэтащ.
  • Мы Iуэхур, хабзэ дахэ хъуауэ, илъэс къэс къызэрегъэпэщ «К вершинам» бгы клубым, Бгым дэкIынымрэ спорт туризмэмкIэ федерацэм и щIыналъэ жылагъуэ IуэхущIапIэр, КъБР-м Курортхэмрэ туризмэмкIэ и министерствэр, Урысейм и МЧС-м Iуащхьэмахуэ бгым щиIэ и лъыхъуакIуэ-къегъэлакIуэ гупыр, «Альтаир» щIалэгъуалэ клубыр, мафIэсгъэункIыфI-къегъэлакIуэ гупыр и дэIэпыкъуэгъуу.
  • КъБР-м Курортхэмрэ туризмэмкIэ и министерствэм зекIуэм хэта дэтхэнэми иритащ щхьэдэхыпIэм зэрыдэкIам щыхьэт техъуэ тхылъ.
  • Къанщауэ Мэлычыпхъу.