ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Июнь, 2022

Къэрал гулъытэхэр ягъуэт

2022-06-15

  • Урысейм и махуэм ирихьэлIэу КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек къэрал дамыгъэ лъапIэхэр яритащ республикэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэу цIыхухэм. ГуфIэгъуэ зэхыхьэр щекIуэкIащ Налшык дэт Правительствэм и унэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

«Iуащхьэмахуэ» курортым  нэхъри зрагъэужь

2022-06-15

  • УФ-м экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министр Решетников Максим Кавказ Ищхъэрэм лэжьыгъэ IуэхукIэ къыщыкIуам, КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек и гъусэу «Iуащхьэмахуэ» курортым щыIащ. Ведомствэм и унафэщIым Азау хуейм щрагъэкIуэкI зэIузэпэщыныгъэ Iуэхухэр зригъэлъэгъуащ, лэжьыгъэхэр езыгъэкIуэкIхэм епсэлъащ икIи гъэм и лъэхъэнэ псоми зыгъэпсэхупIэм зиужьынымкIэ щыIэ хэкIыпIэхэр зригъэщIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Дызэрызэкъуэтым и къарур

2022-06-15

  • КIуэкIуэ Казбекрэ УФ-м зыхъумэжыныгъэмкIэ и министрым и чэнджэщэгъу Ильницкий Андрейрэ Терскол дэт, Iуащхьэмахуэ лъапэр яхъумэу зи псэр зытахэм я фэеплъым удз гъэгъахэр тралъхьащ Урысейм и махуэм. 1942 гъэм Iуащхьэмахуэ лъапэ деж щекIуэкIа зауэхэр Кавказ зауэзэрылIым и зы Iыхьэт. 1943 гъэм мазаем и 17-м хуит къащIыжа къурш щыгум щыхатIауэ щытащ совет ныпыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

КIуэцIылъыр зыхуэдизыр ящIатэмэ…

2022-06-15

  • Дуней щэхубэм я ІункІыбзэІухыр Кавказым щыгъэпщкІуауэ игъащІэми къалъытэу къэгъуэгурыкІуэрт, зыплъыхьакІуэхэмрэ къэхутакІуэхэмрэ уэру щыпэкІурт. Ятхыжыр лъэпкъ щэнхабзэм щыщ теплъэгъуэхэрами, къахьыр ІуэрыІуатэм щыщ щапхъэхэрами, ди щІыналъэм къихьахэм гу зылъата куэдым адыгэр лъэ быдэкІэ дуней жылэм хагъэуващ, мыхьэнэшхуэ зиІэ хъугъуэфІыгъуэхэр зэракъуэлъри къагъэлъэгъуащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЩIэныгъэ

Мамлюкхэмрэ Мысырымрэ  

2022-06-15

  • Илъэсищэ куэдкIэ мамлюкхэмрэ янычархэмрэ зауэлI хахуэу, къару нэхъыщхьэу яIащ муслъымэн къэралыгъуэхэм. «Мамлюк» псалъэм «гъэр», «щхьэхуимыт» жиIэу аращ къикIыр. Ауэ адыгэ мамлюкхэр щхьэхуимыту къалъхуртэкъым, атIэ къадыгъуа щIалэ цIыкIухэр ящэу зэIэпахыурэ, КъуэкIыпIэм нагъэсырт. ЗауэлI хахуэу ягъэса нэужь, адыгэ щIалэхэр мамлюкхэм хагъэхьэрт. Тырку янычархэр лъэсыдзэ лъэщу я хъыбар ягъэIуами, мысыр мамлюкхэм хуэдэ шууей Iэл дунейм тетакъым, икIи адыгэ мамлюкхэм я закъуэщ къэралым бжьыпэр щаубыду, пащтыхьыгъуэр зыIэрагъэхьэн зыхузэфIэкIар.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Тхыдэ

Махуэшхуэр зэдагъэлъапIэ

2022-06-15

  • Урысейм и махуэм, мэкъуауэгъуэм и 12-м, Налшык къалэм, ЗэгурыIуэныгъэм и утым, концерт гукъинэж щатащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЩIэблэщIэмрэ щIыуэпсымрэ

2022-06-15

  • 1918 гъэм Москва и Сокольники хьэблэм къыщыунэхуауэ щытащ «ЩIыуэпсыр фIыуэ зылъагъу ныбжьыщIэхэм я станц» зыфIаща IуэхущIапIэщIэ. А илъэс дыдэм мэкъуауэгъуэм и 15-м абдежым щрагъэжьащ лэжьыгъэщIэм пэрыува гъэсакIуэхэм къызэрагъэпэща япэ нэгузегъэужь зекIуэр. ГъэщIэгъуэну икIи гукъинэжу ирагъэкIуэкIа а Iуэхур Натуралист ныбжьыщIэхэм я махуэу ди къэралым къыщалъытащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Адыгейм фрагъэблагъэ

2022-06-15

  • Адыгейм ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм гупыж зыщIынухэр фрегъэблагъэ мэкъуауэгъуэм и 25-м мы гъэм япэу Мейкъуапэ щрагъэкIуэкIыну «Адыгэ щауэ-2022» щIыналъэ зэхуаку зэпеуэм. Ар къызэрагъэпэщ Адыгэ Республикэм и Президенту щыта, къэрал, политикэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ, хьэрычэтыщIэ, псапащIэ Щэумэн Хьэзрэт и цIэкIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

Лъагъуныгъэмрэ IуэхуфIхэмрэ  я дунейм  

2022-06-15

  • КIуэкIуэ Валерэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым и студентхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI Забаков Азэмэт иджыблагъэ хэтащ зи узыншагъэкIэ сэкъат зиIэхэмрэ щытыкIэ гугъум ихуа унагъуэхэм щыщ сабийхэмрэ папщIэ артцентрым и лэжьыгъэр мы гъэм щIэуэ къызэрызэIуихым теухуа гуфIэгъуэ пшыхьым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ХьэщIэхэр ирагъэжьэжащ

2022-06-15

  • Тхьэмахуэ блэкIам Налшык щызэхуащIыжащ «Къэбэрдей-Балъкъэрыр илъэси-100» ебланэ лъэпкъхэм зэдай кинофестивалыр. Мэкъуауэгъуэм и 8 — 12-хэм зэхэтащ, ди республикэм и къэралыгъуэр къызэрыунэхурэ илъэси 100 зэрырикъум траухуа щэнхабзэ зэхыхьэшхуэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ