ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Февраль, 2023

Зэи тщыгъупщэнукъым

2023-02-18

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ «Кавказым папщIэ ди псэр ттынут» щIыналъэ хэкупсэ Iуэхум. Ар теухуат Iуащхьэмахуэ лъапэ нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэм къызэрыIэщIахыжрэ, апхуэдэуи СССР-м и къэрал ныпыр Iуащхьэмахуэ и щыгум зэрыщагъэуврэ илъэс 80 зэрырикъум. Мы Iуэхур Iуащхьэмахуэлъапэ махуищкIэ щекIуэкIыну щIалэгъуалэ хэкупсэ фестивалым хиубыдэу аращ. Ар къызэрагъэпэщащ КъБР-м ЩIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм, Iуащхьэмахуэ щIыналъэ администрацэм, УФ-м ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэм и къудамэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

«Псори ТекIуэныгъэм папщIэ!»

2023-02-18

 • Ар зи фIэщыгъэ псапащIэ телемарафон КъБР-м и Музыкэ театрым дыгъуасэ сыхьэт 14-м къыщыщIэдзауэ сыхьэт 18 пщIондэ щекIуэкIащ. Хэкум и хъумакIуэм и махуэм и пэ къихуэу, Iуэхур къэралым и щIыналъэ псоми къыщызэригъэпэщащ Урысейпсо цIыхубэ фронтым, зауэ Iуэху хэхам щыIэ щIалэхэм зэрадэIэпыкъуну ахъшэ зэхалъхьэн папщIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Парламентым ирагъэблэгъат бэнакIуэ цIэрыIуэхэр

2023-02-18

 • Республикэм законхэр къыдэзыгъэкI и орган нэхъыщхьэм и унэм иджыблагъэ щыхьэщIащ алыдж-урым бэнэкIэмкIэ Олимп джэгухэм тIэунейрэ щытекIуа, щэнейрэ дунейпсо чемпион, Европэм плIэнейрэ и чемпион Власов Романрэ 2008 гъэм Олимп джэгум щытекIуа, 2007, 2010 гъэхэм екIуэкIа дунейпсо чемпионатхэм домбеякъ медалыр къыщызыхьа Манкиев Назиррэ. КъБР-м и Парламентым и Президиумым хэтхэмрэ хьэщIэхэмрэ зэхуаIуэтащ алыдж-урым бэнэкIэм зегъэужьынымкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэ хэкIыпIэхэр зыхуэдэр, ди республикэм и спортсменхэм къагъэлъагъуэ зэфIэкIхэр, дунейпсо зэхьэзэхуэхэм урысей спортсменхэр къызэрыхагъэкIам зэреплъыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIэм и лъыхъуакIуэт

2023-02-18

 • Къызэралъхурэ дыгъуасэ илъэсищэ ирикъуащ адыгэхэр дызэрыгушхуэ еджагъэшхуэхэм ящыщ, щIэм и лъыхъуакIуэ нэсу зи гъащIэр езыхьэкIа, зи къэхутэныгъэхэр псэукIэр егъэфIэкIуэным хуэгъэпсауэ щыта Къумахуэ Башир Iэбубэчыр и къуэр (1923 — 2006). Естественнэ ЩIэныгъэхэмкIэ Урысей Академием, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием, ЩIэныгъэхэмрэ гъуазджэхэмкIэ Петровскэ академием я академик, УФ-м, КъБР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ, лъэпкъ щIэныгъэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа ди лъа-хэгъухэм хабжэ ар. А профессор цIэрыIуэращ экономикэ щIэныгъэхэмкIэ доктор япэу ди республикэм щыхъуауэ щытари.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Тхылъ хъумапIэм и унэгуащэ

2023-02-18

 • Дунейм IэщIагъэ куэд щызокIуэ. Абыхэм яхэтщ нэхъапэIуэкIэ къэунэхуахэри иджырей зыужьыныгъэм къыздихьахэри. Жылагъуэм щиIэ мыхьэнэм зэхъуэкIыныгъэ гуэрхэр къыхыхьами, цIыхубэм игъащIэ лъандэрэ, нэхъ тэмэму жыпIэнумэ, тхыбзэ зэрагъуэт лъандэрэ, къадокIуэкI дэфтэрхэр, тхылъхэр хъумэныр, ахэр зэхуэхьэсынымрэ джынымрэ, бэм щIэныгъэ яхуэхьыныр зи къалэн нэхъыщхьэу щыта узэщIакIуэхэр. Апхуэдэ къалэнхэр ди зэманым зыгъэзащIэхэм ящыщщ библиотекэ лэжьакIуэхэр. Ахэр игъащIэми къалъытэ цIыху акъылыфIэхэу, зэхэщIыкI куу зиIэхэу, жыжьаплъэхэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ДифI догъэлъапIэ

ГъащIэр зи шакъалъэ

2023-02-18

 • Аслъэн Мухьэрбий Данил и къуэр 1952 гъэм мэлыжьыхьым и 15-м Дзэлыкъуэ щIыналъэм хыхьэ Псынэдахэ къуажэм къыщалъхуащ. КъБКъУ-м физикэмрэ математикэмкIэ и къудамэр къиухауэ, къуажэм игъэзэжри, 1975 гъэм пэрыуващ егъэджакIуэ IэнатIэм икIи и IэщIагъэм илъэс 44-кIэ хуэпэжащ, абы щыщу 30-м — Бэтэх курыт школым и директору лажьэу. Зэрыригъаджэм хуэдэурэ, къуажэдэсхэм я лъэIукIэ Аслъэным илъэсищкIэ зэрихьащ Псынэдахэ къуажэ администрацэм и унафэщI IэнатIэр. Мы зэманым егъэлажьэ и унагъуэм къыщызэIуиха фермер хозяйствэр. А псом къадэкIуэу, Мухьэрбий къалэмри и Iэпэгъущ, тхылъитху и Iэдакъэ къыщIэкIащ, урысыбзэкIи адыгэбзэкIи усэ етх. Кавказ лIы хьэлыр къыхэщу, удэзыхьэхщ нобэ фи пащхьэ итлъхьэ, Мухьэрбий и адэшхуэ Къурмэн и гукъэкIыжхэр. Ахэр ихуащ Аслъэным и «Время собирать камни» тхылъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Кавказыр адрейхэм ещхькъым — ар ди Хэкущ

2023-02-18

 • Адыгэ щIалэ Чупэ Окан нэхъыбэ дыдэу зытепсэлъыхьын фIэфIыр зекIуэрщ. Дауи, хамэ къэрал паспорти 8 зиIэ, къэралыгъуэ 58-м щыIа лIым жиIэжын и куэдщ. Абы щIыпIэ куэдым ныбжьэгъухэр щиIэщ, щIыналъэ зэмылIэужьыгъуэхэр щIэх-щIэхыурэ зыщIегъэхьэ. Илъагъу псори тхылъымпIэм третхэ, ахэр цIыхухэм яхуиIуэтэнуи фIэфIщ. И IэдакъэщIэкIхэр зы цIыху гуэрым хуитх хуэдэщ, абы къыхэкIыу, еджэу хъуам езыхэм яхуэгъэзауэ фIэкIа къащымыхъуу, яфIэгъэщIэгъуэну зэIэпах. Тхэным и закъуэкъым Окан дэзыхьэхыр, атIэ куэд дыдэ щIеджыкI, сурэт дахэу трех, пшынэ Iэзэу йоуэ.
 • Фэри нэIуасэ фыхуэтщIмэ тфIэигъуэу, тыдодзэ Окан «Жьынэпс» газетым къыIиха интервьюм щыщ пычыгъуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щикъухьащ адыгэр дунеижьым

Тыркум и адыгэбзэ къудамэхэр

2023-02-18

 • Тыркум и Къайсэр къалэм дэт Эрджияс университетымрэ Дюзджэ щыIэ еджапIэ нэхъыщхьэмрэ щылажьэ Адыгэбзэмрэ щэнхабзэмкIэ къудамэхэм цIыху 30 нэгъабэ щIэтIысхьауэ щоджэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2023-02-18

 • Шхыныгъуэхэр
 • Джэдыл гъэжьа, кIэртIоф щIэлъу
 • Джэд гъэкъэбзар тыкъыр цIыкIуурэ зэпаупщI е зэпауд, г 30 — 35-рэ хъууэ, псы щIыIэкIэ ятхьэщI, шыгъу траудэ, ар хыхьэн щхьэкIэ дакъикъи 10 хуэдэкIэ щагъэт. ИтIанэ лы тыкъырхэр ягъэжэпхъ. Тхъу къэплъам халъхьэри, псынщIэу зэIащIэурэ тхъуэплъ хъуху ягъажьэ. АдэкIэ псывэ тIэкIу щIакIэри, дакъикъэ зытхухкIэ тебащхьэр тепIауэ ягъэбэкхъ. ИтIанэ халъхьэ шыбжий хэлъу ягъэлыбжьа бжьыныщхьэр, тебащхьэр трапIэжри, аргуэру дакъикъи 2 — 3-кIэ ягъэбэкхъ. Абы халъхьэ тыкъыр цIыкIуурэ упщIэта кIэр- тIоф, шыгъу, шыбжий, шатэ, тебащхьэр трапIэжри, хьэзыр хъуху ягъэбэкхъ. Пэшхьэкум къытрахыж, джэдгын хагъэщащэри, тебащхьэр тепIауэ дакъикъи 2 — 3-кIэ щагъэт. Iэнэм щытрагъэувэкIэ зэрызэщIэлъу тепщэчым иралъхьэ. Яшх пщтыру, пIастэ, мырамысэ, чыржын, мэжаджэ — щхьэж зыхуейр и гъусэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Нурыр къызыщхьэщих сурэтхэр  

2023-02-18

 • СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, и пэшищым щагъэлъагъуэ КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI, ТворчествэхэмкIэ дунейпсо академием хэт, «Золотая палитра» дунейпсо выставкэм и лауреат Аккизовэ Сиярэ иужьрей илъэсхэм и Iэдакъэ къыщIэкIа лэжьыгъэхэр. Ар къызэрагъэпэщащ сурэтыщIыр илъэс бжыгъэ дахэ зэрырикъум и щIыхькIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ пелуанхэр

2023-02-18

 • Башкортостаным и къалащхьэ Уфа мазаем и 7 — 9 махуэхэм щекIуэкIащ Урысей Федерацэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ и чемпионат. Абы къэралым и спортсмен нэхъыфIу 320-м нэблагъэ хэтащ. Ди щIалищым дыщэ медалхэр зыIэрагъэхьащ, зым дыжьыныр лъысащ, иджыри плIым домбеякъыр къыхуагъэфэщащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

Гъуэгухэр егугъуу пхашащ

2023-02-18

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и полицейхэм, дидактикэ карточкэхэр къагъэсэбэпурэ, зи школ кIуэгъуэ мыхъуахэр хуагъасэ гъуэгум шынагъуэншэу щызекIуэным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэсэныгъэ