ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Кадетхэм я япэ зэхыхьэшхуэ

2022-06-01

 • Налшык къалэм дэт курыт еджапIэ №33-м  щекIуэкIащ «Уи хъуэпсапIэр къохъулIэнущ» республикэ кадет зэхуэс.

 • Абы хэтащ Совет Союзым и ЛIыхъужь Калюжный Николай и цIэр зезыхьэ курыт еджапIэ №7-м и кадет классхэм щеджэхэр, Бахъсэн къалэм щыIэ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ курыт еджапIэ №2-м, Май районым хыхьэ Ново-Ивановскэ къуажэм и лицей №7-м, Козуб Шурэ и цIэр зезыхьэм, Нарткъалэ дэт курыт еджапIэ №6-м и ныбжьыщIэхэр, апхуэдэуи кадет школ-интернатхэу Бахъсэн районым и ХьэтIохъущыкъуей къуажэм щыIэ, Дыкъынэ Замир и цIэр зезыхьэ еджапIэ №1-м, Шэрэдж районым и Бабугент къуажэм дэт еджапIэ №2-м, Депуев Хьэким и цIэр зезыхьэм, Тэрч къалэм щыIэ курыт школ №3-м, Налшык и курыт еджапIэ №33-м и 5 — 11-нэ классхэм щIэсхэр.
 • Iуэхур екIуэкIащ республикэ МВД-м и жэрдэмкIэ, КъБР-м Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэм къыдиIыгъри.
 • Форумым и хьэщIэ лъапIэхэт къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министру КъБР-м щыIэ, полицэм и генерал-лейтенант Павлов Василий, КъБР-м Экономикэ, жылагъуэ шынагъуэншагъэмкIэ и советым и секретарь Тату Къазбэч, КъБР-м егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министр Езауэ Анзор, КъБР-м терроризмэмрэ экстремизмэмрэ пэщIэтынымкIэ и министр Къуэшрокъуэ Залым, ЦIыхум и хуитыныгъэхэмкIэ и уполномоченнэу КъБР-м щыIэ Зумакулов Борис, республикэм и хабзэхъумэ IэнатIэхэм я унафэщIхэр, щэнхабзэмрэ спортымрэ я лэжьакIуэ цIэрыIуэхэр, КъБР-м и МВД-м и деж щыIэ жылагъуэ советым я лIыкIуэхэр, щIэныгъэ лэжьакIуэхэр.
 • ЗэIущIэр щекIуэкIым абы и къызэгъэпэщакIуэхэм къыхагъэщащ Iуэхум и мыхьэнэ нэхъыщхьэхэр. Ар, псом япэу, къытщIэхъуэ щIэблэр хэкупсэу гъэсэнырщ, еджэнымрэ зыужьыныгъэмрэ дегъэхьэхынырщ, школакIуэхэр щэнхабзэм хуэущиинырщ, нэгъуэщI куэдми ехьэлIащ.
 • Къызэхуэсахэм захуигъэзащ полицэм и генерал-лейтенант Павлов Василий. Абы къыхигъэщащ къытщIэхъуэ щIэблэр гъэсэным мыхьэнэшхуэ зэриIэр икIи лъэпкъ шынагъуэншагъэм и купщIэу зэрыщытыр, «Школа правового воспитания «Правовая Республика» проектыр зэрыпхагъэкIыр, республикэм и школакIуэхэм ар къызэрыдаIыгъыр. Иужьрей илъэсищым абы къыхыхьащ сабий мин 15-м щIигъу. Министрым къызэрыхигъэщащи, нэхъыжьхэм я къалэнщ ныбжьыщIэр дэзыхьэх, абы фIэгъэщIэгъуэн икIи и гъащIэр зыпищIэну и мурадыр къигъуэтынымкIэ дэIэпыкъуныр.
 • — Фи хъуэпсапIэхэм фыщымышынэ, фIэщхъуныгъэ фхэлъмэ, ахэр зэвгъэхъулIэфынущ. ИпэжыпIэкIэ нобэрей Iуэхум и жэрдэмщIакIуэхэр сабийхэрщ — Совет Союзым и ЛIыхъужь Калюжный Николай и цIэр зезыхьэ школым иIэ, полицэм и кадет класситIым я еджакIуэхэрщ, республикэм и адрей кадет школхэмрэ кадет классхэмрэ щеджэхэм яхуэзэну гупыж зыщIахэрщ, — къыхигъэщащ Павлов Василий.
 • Экономикэ, жылагъуэ шынагъуэншагъэмкIэ советым и секретарым захуигъэзащ ныбжьыщIэхэм.
 • — Фэращ ди къэкIуэнур, фэ ди къэралым зевгъэужьынущ икIи зыщывмыгъэгъупщэ, зыхуэвгъэувыжа мурадхэм фалъэIэсын папщIэ абы фыхуэпэбгъэн хуейщ. ФыкIуатэ ипэкIи, фи мурадхэр къывэхъулIэнщ, — жиIащ Тату Къазбэч.
 • Апхуэдэуи къызэхуэсахэм захуагъэзащ КъБР-м егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министр Езауэ Анзор, ЦIыхум и хуитыныгъэхэр хъумэнымкIэ уполномоченнэ Зумакулов Борис, КъБР-м и Суд нэхъыщхьэм и унафэщI Багъэтыр Олег, КъБР-м спортымкIэ и министрым и къуэдзэ Анаев Аслъэн, Урысейм и Следственнэ комитетым и Следственнэ управленэу КъБР-м щыIэм и къызэгъэпэщыныгъэ-кIэлъыплъакIуэ къудамэм и инспектор Ульяновэ Иринэ, республикэм и хабзэхъумэ IуэхущIапIэхэм я ветеранхэм я советым и тхьэмадэ Пыхъ МуIэед, Урысейм шабзэкIэ уэн спорт лIэужьыгъуэмкIэ щIыхь зиIэ и мастер, Урысейм атлетикэ хьэлъэмкIэ спортым и мастер, Паралимп джэгухэм домбеягъ медалыр къыщызыхьа Крутовэ Еленэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым щIыхь зиIэ и артист Текуев Амур сымэ.
 • АдэкIэ кадетхэмрэ «Школа правового воспитания «Правовая Республика» проектым хэтахэм, еджэныгъэ, физкультурэ, спорт, жылагъуэ, щIэныгъэ, щIэныгъэ-техникэ, творческэ, инновацэ лэжьыгъэхэм гъэ еджэгъуэм къриубыдэу къыщыхэжаныкIахэм иратащ КъБР-м щыIэ МВД-м и щIыхь тхылъхэр, КъБР-м и Суд нэхъыщхьэм и щIыхь, фIыщIэ тхылъхэмрэ фэеплъ саугъэтхэмрэ.
 • Еджэныгъэм ехъулIэныгъэ щызиIэ, гъэсэныгъэ дахэ зыхэлъ кадетхэмрэ проектым хэтахэмрэ хуагъэфэщащ Урысейм и Следственнэ комитетым и Следственнэ управленэу КъБР-м щыIэмрэ Росреестрым и Управленэу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэмрэ я щIыхь, фIыщIэ тхылъхэр.
 • Сабийхэм ядэлэжьэным хэлъхьэныгъэшхуэ зэрыхуащIым папщIэ КъБР-м Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министерствэм и щIыхь тхылъхэмрэ Урысейм и Следственнэ комитетым и Следственнэ управленэу КъБР-м щыIэм и фIыщIэ тхылъхэмрэ иратащ КъБР-м щыIэ МВД-м балигъ мыхъуахэм я IуэхухэмкIэ и инспекторхэм.
 • Къызэхуэсахэм уэрэд яжриIащ Текуев Амур.
 • ЗэIущIэм и кIэухыу ныбжьыщIэхэм упщIэхэр иратащ хьэщIэхэм. ШколакIуэхэм яфIэгъэщIэгъуэнт абыхэм я сабиигъуэр зэрыкIуар, я IэщIагъэр къызэрыхахамрэ хабзэхъумэ IэнатIэм лэжьапIэ зэрыувамрэ. ахэр щIэупщIащ форумым хэтхэм регби, дзюдо, нэгъуэщI спорт унэтIыныгъэхэр къазэрыщыхъум. Крутовэ Еленэ Бахъсэн къалэм дэт курыт еджапIэ №2-м щыщхэм я упщIэм жэуап щритым тепсэлъыхьащ спортым щызыIэригъэхьа лъагапIэхэм ящыщу нэхъ гукъинэж щыхъуахэм.
 • КъызэгъэпэщакIуэхэм къыхагъэщащ кадетхэм я зэхуэсышхуэ иджы япэу республикэм щызэхэтауэ зэрыарар икIи апхуэдэ зэIущIэхэр дяпэкIи зэрырагъэкIуэкIынур.
 •  УАРДЭ Жантинэ.