ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июль, 2022

Дэнэ щыIэми бзэр,  хабзэр, зэхэтыкIэр ехъумэ  

2022-07-30

 • Илъэси 160-м нэблэгъащ адыгэхэм я нэхъыбэм я адэжь Хэкур зэрабгынэрэ. ЛIэщIыгъуэм щIигъукIэ екIуэкIа Урыс-Кавказ зауэр щиухам ди лъэпкъэгъу минхэр къарукIэ ирахуат е гъэпцIагъэкIэ хэхэс хъуат.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

 ХэкIуэдахэм я фэеплъ  зэпеуэ Налшык щокIуэкI

2022-07-30

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэ Налшык дыгъуасэ щекIуэкIащ Урысейм и МВД-м Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щиIэ къулыкъущIапIэ нэхъыщхьэм и нэIэм щIэту къызэрагъэпэща фэеплъ зэпеуэр. Iэпщэрыбанэ зэуэмкIэ мы гъэм ещанэу екIуэкI зэхьэзэхуэр траухуат хабзэхъумэ IэнатIэм и лэжьакIуэхэу Луганск, Донецк цIыхубэ республикэхэм, Украинэм щекIуэкI дзэ Iуэху хэхам щыхэкIуэдахэм я фэеплъым. Урысейм и МВД-м и саугъэт нэхъыщхьэм щIэбэныну Налшык къыщызэхуэсащ Кавказ Ищхъэрэм щыщ спортсмени 100-м щIигъу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Ди  къуэш  республикэр  илъэси  100  ирокъу  

2022-07-30

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Адыгэ Республикэр илъэси 100 зэрырикъуамкIэ абы и Iэтащхьэ КъумпIыл Мурат ехъуэхъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къытхыхьэжахэри адыгэщ,  зыхузэфIэмыкIахэри  адыгэу къонэж

2022-07-30

 • Илъэси 10 ипэ СХьР-м зауэ къызэрыщыхъейрэ, адыгэ зэрыс республикищым къэкIуэжа щыIэхэщ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и къуажэхэми къыдэтIысхьэжри, лъахэм щыщыIэ псэукIэм хэсыхьыжащ, абы емысэу нэгъуэщI къэралхэм Iэпхъуэжаи щыIэхэщ. Дэ мызэ-мытIэу дыщыIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм унэ къахуищэхуу Кременчуг-Константиновкэ, Благовещенкэ, Урыху, Аргудан, Ерокъуэ, Жэмтхьэлэ, нэгъуэщI жылэхэм дэтIысхьэжа унагъуэхэм я деж. Хьэрыпхэм яхэсу еса цIыхухэр гурэ-псэкIэ адыгэу къыщIэкIащ икIи адыгэ гъащIэм техьэжыным гугъу дехьауэ пхужыIэнукъым. Ахэр зыхуей-зыхуэфIхэмкIэ къызэгъэпэщынымкIэ цIыху щхьэхуэхэри ядэIэпыкъуащ, зыхэтIысхьахэрати, гъунэгъу гумащIэу къыщIэкIри, куэдкIэ сэбэп къахуэхъуащ. Иджы абыхэм былымхэр, джэдкъазхэр ягъашхэ, хадэ ящIэ, гъавэ ягъэкI, IэнатIэ пэрытщ. Сабийхэр хъарзынэу гъэсапIэхэм, еджапIэхэм щIэзэгъащ, бзэхэр зрагъэщIащ, ныбжьэгъухэр яIэ хъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэгъэзэжыным и Iуэхур къызэрежьар

2022-07-30

 • Адыгэ лъэпкъыр зы хъужыным хуэкIуэ гъуэгуу дызытехьам иджыри куэд хэдгъэщIакъым, жыжьи дыкIуэтакъым. Ауэ мы Iуэхур ежьэным и щIэдзапIэ дыдэм щытахэм ящыщщ Жэмыфэ Гъазий Кушыку и къуэр. Адыгэ Республикэм и Президентым и лIыкIуэу ар 1997 — 1998 гъэхэм Югославием мызэ-мытIэу кIуэгъащ. Урысей Федерацэм нэгъуэщI къэрал IуэхухэмкIэ и министерствэм и лэжьакIуэ гупым хэту куэдрэ ди лъэпкъэгъухэм яхыхьащ, абыхэм къагъэзэжыным и Iыхьэ хилъхьащ. Гъазий ящыщщ Хэкум къэзыгъэзэжхэм я фондыр къызэзыгъэпэщахэм. Ар тыдогъэпсэлъыхь мы Iуэху дахэр Адыгейм къыщежьа зэрыхъуам.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Лъапсэр  хэкум   щэпытэжьы!

2022-07-30

 •  Адыгэ нысэр унэм ращэ, лъэпэ мафэкIэ унэгъуакIэм хэхьанэу раIуалIэ, лъэпкъ хабзэм диштэу нысащэр агъэджэгу. Зэшъхьэгъусэ зэфэхъугъэ ныбжьыкIэхэм адыгэ шъуашэхэр ащыгъых, адыгэ мэкъамэр тыдэкIи щэIу, кIалэмрэ нысэмрэ зэгозытхэхэ-рэр адыгабзэкIэ къэгущыIэ, ныдэлъфыбзэкIэ мэхъуахъо. Мыщ фэдэ зыщыхъун ылъэкIыщтыр Адыгэ Республикэр ары.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Адыгэ лъэпкъым и  псэр щытыншыжынур

2022-07-30

 • Кавказ зауэм ирикъухьа адыгэм и лъы джэ макъым нобэми лъэпкъым и псэр игъэтыншкъым. Хамэ хэкур псэупIэ зыхуэхъуахэр адэжь Хэкум къыхуоIэ, хэхэс адыгэм адэжь щIыналъэм щетIысэхыжыныр я гущIэм щагъафIэу я гъащIэр ирахьэкI. Хэкум, Кавказым къыщагъэзэжын махуэр я плъапIэщ.
 • Репатриантым и махуэм ехъулIэу, Къэрэшей-Черкес Республикэм и «Адыгэ Хасэм» и тхьэмадэ, ДАХ-м и вице-президент Аслъэнхэ Алий къыддэгуэшащ хэхэс гъащIэм хуэгъэза и гупсысэхэмкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Ди дэлъхур къетшэлIэжыныр хъуэпсапIэ нэхъыщхьэщ»

2022-07-30

 •  Гуауэмрэ зауэмрэ кърихужьэу адэжь Хэкум къихьэжа ди лъэпкъэгъухэм ящыщщ илъэсихым щIигъуауэ Урысейр унапIэ зыхуэхъужа зэанэзэпхъухэр: Альмасри Хьудэрэ Мустэфа Бусейнэрэ. Мыхэр Хьэбэз районым хыхьэ адыгэ къуажэ нэхъ инхэм ящыщ Али-Бэрдыкъуэ щопсэу.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КъызэрыкIуэжам щыхущIегъуэжа къэхъуакъым

2022-07-30

 • Я унэ бжэIупэм къыщыспежьа Мамдухьрэ гуфIэжу пэшым сыщIэзыша Сихьэмрэ слъэгъуа иужь, зэуэ мыращ сигу къэкIар: абыхэм ядэнт хэхэсу къэнэну, я бынхэм адыгэбзэ ямыщIэну, лъэпкъым хамыгъэзэгъэжу?!

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Iэппыш Бибарс:  Iэмал имыIэу адыгэбзэкIэ унэм дыщыпсэлъэн хуейт

2022-07-30

 • ИлъэсийкIэ узэIэбэкIыжмэ, Сирием къиIэпхъукIыжа адыгэ щIалэ IэпэIэсэ, егъэджакIуэ, музыкант Iэппыш Бибарс адэжь Хэкум къигъэзэжу къызэрытхэзэгъэжар гуапэщ. Ар Iуэху зэмылIэужьыгъуэхэмкIэ зэфIэкI зиIэ щIалэщ. ЩIэныгъэм и мызакъуэу, абы лъэпкъ щэнхабзэми хэлъхьэныгъэ хуещI, адыгэ IуэрыIуатэр едж, цIыхубэ уэрэдыжьхэр егъэзащIэ, пасэм ажэгъафэхэм къагъэсэбэпу щыта нэкIуIупхъуэхэр егъэхьэзыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Си бысым гумащIэ,   гум имыхуж цIыхуфI

2022-07-30

 • Мы тхыгъэр «сэ» цIэпапщIэр хэмытуи схуэтхынут. Уи хамэ хуэдэу уатепсэлъыхьыну мурад пщIыми, зи ахърэтыр нэху хъун Афэмгъуэт Хъалилрэ а лIы махуэм и пщIэр ихъумэу и бынхэм нобэ яхэс Лейлэрэ яхуэфащэ псалъэ къыпхуэгъуэтынущ. Ауэ нэкIэ слъэгъуамрэ тхьэкIумэкIэ зэхэсхамрэ гукIэ зыхэсщIахэр ящIымыгъумэ, мыхьэнэ зиIэ гуэр сIэщIэкIынкIэ согузавэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Нэмысыр  зыгъэнэхъапэ

2022-07-30

 • Хабзэ хъуауэ, илъэс къэс бадзэуэгъуэм и кIэухым ди къэралым щагъэлъапIэ Дзэ-Тенджыз флотым и махуэр. Ар Урысей Федерацэм и Президентым и УнафэкIэ ягъэувауэ щытащ 2006 гъэм. Абы лъандэрэ а махуэр Iэтауэ ягъэлъапIэ Дзэ-Тенджыз флотым къулыкъу щызыщIахэм, ноби къалэн езыхьэкIхэм, ар зи гъащIэр епхауэ псэухэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Тэубичэ Сонер:  Зэпымыууэ си гум жиIэрт:  «Сэ зы махуэ гуэрым згъэзэжынущ!»

2022-07-30

 • Тыркум къиIэпхъукIыжри, Хэкур зригъэгъуэтыжащ, унагъуи щыхъужащ Тэубичэ Сонер. Фэм, пхъэм, гъущI зэмылIэужьыгъуэхэм елэжь IэпщIэлъапщIэщ. Илъэс зыбжанэм къриубыдэу адыгэ щIалэм и IэрыкIхэр цIэрыIуэ хъуащ. Абы ещI къэлътмакъхэр, бгырыпххэр, ахъшалъэхэр, паспорттелъхьэхэр, шабзалъэхэр, сампIэхэр, фочылъэхэр, тхьэгъухэр, Iэлъынхэр, пщэхъухэр, Iэпщэхъухэр. IэпщIэлъапщIэм и IэрыкIхэр адыгэпсэкIэ епсыхь: лъэпкъ дамыгъэхэр, тхыпхъэ дахэхэр трещIыхь. Сонер тедгъэпсэлъыхьащ Хэкум къызэрыкIуэжам, и IэрыкIхэм, лъэпкъым теухуа и гупсысэхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2022-07-28

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр Щоджэн Ю. Хь. етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и
 • Указ
 • Илъэс куэд лъандэрэ хьэлэлу зэрылажьэм папщIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр етын Щоджэн Юрэ Хьэсэн и къуэм — ЩIэныгъэхэмкIэ Урысей академием и академикым, ЩIэныгъэхэмкIэ Урысей академием мэкъумэш щIэныгъэхэмкIэ и къудамэм механизацэмкIэ, электрификацэмрэ автоматизацэмкIэ и секторым и унафэщIым.
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 • Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек
 • Налшык къалэ
 • 2022 гъэм бадзэуэгъуэм и 25-м
 • №73-УГ

Зыхыхьэхэр: Указ

ЯгъэлъапIэ академик Щоджэн Юрэ

2022-07-28

 • ЩIэныгъэхэмкIэ Урысей академием (ЩIУА) и академик Щоджэн Юрэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ хуэзащ. ЗэIущIэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш академием и ректор Апажэ Аслъэн.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм