ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июнь, 2022

Урысейм и махуэм и щIыхькIэ КIуэкIуэ Казбек щIыналъэм исхэм зэрехъуэхъур

2022-06-11

 • ПщIэ зыхуэсщI си хэкуэгъухэ! Си гум къыбгъэдэкIыу сынывохъуэхъу Урысейм и махуэмкIэ!
 • А махуэшхуэм зэкъуегъэувэ ди къэралым щыпсэу цIыху псори, ар мэхъу лъэхъэнэхэмрэ щIэблэхэмрэ зэпызыщIэ, тхэлъ хэкупсэ хабзэхэмрэ граждан жэуаплыныгъэмрэ, лъэпкъ зэкъуэтыныгъэмрэ ди Хэкум дызэрыхуэпэжымрэ къэзыгъэлъагъуэ нэщэнэ нэхъыщхьэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хъуэхъу

Балигъ гъащIэм и япэ лъэбакъуэхэр

2022-06-11

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и районхэмрэ къалэхэмрэ щыщу зи ныбжьыр илъэс 14 ирикъуа еджакIуэ 22-м Урысей Федерацэм и цIыхум и паспортыр дыгъуасэ щратащ КъБР-м и Парламентым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

ЯхузэфIэкI псомкIи зыщIагъакъуэ

2022-06-11

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщIадзэжынущ гъущIхэкIхэм ящыщу нэхъ гъуэтыгъуей дыдэхэм хабжэ молибден, вольфрам, литий, бериллий хуэдэхэр щIы щIагъым къыщIэхыным ехьэлIа лэжьыгъэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ТекIуэныгъэм  и маисэр къыхуагъэфащэ

2022-06-11

 • Мэкъуауэгъуэм и 9-м КIуэкIуэ Казбек хэтащ Мэзкуу щекIуэкIа «ТекIуэныгъэм и маисэ» дауэдапщэм. Тыгъэ лъапIэр зыхуащIа щIыналъэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрри хиубыдащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

НэхъыфIхэр ягъэгушхуэ

2022-06-11

 • Урысейм и махуэм ирихьэлIэу, КъБР-м и Парламентым щагъэлъэпIащ республикэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ хуэзыщIхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Парламентым

Кинофестивалыр къызэIуах

2022-06-11

 • КъБР-м и Музыкэ къэрал театрым мэкъуауэгъуэм и 8-м къыщызэIуахащ «Къэбэрдей-Балъкъэрыр — илъэси 100» ебланэ дунейпсо кинофестивалыр, республикэм и къэралыгъуэр къызэрыунэхурэ илъэси 100 зэрырикъум траухуар. Зэхыхьэр УФ-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэмрэ КъБР-м и Правительствэмрэ я дэIэпыкъуэгъуу ирагъэкIуэкI.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

ПлIэ зэпрыдзыр зэкIупс, Зи IэрыкIри IэфIыпс

2022-06-11

 • ЖыпIэнурамэ, фом и гугъу щыпщIкIэ, цIыхухэм абы хуаIэ щытыкIэр зэхуэдэкъым: нэхъыбэм яфIэфIыпсщ Iэпэлъапэр зэкIэрызышхэ а шхыныгъуэ IэфIыр, къэуатышхуэ зыщIэлъыр, узыфэ куэдым я хущхъуэ телъыджэр. Къэнэж мащIэм ар къафIэIуэхущэркъым, зэремызэгъым е зэрафIэмыфIым къыхэкIыу. АтIэми, а фор зыщI бжьэм ущытепсэлъыхькIэ, зызэхуэзымышэ гъуэтыгъуейщ: а псэущхьэ дахэ цIыкIум и шэрэзым и папцIагъыр, жанагъыр зымыгъэунэхуа куэд къытхэт къыщIэкIынкъым балигъхэм…

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Тхыдэм къыфIища цIэ уардэм хуэфащэу

2022-06-11

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм къикIуа тхыдэ гъуэ-гуанэр IупщIу къызыхэщыжхэм ящыщщ Аруан районым и къалащхьэ Нарткъалэ. 1955 гъэм и нобэ хуэдэ махуэм, мэкъуауэгъуэм и 10-м, къалэ статусыр иратауэ щытащ ди республикэм къэралыгъуэ игъуэтыным иджыри илъэс зыбжанэ иIэу зи лъабжьэр ягъэтIылъауэ щыта Докшукинэ посёлкэм. «Нарткъалэ» цIэ уардэр зыгъуэта жылэр занщIэу теуват зыужьыныгъэм и гъуэгу мытыншым — цIыху гъащIэхэр, щыщIэныгъэхэр, гугъуехьхэр зыпыщIам, ауэ зыужьыныгъэмрэ зыузэщIыныгъэмрэ уахуэзышэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Гугъэмрэ гъащIэмрэ щызэблэкIыр…

2022-06-11

 • (Анэшхуэм и псалъэ)
 • Гъуэлъыжыгъуэми фIэкIауэ уафэр гъуэгъуащ, ихъуреягъыр къэлъэлъэжу фIэкIа къыпщимыгъэхъуу. Ар зыхуэсхьынур къысхуэмыщIэу сыздэджэрэзым, щыблэр къыкIэлъыуащ. Дунейм къэкъутэну зигъэхьэзырати, ар къызгурыIуэри, си IитIыр сIэтат, зэтесIыгъэну… Адрей псори къызэтенэри, сэ си дуней Iыхьэр къутэжащ, нэхъ лъапIэ дыдэу си гъащIэм хэтар здихьри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

Дахагъэмрэ IэщIагъэмрэ

2022-06-11

 • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым архитектурэм, ухуэныгъэмрэ дизайн хуэIухуэщIэхэмкIэ и къудамэм щеджэхэмрэ и хьэщIэхэмрэ папщIэ дэрбзэр IэщIагъэр къыхэзыхахэм я гъэлъэгъуэныгъэ хьэлэмэт иджыблагъэ щекIуэкIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2022-06-11

 • ШхукIэ щIа лэкъум
 • Шху гуащIэм шыгъу, джэдыкIэ цIынэ, содэ, фошыгъу, сэхуран дагъэ халъхьэ, мафIэм трагъэувэри зэIащIэурэ и хуабагъыр градус 35-рэ хъуху трагъэт, содэмрэ фошыгъумрэ ягъэткIуху. Шху хуэбар гуэдз хьэжыгъэ ухуэнщIам хакIэри, тхьэв япщ, хъыдан трапхъуэри хуабапIэм щагъэтщ дакъикъэ 20 — 30-кIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Малъхъэдис

Зи псэ хуабагъэмкIэ щIэблэм ядэгуашэхэр

2022-06-11

 • Мы гъэм епщыкIуиянэу ди къэралым щокIуэкI сабийхэм щIэныгъэ гуэдзэн езыт егъэджакIуэхэм я зэпеуэ. «Си гур сабийхэм язот» фIэщыгъэр зиIэ а зэхьэзэхуэр Урысей Федерацэм къыщызэгъэпэщыныр 2004 гъэм къыхалъхьауэ щытащ УФ-м ЕгъэджэныгъэмкIэ и министерствэмрэ егъэджэныгъэ IэнатIэм и лэжьакIуэхэм я профсоюзымрэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

Дагъыстэныр  иджы къапоплъэ

2022-06-11

 • «Кизиловкэ» сабий зыгъэпсэхупIэ лагерым щекIуэкIащ сабийхэмрэ еджапIэхэм щIэс щIалэгъуалэмрэ я республикэпсо зэхьэзэхуэ. Ар къызэрагъэпэщащ «Шы-нагъуэншагъэм и школ» урысейпсо сабий-ныбжьыщIэ жылагъуэ зэщIэхъееныгъэм и программэм ипкъ иткIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Зэпеуэхэр

Дэрэжэгъуэ къуитрэ узыIэпишэу

2022-06-11

 • Грознэ къалэм щекIуэкIащ Урысей МЧС-м и Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и щIыналъэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэхэм IэпщэрыбанэмкIэ я чемпионат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт