ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Февраль, 2023

ПсэкIэ къулей щIэблэ

2023-02-03

  • Иджырей зэманым зэхъуэкIыныгъэщIэ хьэлэмэтхэр здыщекIуэкI къэралыр творческэ цIыху хуэныкъуэщ. Япэрей (традиционнэ) еджэныгъэ бгъэдыхьэкIэр екIужыркъым егъэджэныгъэм и иджырей стандартыщIэхэм (ФГОС). Егъэджэныгъэм, гъащIэм къыщыхъуа зэхъуэкIыныгъэхэм егъэджакIуэхэм я пащхьэм къалэныщIэхэр кърегъэувэ. Абыхэм ящыщ зыщ щIэблэщIэр езыр и акъылкIэ тэмэму гупсысэфу, нэгъуэщIым щымыгугъыу и ныбжь елъытакIэ сыт хуэдэ Iуэхуми жыджэру бгъэдэувэфу, абы екIуу хэтыфу, игъуэта щIэныгъэр адэкIэ гъащIэм къыщигъэсэбэпыжыфу гъэсэныр. Шэчыншэу, гъащIэм декIуу, зэфIэкI яIэу къэгъэтэджын хуейщ щIэблэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха