ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июнь, 2022

Сом  мелард  40-м нэблагъэ  трагъэкIуадэ

2022-06-28

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэр  республикэм и Правительствэм хэтхэр и гъусэу щыIащ республикэм и къалащхьэм «КъуэкIыпIэ» («Восточный») и фIэщыгъэу щызэфIагъэувэ хьэблэщIэ абрагъуэм зыкъыщызыIэт курыт еджапIэщIэм и Iэхэлъахэм. Абдежым гупым хэтхэм сурэт щIыкIэу щрагъэлъэгъуащ ухуэныгъэщIэхэм теплъэу яIэнур зыхуэдэр, лэжьыгъэм пэрытхэм къащехъулIэ Iуэхугъуэхэми щытепсэлъыхьащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

ТекIуэныгъэм и нурым Налшык и уафэр къегъэнэху

2022-06-28

 • 1945 гъэм ТекIуэныгъэр къэзыхьахэм я парадыр зэрыщыIэрэ илъэс 77-рэ зэрырикъум хуэгъэпсауэ Дзэ щIыхьым и цIэр зезыхьэу къэралым ит къалэ псоми щрагъэкIуэкI урысейпсо Iуэхум хэтащ Налшыки.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТекIуэныгъэ

АвтобусыщIэхэр иратащ

2022-06-28

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек мэкъуауэгъуэм и 25-м «Балкария» къэрал къэфакIуэ гупым, Темыркъан Борис и цIэр зезыхьэ Къэрал филармонием, Макъамэ театрым автобусыщIэхэр яри-тащ. ЩIыпIэ-щIыпIэкIэ зыкъыщагъэлъэгъуэну кIуэн хуей зэрыхъум къыхэкIыу, республикэм и Iэтащхьэм апхуэдэ лъэIукIэ зыхуагъэзауэ щытащ зи гугъу тщIы IуэхущIапIэхэм я унафэщIхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Абдж щащI заводым и продукцэр нэгъуэщI къэралхэми ящэхунущ

2022-06-28

 • Абдж ищIу Шэджэм дэт заводыр къызэIуахыжащ. Абы теухуауэ ирагъэкIуэкIа гуфIэгъуэ зэхыхьэм хэтащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, УФ-м и Къэрал Думэм и депутат Геккиев Заур, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэ Говоров Сергей, Шэджэм районым и щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэ Борсэ Юрэ, министерствэ щхьэхуэхэм я унафэщIхэр, Промсвязьбанк финанс IуэхущIапIэм, КъБР-м ЗыужьыныгъэмкIэ и корпорацэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым и предприятэ нэхъ инхэм я лIыкIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Ислъамым и нур

2022-06-28

 • ТхьэрыIуэ зытелъ жэщипщI
 • Илъэс псом пIалэ-пIалъэкIэ, зэман-зэманкIэрэ къыдэхъулIэ махуэ лъапIэхэм я зым Алыхьым и фIыщIэкIэ дынэсауэ аращ. Илъэсыр апхуэдэу жэщ, махуэ, сыхьэт лъапIэкIэ гъэнщIауэ щыщыткIэ, дэ къытхуэнэжыр а лъапIэныгъэм хуэфэщэн псэ, акъыл, хьэл-щэн кIэлъызетхьэнырщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дин Iуэху

    КIэмыргуей  Валентин: «Театр  гъуазджэм  зедгъэужьыныр  ди  хъуэпсапIэу»

2022-06-28

 • КъБР-м щIыхь зиIэ икIи и цIыхубэ артист, Урысейм ис лъэпкъхэм я Артиадэм, республикэм и къэрал саугъэтым  я лауреат КIэмыргуей Валентин и ныбжьыр илъэс 70 зэрырикъур мэкъуауэгъуэм и 23-м игъэлъэпIащ. И юбилейм ирихьэлIэу зыхуэдгъэзащ куэдым фIыуэ ялъэгъуа, ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и утыкур илъэс 40-м щIигъуауэ зыгъэбжьыфIэ артист цIэрыIуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

КIыщокъуэ  Алим  и  бзэм  и  псалъалъэ

2022-06-28

 • КъБР-м Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым и адыгэбзэ къудамэм щагъэхьэзырри къыдагъэкIащ КIыщокъуэ Алим и бзэм и псалъалъэ. Абы и проектыр зэхэзылъхьар, елэжьа гупым я унафэщIыр щIэныгъэ редакторыр филологие щIэныгъэхэмкIэ доктор, институтым и адыгэбзэ къудамэм и унафэщI БищIо Борисщ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

ЗэхущытыкIэ гуапэм и щапхъэ

2022-06-28

 • Сочэ къалэм и Лазаревскэ районым мэкъуауэгъуэм и 17 — 21-хэм щекIуэкIа «Лазурная волна — Сочэ-2022» ГъуазджэхэмкIэ VII дунейпсо чемпионатым кърикIуахэр зэхалъхьэжащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЗэIузэпэщ  ящI

2022-06-28

 • Дыгулыбгъуей дэт поликлиникэ №2-м сабийхэм щхьэхуэу щеплъыну пэшхэр зыхуей хуагъазэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Топ дахэ куэд я нэгу щIокI

2022-06-28

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и гуп нэхъыщхьэм и еянэ джэгугъуэм хыхьэ зэIущIэхэр зэхэтащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол