ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июнь, 2022

НасыпыфIэу фыпсэу!

2022-06-01

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэтщIхэ!
 • Сабийхэм я дунейпсо махуэмкIэ сигуми си псэми къабгъэдэкIыу сынывохъуэхъу!
 • Ди гъащIэм и лъапIэныгъэ нэхъыщхьэр ди щIэблэрщ, абыхэм сабиигъуэ насыпыфIэ яIэныр къахузэгъэпэщыныр къэрал политикэм щыпэрыт Iуэхугъуэ нэхъыщхьэ дыдэщ. Иужьрей илъэсхэм сабийм зиужьыным, абы и зэфIэкIым зыкъызэкъуихыным хуэунэтIауэ лэжьыгъэ куэд идогъэкIуэкI. Ахэр хуэунэтIащ гъащIэм езыхэм я гъуэгу къыщагъуэтыжыным, пщIэрэ щIыхьрэ зиIэ цIыхуу къэхъуным. Абы папщIэ иджырей сабий садхэр, школхэр доухуэ, ныбжьыщIэхэм я узыншагъэм щыкIэлъыплъ щIыпIэхэр къагъэщIэрэщIэж, социально-щэнхабзэ, спорт IуэхущIапIэхэм къахыдогъахъуэ, сабийхэмрэ унагъуэхэмрэ ягъуэт дэIэпыкъуныгъэр идогъэфIакIуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ГъащIэм  и  фIыгъуэ, дыщэр  зэфыгъуэ

2022-06-01

 • Нобэрей махуэр, гъэмахуэм и пэщIэдзэр, сабийуэ дунейм тетым нэхъыфI дыдэу ялъагъухэм, зыпэплъэхэм ящыщщ. Абы щхьэусыгъуэ хуэхъу Iуэхугъуэ нэхъыщхьэу къалъытэ цIыкIухэм я гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ лъэхъэнэм щыщIидзэмрэ Сабийхэр хъумэным и дунейпсо махуэр щагъэлъапIэмрэ зэрызэтехуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ХъуэпсапIэхэр нахуапIэ мэхъу

2022-06-01

 • Урысейм и щIыналъэхэм ящыщу социальнэ туризмэмкIэ программэр зыгъэзащIэ хэгъэгу зыбжанэм яхэтщ Къэбэрдей-Балъкъэрри. Ар хуэунэтIащ сабий зеиншэхэм, адэ-анэхэм я нэIэм щIэмыту къэнахэм, апхуэдэуи балигъыпIэ имыувахэм я IуэхухэмкIэ щыIэ комиссэм и учётым щытхэу зи ныбжьыр илъэси 7-м щегъэжьауэ 14-м нэсхэм нэгузегъэужь Iуэхугъуэхэр, зыплъыхьакIуэхэр къахузэгъэпэщыным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зыхуэбгъэдэн щымыIэ жыг

2022-06-01

 • 2019 гъэм Кърымым и федеральнэ университетым и щIэныгъэлIхэм Форос щыхасауэ щытащ   зейтун жыг сатырхэр. А щIыпIэм и дуней щытыкIэм хъарзынэу езэгъри, абыхэм къапыкIащ икIи литр 15 дагъэ къабзэу щIахужащ. Зыри зыпэмыплъа апхуэдэ ехъулIэныгъэм и ужькIэ ахэр тегушхуэри, гектар зи инагъ хуабэщым жыгыу 1 миным нэблагъэ щыхасащ. Иджы мэгугъэхэр Кърымым и щIэныгъэлIхэм я фIыгъэкIэ зэтеубла хъуа Iуэху щхьэпэм гъуэгу игъуэтыну; хущхъуэгъуэ ин зыхэлъ икIи дэни щызэпэубыда зейтун дагъэм и къыщIэгъэкIыныр ди къэралым зэман кIэщIым къриубыдэу щызэтраублэнущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Лэжьыгъэ псоми япэ игъэщыпхъэ

2022-06-01

 • Сабиигъуэр хъумэным ди къэралым хуищI гулъытэм илъэс къэс хохъуэ. ДяпэкIи абы зэрызиужьынум шэч хэлъкъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гулъытэ

КъэкIуэнур зей щIэблэм я унэтIакIуэ

2022-06-01

 • Гъэсэныгъэ IэнатIэм и лэжьакIуэ Iэзэхэр белджылы къэщIыныр, абыхэм я пщIэр къэIэтыныр, ябгъэдэлъ Iуэху зехьэкIэ пэрытым жылагъуэр щыгъуазэ хуэщIыныр зи къалэн нэхъыщхьэхэм хыхьэ Iуэхугъуэщ «Илъэсым и гъэсакIуэ нэхъыфI» къэралпсо зэпеуэр. Iыхьэ зыбжанэу зэщхьэщы-хауэ къызэрагъэпэщ хабзэ зэхьэзэхуэ хьэлэмэтым и щIыналъэпсо зэхыхьэр иджыблагъэ щызэхашащ ди республикэм и къалащхьэ Налшык.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щапхъэ

Нэгузыужьу,  гукъинэжу

2022-06-01

 • ЦIыкIухэм я гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэр къызыхуэтыншэу къызэгъэпэщыным мы лъэхъэнэм дэнэкIи гулъытэшхуэ щрат. БлэкIа илъэситIым а унэтIыныгъэм хуиту зрагъэужьыну Iэмалышхуэхэр щыIакъым, коронавирус уз зэрыцIалэ лIэужьыгъуэщIэм дэнэкIи зыщиубгъуауэ зэрыщытам къыхэкIыу. Ноби а Iуэхум теухуауэ сакъыны-гъэ зыхэгъэлъын, санитар мардэхэр, къабзагъэм и хабзэхэр нэхъ набдзэгубдзаплъэу гъэзэщIэн зэрыхуейр гурыIуэгъуэщ. Апхуэдэу щытми, зыгъэпсэхугъуэр екIуу къызэгъэпэщыным йолIалIэ ар зи пщэрылъ IэнатIэхэм я IэщIагъэлIхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Кадетхэм я япэ зэхыхьэшхуэ

2022-06-01

 • Налшык къалэм дэт курыт еджапIэ №33-м  щекIуэкIащ «Уи хъуэпсапIэр къохъулIэнущ» республикэ кадет зэхуэс.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэхыхьэхэр

Пщащэ цIыкIухэм я зэхьэзэхуэ

2022-06-01

 • Кыщпэк (Тыжьей) къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм зи еджапIэ кIуэгъуэ мыхъуа хъыджэбз цIыкIухэм я зэхьэзэхуэ иджыблагъэ щекIуэкIащ. «Псоми ефIэкI пщащэ цIыкIу» – арат зэреджэр зи зэфIэкIрэ жаныгъэкIэ къыхэщ сабийхэр щызэхьэрхуэр зэпеуэ гъэщIэгъуэным.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Сэ  къысфIощIыр  адыгэбзэу ЖэщкIэ  мэзым  къиIущэщыр

2022-06-01

 

 

 • Гущэкъу  уэрэдхэр
 • АБРОКЪУЭ Бэллэ
 • Жей нанэр къокIуэ
 • Хъыдан жэрумэурэ
 • Си насып вагъуэ,
 • Щыгъэхуу уэгумэ
 • Къыпыхуа щIагъуэ,
 • Лэу-лэу-лэу жысIэмэ,
 • НапIэр зэхуокIуэ,
 • Лэу-лэу-лэу жысIэмэ,
 • Жей нанэр къокIуэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Мэжаджэ хуабэм и мэ IэфIыр

2022-06-01

 • Шэч хэлъкъым, гурэ псэкIэ къабзэу, IуэхуфIхэр и бащэу зи гъащIэр дахэу къезыхьэкI, фIыр и гуращэрэ Iыхьлыми, благъэми, гъунэгъуми пщIэ зыхуащI цIыху угъурлы ухуэзэмэ, узэрызэщIиIэтэнум. Абы уепсэлъылIэмэ, дэрэжэгъуэ ин уогъуэт, уеблэмэ, дунейр нэхъ дахэ хъуауэ, фIыгъуэ гуэр къыпхэхъуауэ къыпфIощI, дэплъагъу хьэл-щэным щыщ гуэр сэри схэлъарэт жыпIэу уохъуапсэ. Мис апхуэдэ цIыхущ ди псалъэмакъыр зытеухуар. Ар Вольнэ Аул щыпсэу Блий Хъанджэрийщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Хэкупсэхэр ягъасэ

2022-06-01

 • КъБР-м щыIэ МВД-м «Полицейский дядя Стёпа» урысейпсо зэпеуэм и щIыналъэ зэхьэзэхуэм щытекIуахэмрэ къыхэжаныкIахэмрэ щагъэлъэпIащ. Зэпеуэм мы гъэм республикэм и щIыналъэхэм щыщ сабий 30 хэтащ, илъэси 6-м къыщыщIэдзауэ 14 ныбжьым къриубыдэхэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м щыIэ МВД-м къет

IэщIагъэлIхэм я зэхуэс

2022-06-01

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ щызэхэтащ ухуэныгъэмкIэ, архитектурэмрэ дизайнымкIэ къудамэм къыщIигъэкI IэщIагъэлIхэм я зэIущIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ХъуэпсапIэхэм япсыхьа

2022-06-01

 • Лъэпкъым и фIагъыр къэппщытэнумэ, и щIалэгъуалэм уеплъын хуейщ. И гупсысэкIэм, псэлъэкIэм, зыдихьэх Iуэхухэм. Ди псэлъэгъур ящыщщ IуэхущIафэ дахэрэ акъыл жанкIэ лъэпкъым къыкъуэувахэм. Мэшыкъуэ ФатIимэ IэщIагъэлI ныбжьыщIэщ — федеральнэ налог къулыкъущIапIэм республикэм щиIэ и IуэхущIапIэм налогхэмкIэ и инспекторщ, пшынауэщ. Нэхъыщхьэращи, гурэ псэкIэ адыгэщ! И дуней тетыкIэмрэ дэзыхьэххэмрэ ятеухуауэ депсэлъащи, ди гуапэу фыдогъэцIыху.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Гъуазджэр  зи  гупсэхугъуэ

2022-06-01

 • Пэублэу IэщIагъэ-щIэныгъэм и мыхьэнэм теухуауэ хъыбар гъэкIэщIа…
 • Пщы щауэ гуэрым и къэшэгъуэти, жи, нэхъ Iущ дыдэм, нэхъ дахэ дыдэм лъыхъуащ.
 • — Сыт уи IэщIагъэ? — къеупщIащ абы пщащэр.
 • — Пщыр IэщIагъэ хуэныкъуэ?! Сэ мылъкуу сиIэм си быным я быныжыр ирикъунущ, — дыхьэшхащ щIалэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ