ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июнь, 2022

Зэуэ псоми дапэмылъэщми…

2022-06-29

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ яхуэзащ федеральнэ, щIыналъэ, муниципальнэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я журналистхэм. ЗэIущIэм къыщаIэтащ республикэм и экономикэм зиужьынымкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхугъуэхэр — инвестицэм, туризмэм, мэкъумэш IэнатIэм, промышленностым ятеухуа, апхуэдэуи социальнэ унэтIыныгъэм къызэщIиубыдэ упщIэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Къэрал гулъытэ егъуэт

2022-06-29

 • 2022 гъэм и жэпуэгъуэ мазэм илъэс 90 ирикъунущ Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр къызэрызэрагъэпэщрэ. КъБКъУ-м и махуэшхуэр Iэтауэ республикэм щыгъэлъэпIэным къэрал гулъытэ щегъуэт ди щIыналъэм. КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий Iэ тридзащ юбилейм епха Iуэхугъуэ псори къызыхуэтыншэу зэфIэгъэкIыным теухуа унафэ щхьэхуэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Егъэджэныгъэ

ЛъагапIэщIэхэр  зи  плъапIэ

2022-06-29

 • ДэнэкIи хуэдэу, ди республикэми мы махуэхэм щекIуэкIащ 11-нэ классхэр къэзыуххэм я гуфIэгъуэ зэхыхьэхэр. Жылагъуэм мыхьэнэшхуэ щызиIэ а Iуэхугъуэхэм ныбжьыщIэхэмрэ абыхэм я егъэджакIуэхэмрэ нэмыщI, жыджэру хэтащ адэ-анэхэр, щIыпIэ унафэщIхэр, нэхъыжьыфIхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Исмэхьил и ехъулIэныгъэ

2022-06-29

 • КIуэкIуэ Валерэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетыр сыт щыгъуи жыджэру хэтщ ди щIыналъэм, къэралым, нэгъуэщI щIыпIэхэм щекIуэкI щIэныгъэ зэхыхьэхэм, зэпеуэ зэмылIэужьыгъуэхэм. Хэтым и мызакъуэу, еджапIэм и IэщIагъэлIхэри студентхэри абыхэм къыщыхощ ябгъэдэлъ зэфIэкI лъагэмрэ щIэныгъэ куумкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Гъуэгуанэ  купщIафIэ

2022-06-29

 • Илъэс 90 ипэкIэ ди республикэм къыщыхъуар — Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал пединститутыр 1932 гъэм къызэрызэIуахар — ди цIыхубэм я дежкIэ мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхугъуэт. Дызриплъэж лъэхъэнэм къриубыдэу щIыхь зыпылъ гъуэгуанэ дахэ къикIуащ республикэм и еджапIэ нэхъыщхьэм. Ар еджакIуэхэр щагъэхьэзыр институтым икIри, IэщIагъэ зэхуэмыдэ куэдым щыхурагъаджэ, ди къэралым и мызакъуэу хамэ къэрал куэдым зи цIэр фIыкIэ щызыгъэIуа щIэныгъэ-педагогикэ школхэр зиIэ иджырей классическэ университет зэпэщым хуэкIуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Шынагъуэншэу,  гъэщIэгъуэну

2022-06-29

 • Сабийхэм я гъэмахуэ зыгъэпсэхугъуэ лъэхъэнэр шынагъуэншэу икIи къызыхуэтыншэу екIуэкIыным гулъытэшхуэ щегъуэт ди республикэм. Къэрал унафэщIхэм я нэIэм щIэмыкI а Iуэхугъуэм иджыблагъэ щытепсэлъыхьащ КъБР-м Лэжьыгъэмрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ и министерствэм къыщызэрагъэпэща зэIущIэм. Абы и лэжьыгъэм хэтащ министр Асанов Алим, ди республикэм и Iэтащхьэм и нэIэм щIэту лажьэ, КъБР-м Сабийм и хуитыныгъэхэмкIэ и уполномоченнэ Лъынэ Светланэ, къаIэта IуэхугъуэмкIэ жэуап зыхь IэнатIэхэм я лIыкIуэхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ГъащIэм и  пэщIэдзэм

2022-06-29

 • Си сабиигъуэр Хэку зауэшхуэм хиубыдащ. Абы гухэщI Iэджэ си нэгу щIигъэкIащ, си ныбжьыр илъэси 7 фIэкIа мыхъуауэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Анэдэлъхубзэм и IэфIыр

2022-06-29

 • Иджырей лъэхъэнэу жыджэру экономикэм, жылагъуэм, политикэм зэхъуэкIыныгъэ куухэр къыщыхъум, псэлъэкIэр, стилистикэр сабийхэм егъэщIэныр егъэджэныгъэм и зы къалэн нэхъыщхьэу къоув. ЖыпIэ хъунущ, Интернетым сабийм и къэухь, и бзэ сытхэм зригъэужьу, ауэ ар пэжым и хэкIыпIэу къапщтэ хъуркъым. Интернетым, радиом, телевиденэм узыщрихьэлIэ текстхэр, псэлъэкIэхэр, псом япэу, стилистикэ и лъэныкъуэкIэ, удызэхьэхыну щыткъым. А Iуэхугъуэхэм епха и гупсысэхэмкIэ «Адыгэ псалъэм» и щIэджыкIакIуэхэм нобэ къыддогуашэ Хъыжьырокъуэ (Батырдэгу) Лерэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Iуэху еплъыкIэ

ЦIыкIураш

2022-06-29

 • Бажэмрэ уашхэмрэ
 • Бажэмрэ уашхэмрэ зэгурыIуэри, къагъуэтыр зэдашхыну хуежьат. КIуэм-лъэм, лъэм-кIуэуэрэ, мащIэрэ кIуа, куэдрэ кIуа, хьэлIамэ къэлътмакъ къагъуэтащ.
 • Бажэм жеIэ:
 • — Иджы мыр дауэ тщIын? Хьэ хуэдэу тшхынкъым, уарэзымэ, хабзэкIэ тшхынщ.
 • — АтIэ, унафэ щIы! — жиIащ уашхэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха