ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Февраль, 2023

Шынагъуэншагъэр ягъэнэхъапэ

2023-02-04

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ къызэрымыкIуэ щытыкIэхэр къэмыгъэхъунымкIэ, абыхэм я лъэужьхэр гъэзэкIуэжынымкIэ, мафIэсхэм я шынагъуэм пэщIэтынымкIэ комиссэм и зи чэзу зэIущIэр. Абы хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, Урысейм и МЧС-м и Управленэ нэхъыщхьэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм и унафэщI Надежин Михаил, УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэм и аппаратым КъБР-м къегъэщIылIа и федеральнэ инспектор нэхъыщхьэ Мэкъуауэ Тимур, Правительствэм и лэжьакIуэхэр, министрхэр, муни-ципальнэ щIыналъэхэм я администрацэхэм я Iэтащхьэхэр. ЗэIущIэм къыщапщытэжащ УФ-м и МЧС-м и Управленэ нэхъыщхьэу КъБР-м щыIэм 2022 гъэм иригъэкIуэкIа лэжьыгъэр икIи абы 2023 гъэм къыпэщыт къалэнхэр зэпкърахащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ЩIалэгъуалэм я жэрдэмхэр даIыгъ

2023-02-04

 • «Япэ итхэм я зэщIэхъееныгъэ» урысейпсо зэгухьэныгъэм и щIыналъэ къудамэм щIыпIэхэм къыщызэригъэпэщ IуэхузехьапIэхэм ящыщ зы Къэбэрдей-Балъкъэр волонтёр зэщIэхъееныгъэм и щIыналъэ центрым иджыблагъэ къыщызэIуихащ. Жылагъуэ жэрдэмхэр щIэх-щIэхыурэ щIыналъэм къыщыхэзылъхьэ волонтёр щIалэгъуалэм я пэхуэщIэхэм (проектхэм) гъуэгу етыныр къэрал гукъэкIым зыхуигъэувыж къалэнхэм языхэзу зэрыщытыр къэплъытэмэ, зэгухьэныгъэщIэм и IуэхузехьапIэр къызэIухыным центрым мыхьэнэшхуэ иритащ, хуэфащэ махуэщIи ирищIылIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

Дуней тетыкIэ дахэ зиIа Iусейн Олег

2023-02-04

 • Актёр цIэрыIуэ, журналист Iэзэ Iусейн Олег и фэеплъ пшыхь иджыблагъэ Налшык щекIуэкIащ. Абы утыку къыщрахьащ Олег теухуа гукъэкIыжхэр щызэхуэхьэса «Внутренний огонь» тхылъыщIэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

ПIапIшу Мухьэдин: Iуащхьэмахуэ лIыгъэ гъэунэхупIэщ

2023-02-04

 • Iуащхьэмахуэ илъэс мелуан 15-м нэблагъэ къигъэщIауэ къалъытэ. Ижь-ижьыж лъандэрэ мы бгыр зы мыхьэнэ гъэпщкIуа гуэркIэ адрейхэм къащхьэщокI. «Нарт» эпосым къызэрыхэщыжымкIэ, абы и щыгур я хэщIапIэу щытащ Тхьэ пэлъытэхэм. Европэм щынэхъ лъагэ бгы уардэм малъхъэдисым хуэдэу дуней псом и альпинистхэр зрешалIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди псэлъэгъухэр

Хуэмыза лIыфIщ

2023-02-04

 • Iуэтэж
 • 1973 гъэуэ мэкъуауэгъуэ мазэм и япэ махуэр екIуэкIырт. Шэджагъуэ дыгъэм, ерыщ екIуауэ, лъэкI къимыгъанэу узыIуресхьэ. АпхуэдизкIэ уэмщи, зы жьы кIапэ уи гум къедэхэщIэну щыIэкъым. Гъэмахуэр къызэрихьэрэ псы «емыфа» тхьэмпэхэр къопэзэзэх. ЦIыху зэхэзекIуэхэр жьауапIэм зэрызыщIадзэным хуопабгъэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIэныгъэм и лъагъуэхэш Шэпар зэшхэр

2023-02-04

 • ИлъэсищэкIэ екIуэкIа Урыс-Кавказ зауэжьым лъэпкъым сыт хуэдиз хэщIыныгъэ къыхуимыхьами, щыIэныгъэм хуиIэ гукъыдэжыр хуэгъэкIуэсакъым. КъащIэхъуэ щIэблэм гугъэ халъхьэу, я дунейм игъуэта зэхъуэкIыныгъэхэм зрагъэзэгъыу псэуныгъэм пащащ. Зауэм и кIэм лъэныкъуитIми къахуихьар хьэдагъэми, зэпэщIэта лъэпкъитIым къагурыIуэрт дяпэкIэ къызэдэгъуэгурыкIуэн зэрыхуейр, абы къыхэкIыу мамыру икIи къаугъэншэу къызэдекIуэкIыныр зэрыIэмалыншэр. ГъащIэм зэришэлIа лъэпкъитIыр зэрыцIыхун хуейуэ IэнатIэ иуващ. Ар и щхьэусыгъуэу адыгэхэм гъунэгъу жылэхэм я щэнхабзэм зыщагъэгъуазэ, зрагъэгъуэта щIэныгъэр къызыхэкIа лъэпкъым и пащхьэ иралъхьэж хъуащ. МащIэ-мащIэурэ цIыхубэр щIэныгъэм ешэлIэным, ар еджэнымрэ тхэнымрэ благъэ хуэщIыным къыхузэщIэушэ узэщIакIуэхэр лъэпкъым къыхэкIыу хуежьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Тхыдэ

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2023-02-04

 •  Псалъэжьхэр
 • НэхъыщIэ  нэхъ щIасэщ
 • Жьы зэрымысым нэмыс илъкъым, щIэ зэрымысым насып илъкъым.
 • Нэм псэр зыщIешэ, гум гур къреджэ.
 • КъакIуэ псори благъэщ.
 • Закъуэныгъэ нэхърэ Iэл къыбдис.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

ТекIуэныгъэ къахьащ

2023-02-04

 • Адыгэ Республикэм и къалащхьэ Мейкъуапэ иджыблагъэ щекIуэкIащ Урысейм ушу спорт лIэужьыгъуэмкIэ и чемпионатрэ бжьыпэр убыдынымкIэ къэрал зэхьэзэхуэрэ. Абы хэтащ Ростов областым, Адыгейм, Краснодар крайм, Къэбэрдей-Балъкъэрым, Донецк ЦIыхубэ Республикэм щыщ спортсмени 130-рэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт

ЯхузэфIэкIахэр къапщытэж

2023-02-04

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым мафIэсым пэщIэт-къегъэлакIуэ и IэнатIэм щызэхалъхьэжащ 2022 гъэм ирагъэкIуэкIа лэжьыгъэм кърикIуахэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха