ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июнь, 2022

Зэи ди гум ихунукъым

2022-06-23

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Хэку зауэшхуэм зэрыщIидзар ягу къыщагъэкIыж фэеплъымрэ щыгъуэмрэ я махуэм республикэм ис цIыхубэмрэ ветеранхэмрэ захуигъэзащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

«ЩIыхьым и мафIэ мыужьых»

2022-06-23

 • фэеплъымрэ щыгъуэмрэ  я махуэм КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ «ЩIыхьым и мафIэ мыужьыхым» удз гъэгъа щытралъхьа дауэдапщэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Хэкупсэ уэрэдхэм я пшыхь

2022-06-23

 • Хэку зауэшхуэр къызэрыхъейрэ илъэс 81-рэ зэрыхъум ирихьэлIэу Бахъсэн районым щекIуэкIащ хэкупсэ уэрэдхэр щагъэзащIэ концертышхуэ. Абы еплъащ щIыналъэм щыпсэу цIыху минрэ щитхум щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Зауэм щылIыхъужьт, лэжьыгъэм щыпашэт

2022-06-23

 • Къызбрун ЕтIуанэ къуажэм дэт курыт школым сыщеджэрт 1957 гъэм, еянэ классым сыщIэст. Абы щыгъуэ «Красная Кабарда» колхозым и фермэхэм дашэурэ шэджагъуэ хъухукIэ лэжьакIуэхэм защIэдгъакъуэрт. Мэлыжьыхь мазэу дашат ЗэкIурей Хьэзиз зи унафэщI фермэм. Хъыджэбзхэр жэмышхэм, дэ мащэм силос къизышхэм дадэIэпыкъурт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

МащIэмкIи  цIыхур къыдэзыхьэхыфт

2022-06-23

 • Актрисэ Щхьэгъэпсэу Тэужан къызэралъхурэ мы гъэм илъэси 105-рэ ирокъу
 • Щхьэгъэпсэу Тэужан Хьэжмырзэ и пхъур 1917 гъэм накъыгъэм и 16-м Нартан къуажэм къыщалъхуащ. 1935 гъэм ар щIэтIысхьащ Луначарскэм и цIэр зэрихьэу Москва дэт ГИТИС-м. Островский Н. и «Зэчийхэмрэ абы итхьэкъуахэмрэ», Бомарше и «Фигаро», КъардэнгъущI Зырамыку и «Къанщобийрэ Гуащэгъагърэ» тхыгъэхэм диплом лэжьыгъэу къытращIыкIа спектаклхэм щыджэгуащ. Абдежым щегъэжьауэ наIуэ хъуат роль мынэхъыщхьэхэр зыгъэзащIэ актрисэфI къызэрыхэкIынур.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Мухьэжид  и  дэхэмрэ и  адыгэбзэмрэ

2022-06-23

 • ИлъэситI ипэкIэ ТВ-р Къэхъун дагъэкIуат,  усакIуэ, джэгуакIуэ ХьэхъупащIэ Амырхъан теухуа пшыхьыр  тетхыну. Ар иухауэ камерэр хъуржыным итлъхьэжу дыщыту зы дадэ утыку къихьэри, уэрэдыжь къыхидзащ. Зэрытлъхьэжа камерэр псынщIэу зэрытхыжри, тхьэмадэм тедубыдащ. Абы и уэрэд жыIэкIэри гурыхьт, уэрэд жиIэри жыIэкIэм хуэфащэт — зэи зэхэсхатэкъым Уэзы Мурат и уэрэдыр апхуэдэу ягъэзащIэу. Дадэр  гуапэу гум къинэжати, си ныбжьэгъу Тхьэкъуахъуэ Артур си гъусэу и деж тедгъэзэжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

IуэрыIуэтэжхэр

2022-06-23

 • «Къысхуэгъэгъу…»
 • Телъыджэщ, ауэ щIэныгъэр зыгъэкIуэта еджагъэшхуэ куэдыр… гунэфт! Егъэлеяуэ щыгъупщэхт кибирнетикэм и «адэ» Винер Норберт (США). Унагъуэм и псэупIэр ихъуэжауэ пщэдджыжьым лэжьакIуэ щыкIуэм, абы и щхьэгъусэм и жыпым кърилъхьащ здэIэпхъуа хэщIапIэр зытетха тхылъымпIэ. АрщхьэкIэ щIэныгъэлIым ар кърихым, зыгуэрхэр тритхэм, икъутэжурэ иужьым хыфIидзэжащ. Пщыхьэщхьэм игурэ и щхьэрэ зэтелъу щыпсэуа щIыпIэм кIуэжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэку

Безруков Сергей Налшык щохьэщIэ

2022-06-23

 • ИгъэзащIэ ролхэмкIэ куэдым фIыуэ ялъэгъуа, УФ-м и цIыхубэ артист Безруков Сергей «И жизнь, и театр, и кино…» фIэщыгъэм щIэт моноконцерт гъэщIэгъуэн иджыблагъэ Налшык щитащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

ДыщэкIым  и «Къуажэр»  

2022-06-23

 • Сирием къиIэпхъукIыжа адыгэ щIалэ ДыщэкI Тамир архитектор ныбжьыщIэхэм папщIэ ирагъэкIуэкI «Къалэр зыгъэщIэращIэ» етхуанэ урысейпсо зэпеуэм ехъулIэныгъэ щызыIэригъэхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Убыххэм я щIэблэщ япэ адыгэ олимп чемпионыр

2022-06-23

 • Нобэ Дунейпсо Олимп махуэщ. Адыгэхэм тхуэугъурлыщ абы ехьэлIа зэхьэзэхуэхэр. ЖыпIэну урикъунщ олимп чемпиону нобэр къыздэсым цIыхуипщI дызэриIэр, тIур вице-чемпион зэрыхъуар, домбеякъ медалыр апхуэдизми къазэрылъысар. Къэралышхуэ Iэджи щыIэщ апхуэдэ ехъулIэныгъэхэр я пщIыхьэпIэми хэмыту.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэсэныгъэ

Намыгъэса зэIущIэ

2022-06-23

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и гуп нэхъыщхьэм и ебланэ джэгугъуэм хыхьэ зэIущIэхэр зэхэтащ. Абыхэм ящыщ зым псалъэмакъ мыщхьэпэ къикIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол